До Дня Соборності

Виставка До Дня Соборності та свободи України «Самостійність тоді не прийшла, а… «злетіла до нас» (за документами Державного архіву Запорізької області 1917-1921 рр.)

 

Виставка До Дня Соборності та свободи України

 

 

Самостійність тоді не прийшла, а… «злетіла до нас»

(за документами Державного архіву Запорізької області 1917-1921 рр.)

 

 

 

«Історія, така скупа для українців протягом віків, занадто щедро наділила їх державними подарунками протягом місяців. Державність, самостійність, влада з усіма своїми труднощами і несподіванками не прийшла, а злетіла до нас... Україні довелось вести своє державне будівництво серед нечуваних обставин, на руїнах знесиленої Росії, на руїнах світової війни», - тонко підмітив один із вдумливих політиків початку ХХ століття, член Центральної ради й урядів Української народної республіки в екзилі Олександр Шульгин. Дійсно, потягом 1917-1920 років на території України існували республіка періоду Центральної Ради, Директорія, держава гетьмана Павла Скоропадського... Незважаючи на всі об'єктивні й суб'єктивні чинники, український народ доклав героїчних зусиль для розбудови власної держави.

Символічному акту возз'єднання українських земель в єдине ціле, урочисто проголошеному 22 січня 1919 року, передувало скликання Конгресу трудового народу, який мав дістати «всі верховні права і повновладність рішати всі питання соціального, економічного і політичного життя Республіки». 23 січня 1919 року саме Трудовий конгрес ратифікував «Універсал Соборності».

Документи, які зберігаються в Державному архіві Запорізької області, відображають події української революції 1917-1920 років, що відбувалися на нашій території. Вони свідчать, що, попри часту зміну влади як у центрі, так і на місцях, процес розбудови української держави не припинявся. Приділялась увага оформленню зовнішніх атрибутів - встановленню національного прапору України в установах, введенню української грошової одиниці - гривні, переведенню офіційного діловодства на українську мову як державну. Знайшов відображення в документах органів місцевого самоврядування і процес виборів делегатів на Трудовий конгрес. Цікавою є довідка про діяльність міської думи й управи в 1918-1919 роках (або, як зазначено в оригіналі, «о периодах бездум’я»).

 

 

 

Віталій Бондар, головний спеціаліст

-керівник режимно-секретної служби

 

№ з/п

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Примітки(номер файла)

1.

20 серпня 1917 р.

Протокол засідання повітового з’їзду в місті Олександрівськ. Розгляд питань: про федерацію і національно-територіальну автономію; про установчі збори; про вибори до Центральної, губернської та повітової рад; про події з полком ім. Гетьмана Богдана Хмельницького.

ДАЗО, ф. р-74, оп. 1, спр. 1, арк. 1,2,3.

2.

6 вересня 1917 р.

Посвідчення, видане Успенівським волосним виконавчим комітетом громадянам с. Успенівки Олександрівського повіту Катеринославської губерніїї Буряку Микиті та Іваненку Микиті щодо командирування їх на український з’їзд 8 вересня.

Ф. р-74, оп. 1, спр. 1, арк. 27.

3.

18 вересня 1917 р.

Протокол засідання президій українських організацій міста Олександрівськ. Розгляд питань про характер, функції та завдання президій українських організацій

Ф. р-74, оп. 1, спр. 1, арк. 19, 19 зв.

4.

4 травня 1918 р.

Наказ Катеринославського повітового коменданта про національний прапор України

Ф-64, оп. 3, спр. 1, арк. 41

5.

16 травня 1918 р.

Оголошення Катеринославського повітового комісара про покарання за розповсюдження неправдивих відомостей про українську владу

Ф-48, оп. 2, спр. 6, арк. 49

6.

23 травня 1918 р.

Наказ Петро-Строганівської волосної земської управи Олександрівського повіту Катеринославської губернії № 653 до Степнянської сільської управи про обов’язкове ведення діловодства українською мовою.

Ф-96, оп. 2, спр. 5, арк. 6

7.

10 січня 1919 р.

З оголошення Олександрівського повітового комісара Лазаренка про введення в Україні грошової одиниці – гривні

Ф-24, оп. 7, спр. 99, арк. 35

8.

15 січня 1919 р.

Протокол зборів Мар’ївської сільської громади Біленської волості про вибори делегата на Трудовий Конгрес

Р-95, оп. 1, спр. 6, арк.1

9.

12 грудня 1919 р.

Довідка міського секретаря для міського юрисконсульта “Про періоди “бездумья” в м. Олександрівську в 1918 та 1919 роках”.

Ф-24, оп. 7, спр. 70, арк. 97

10.

1919 р.

Відозва головної комісії по справах виборів до Установчих зборів Української Народної Республіки до громадян Української Народної Республіки

Ф-24, оп. 7, спр. 592, арк. 3

 

Укладач: начальник відділу інформації та використання документів

 

Величко О.Г.