Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Література

Новицкий Я. П. Опись архивных дел Мариупольского и Александровского уездных предводителей дворянства // Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. - 1904. - Т. 1. - С. 110-137.


Запорізький обласний державний архів і його філіал у м. Мелітополі:
Путівник. - К., 1968. - 296 с.


Чебаненко П. К. З історії партійного архіву Запорізького обкому КП України // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін
/ Архів. упр. УРСР. - К., 1968. - [Т. 1]. Перша секція. Архівознавство. - К., 1968. - С. 78-85.


Державні архіви Української РСР: Короткий довід.
- К., 1972. - С. 102-104.


Государственные архивы Украинской ССР: Справ
. - К., 1988. - С. 139-143.


Государственные архивы СССР: Справ
.: В 2 ч. - М., 1989. - Ч. 1. - С. 510-514.


Тарас Шевченко і Запорізький край / Державний архів Запорізької області
; Упоряд.: Л.Ф. Бортнікова, О.М. Ігнатуша, О.С. Тедєєв. – Запоріжжя, 1992. – 118 с.


Болгарське населення півдня України: Дослідження і документи
. – Вип. 1. / Запорізький державний університет, Державний архів Запорізької області, Запорізьке товариство болгарської культури; Редкол.: М.Д. Некоз, В.С. Орлянський, О.С. Тедєєв. – Запоріжжя, 1993. – 140 с.


Єврейське населення півдня України: Дослідження і документи.
– Вип. 1. / Запорізький державний університет, Державний архів Запорізької області, Єврейська рада Запорізької області; Редкол.: Ф.Г. Турченко, М.Д. Некоз, С.Ф. Орлянський, О.С. Тедєєв, Б.Л. Естеркін. – Запоріжжя, 1994. – 174 с.


Государственный архив Запорожской области // Документальные материалы по истории евреев в архивах СНГ и стран Балтии
. - Акрополь. Санкт-Петербург, 1994.- С.46.


Турченко Ф.Г., Ігнатуша О.М. Документальні джерела держархіву Запорізької області з історії населення Запорізького краю (XIX-XX ст.)
// Єврейське населення півдня України: історія та сучасність: Тез. до наук. конф. 27-28 жовтня 1994 р. / Запорізьк. держ. ун-т, Єврейс. рада Запорізьк. обл. - Запоріжжя, 1995. - С. 40-43.


Ігнатуша О. М., Тедєєв О. С. Архівний фонд Олександрівського повітового казначейства (джерелознавчий огляд) // Записки науково-дослідницької лабораторії історії Південної України
ЗДУ: Південна Україна ХVIII-XIX століття. - 1996. - Вип. 1. - С. 149 - 153.


Ігнатуша О. М., Тедєєв О. С. Архівний фонд краєзнавця М. П. Киценка, як джерело знань про творчу діяльність дослідника запорозького козацтва // Запорозьке козацтво. В пам'ятках історії та культури: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.
- Секція I, II. - Запоріжжя, 1997. - С. 153-156.


Збережемо тую славу: Громадський рух за увічнення історії українського козацтва в другій половині 50-80-х рр. ХХ ст. Збірник документів і матеріалів
/ НАН України, Ін-т історії України, Всеукраїнська спілка краєзнавців, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, Державний архів Запорізької області; Упоряд.: О.Г. Бажан (керів.), О.М. Ігнатуша, О.С. Тедєєв, О.О. Циганенко, О.А. Шевчук. – К., 1997. – 475 с.


Ігнатуша О. М. Американське представництво на Дніпробуді: документи з фондів Державного архіву Запорізької обл. // Південна Україна XX століття / Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України
ЗДУ - Вип. 1(4). - Запоріжжя, 1998. - С. 45-75.


Ігнатуша О., Шугальова І. Документи Олександрівської міської думи як джерело до вивчення релігійного життя єврейського населення міста та регіону (за документами Державного архіву Запорізької області) // Єврейська історія та культура в країнах центральної та східної Європи:
36. наук, праць: Матеріали конференції 2-5 вересня 1997 / Ін-т юдаїки, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ, 1998. - Т. 1. - С. 67-70.


