Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Положення про ДАЗО

Затверджено

розпорядження голови обласної

державної адміністрації

28.11.2007     № 407


П о л о ж е н н я

про Державний архів Запорізької області


1 Державний архів Запорізької області (далі - Державний архів) є структур­ним підрозділом Запорізької обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації і підзвітний та підконт­рольний голові Запорізької обласної державної адміністрації і Держкомар­хіву України.

2 Державний архів у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомархіву, розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації, рішеннями Запорізької обласної ради та цим положен­ням.

3 Основними завданнями Державного архіву є:

3.1 реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території області, координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, органі­зацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

3.2 внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, а також використання відомостей, що в них містяться;

3.3 проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, доку­ментознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передо­вого досвіду в практику діяльності архівних установ;

3.4 здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловод­ства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

4. Державний архів відповідно до покладених на нього завдань:

4.1 забезпечує постійне зберігання, охорону, реставрацію, консервацію:

документів Національного архівного фонду, переданих до Державного архіву органами державної влади, органами місцевого самоврядування, під­приємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, які діють (діяли) на території області;

документів особового походження;

службових видань, що не надходять в установленому порядку до Книжко­вої палати України та бібліотек-депозитаріїв;

документів юридичних і фізичних осіб, що в установленому порядку надій­шли у власність держави з-за кордону;

страхового фонду копій особливо цінних документів і унікальних докумен­тів, копій документів з історії області, що зберігаються в інших архівах, музеях і бібліотеках;

облікових документів Державного архіву та архівних довідників (описів, каталогів, картотек, путівників, компютерних дискет тощо), а також друкова­них видань та інших матеріалів, що входять до довідково-інформаційного фон­ду Державного архіву;

4.2 створює страхові копії та копії фонду користування особливо цінних документів, що зберігаються в Державному архіві, та профільних унікальних документальних памяток незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

4.3 проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяль­ності архівних установ незалежно від форм власності та підпорядкування, веде їх реєстр;

4.4 веде державний облік профільних документів Національного архів­ного фонду незалежно від місця зберігання і форми власності на них, здійснює контроль за їх збереженістю, обліком та використанням відомостей, що в них містяться;

4.5 організовує роботу, повязану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього, незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

4.6 організовує роботу щодо віднесення документів Національного архів­ного фонду до унікальних документів, віднесення їх до Державного реєстру на­ціонального культурного надбання і страхування;

4.7 визначає джерела комплектування Державного архіву документами Національного архівного фонду;

4.8 проводить роботу, спрямовану на виявлення, взяття на облік, повер­нення, придбання або відтворення в копіях профільних документів, які знахо­дяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються іс­торії області;

4.9 приймає на прохання юридичних і фізичних осіб документи Національ­ного архівного фонду, що є власністю цих осіб, на постійне чи тим­часове зберігання;

4.10 здійснює контроль за дотриманням правил торгівлі антикварними речами в частині продажу архівних документів, реалізовує переважне правило держави на придбання профільних документів Національного архівного фонду в разі їх продажу; звертається до суду з позовом про передачу у власність дер­жави архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий;

4.11 перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву, з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних доку­ментів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;

4.12 здійснює контроль за складанням та дотриманням номенклатури справ підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування та обєднань громадян, що перебувають у зоні комплекту­вання Державного архіву;

4.13 створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів, забезпечує автоматизацію інформаційних процесів;

4.14 надає користувачам документи і довідковий апарат до них, інформує про документи, відомості з яких можуть бути ними використані; забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунто­ваного спростування чи додаткових відомостей про особу;

4.15 забезпечує у межах своїх повноважень охорону відомостей та збереже­ність документів, що становлять державну таємницю; переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, у тому числі скасовує рішення про віднесення інформації до державної або іншої та­ємниці;

4.16 забезпечує видачу архівних довідок, копій документів та іншим шля­хом задовольняє запити фізичних та юридичних осіб;

4.17 публікує в установленому порядку документи Національного архів­ного фонду, випускає довідково-інформаційні видання і посібники з архівної справи та діловодства;

4.18 здійснює науково-методичне керівництво і контроль за діяльністю архівних відділів районних державних адміністрацій, архівних відділів міських рад;

4.19 складає і подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм та затверджує плани розвитку архівної справи в області, забезпечує їх виконання;

4.20 вживає заходів щодо вдосконалення мережі державних та інших місце­вих архівних установ;

4.21 подає обласній державній адміністрації пропозиції щодо створення архівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних доку­ментів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або ін­ших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного ар­хівного фонду (трудових архівів);

4.22 здійснює грошову оцінку документів Національного архівного фон­ду, що зберігаються в Державному архіві, у фізичних і юридичних осіб, які пе­ребувають у зоні його комплектування;

4.23 надає допомогу юридичним і фізичним особам, які є власниками доку­ментів Національного архівного фонду, в поліпшенні умов їх зберігання, реставрації та створенні фондів користування;

4.24 надає платні послуги юридичним і фізичним особам;

4.25 бере участь у плануванні капітальних вкладень на будівництво архів­них установ;

4.26 сприяє залученню фахівців до роботи в архівних установах області, організовує підвищення їх кваліфікації;

4.27 здійснює разом з науковими установами або самостійно наукові до­слідження з архіво- і документознавства, археографії, впроваджує в практику їх результати, поширює науково-технічну інформацію з архівної справи та діло­водства;

4.28 організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду;

4.29 виконує інші функції, що випливають з покладених на Державний архів завдань;

5 Державний архів має право:

5.1 одержувати в установленому порядку від підрозділів обласної держав­ної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і ор­ганізацій незалежно від форми власності, громадян та їх об’єднань інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього зав­дань;

5.2 вимагати від юридичних та фізичних осіб, які мають архівні докумен­ти, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здій­снити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, прове­дення експертизи цінності таких документів;

5.3 звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх схоронність, права власності на ці документи;

5.4 порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльно­сті архівних установ, які не забезпечують збереженість документів На­ціонального архівного фонду;

5.5 порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у пору­шенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Наці­онального архівного фонду або уповноваженій ним особі;

5.6 установлювати ціни на роботи та послуги, що виконуються держав­ним архівом;

5.7 скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

6 Державний архів у процесі виконання покладених на нього завдань взає­модіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністра­ції, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та обєднаннями громадян.

Працівники Державного архіву мають право на відвідування за його дору­ченням чи дорученням Держкомархіву України архівних підрозділів і служб діловодства органів державної влади, підприємств, установ та організа­цій незалежно від форми власності та обєднань громадян, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороня­ються.

7 Державний архів очолює директор, який призначається на посаду і звіль­няється з посади головою обласної державної адміністрації за погоджен­ням з Держкомархівом України.

Директор має заступника, який за його поданням, погодженим з Держ­ком­архівом України, призначається на посаду і звільняється з посади го­ловою обласної державної адміністрації.

8 Директор Державного архіву:

8.1 здійснює керівництво діяльністю Державного архіву, несе персо­нальну відповідальність за виконання покладених на Державний архів завдань, визначає ступінь відповідальності свого заступника і керівників структурних підрозділів Державного архіву;

8.2 затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обовязки працівників Державного архіву;

8.3 видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

8.4 розпоряджається коштами Державного архіву в межах затвердженого на його утримання кошторису;

8.5 призначає на посаду і звільняє з посади працівників Державного ар­хіву;

8.6 вирішує питання про видачу документів Національного архівного фон­ду, що зберігаються в Державному архіві, юридичним особам у тимчасове користування поза Державним архівом та про доступ користувачів до роботи над документами;

8.7 погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників архівних відділів районних державних адміністрацій.

9 У Державному архіві для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюється колегія у складі директора Державного архіву (голова колегії) та його заступника за посадою, а також інших працівників Державного архіву. До складу колегії можуть входити керівники інших струк­турних підрозділів обласної державної адміністрації, представники наукових закладів. Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністра­ції за поданням директора Державного архіву.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Державного ар­хіву.

10 Для проведення експертизи цінності документів Державний архів ство­рює експертно-перевірну комісію.

Склад і положення про експертно-перевірну комісію затверджує директор Державного архіву відповідно до типового положення, затвердженого Держкомархівом України.

11 Для розгляду питань ведення науково-дослідної та видавничої роботи у сфері архівної справи та діловодства, вирішення інших питань відповідно до покладених завдань у Державному архіві можуть утворюватися постійно діючі та тимчасові ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує директор Держав­ного архіву.

12 Державний архів утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис та штат­ний розпис Державного архіву затверджує голова обласної державної адмініст­рації.

13 Державний архів є юридичною особою, має самостійний баланс, ра­хун­ки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Держав­ного Герба України та своїм найменуванням.

 

Заступник голови – керівник

апарату облдержадміністрації                                     Р.В. Дригинич