Величко О.Г. Заселення греками Олександрівського повіту Катеринославської губернії у ХVIII-XIX ст.
// Україна - Греція: арх. та книжкова спадщина греків України: Наук. зб. - К., 1998. - С. 50-56


Козлова І. Греки півдня України на початку ХХ ст. за джерелами Державного архіву Запорізької області
// Україна - Греція: арх. та книжкова спадщина греків України: Наук. зб. - К., 1998. - С. 70-76.


Бондар В.О. Бібліотечна справа на селі в умовах більшовизації культурно-освітнього процесу 1919-1921 рр.: на матеріалах Державного архіву Запорізької області / Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): Збірник наукових праць.
/ Редкол. В.С.Лозицький (відп. ред.) та ін. – К., 1998. - С. 123-128.


Гончарова Н.О. Бібліотеки середніх навчальних закладів Гуляйполя 1917-1919 рр.: на матеріалах Державного архіву Запорізької області / Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): Збірник наукових праць.
/ Редкол. В.С.Лозицький (відп. ред.) та ін. – К., 1998. - С. 128-132.


Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-80-і рр. ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. / Ін-т історії України, Всеукраїнський фонд відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини імені Олеся Гончара, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, Державний архів Запорізької області;
Упоряд.: П.Т. Тронько, О.Г. Бажан, Ю.З. Данилюк. – К., 1999. – 304 с.


Державний архів Запорізької області: Короткий довідник / Державний архів Запорізької області;
Авт.-упоряд.: В.А. Архіпова, С.Т. Білець (ст. упорядник), Т.А. Кравчина, О.А. Сербінова, О.В. Шишкіна. – Запоріжжя, 1999. – 232 с.


Тедєєв О. С., Ігнатуша О. М., Лях К. С. Миколайпільські дочірні менонітські колонії: зі сховищ Державного архіву Запорізької області // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України
ЗДУ: Південна Україна ХVIII-XIX століття. - 1999. - Вип. 4(5). - С. 83-100.


Керівники Запорізької області (1939-2000 рр.): Біографічний довідник / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького, Державний архів Запорізької області, Центральноєвропейський інститут демократичних реформ;
Авт.: Р.Б. Шиханов. – Запоріжжя, 2000 – 72 с.


Керівники міста Запоріжжя (1939-2000 рр.): Біографічний довідник / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького, Державний архів Запорізької області, Центральноєвропейський інститут демократичних реформ;
Авт.: Р.Б. Шиханов. – Запоріжжя, 2000 – 72 с.


Архівні установи України: Довідник / Автори-укладачі О.І. Алтухова, С.І. Андросов, Л.С. Анохіна та ін.; ред. кол. О.С. Онищенко, Р.Я. Пиріг, Л.А. Дубровіна та ін.; упоряд. Г.В. Боряк, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.; Державний комітет архівів України, Міністерство культури і мистецтв України; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України
. - К., 2000. - С. 76-78.


Козлова И.В. Покровитель науки Євдоким Павлович Гранобарский // Альманах «Созвездие»: Издание региональной программы «Зоряний шлях»
, Запорожье: ИПК «Запорожье», 2000. – №1. – С. 56, 57.


Козлова И.В. Первый голова Александровска П.Л. Захарин
// Альманах «Созвездие»: Издание региональной программы «Зоряний шлях», Запорожье: ИПК «Запорожье», 2000. – №2. – С. 34?35.


Величко О.Г. Николай Киценко: жизнь и судьба
// Альманах «Созвездие»: Издание региональной программы «Зоряний шлях»,, Запорожье: ИПК «Запорожье», 2001. – №7. – С. 16.


Величко Е.Г. Евреи Запорожской области в годы Второй мировой войны / Пятые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль"
. - Запорожье, 2001. - С. 115-120.


Козлова И.В. Еврейские учебные заведения на Юге Украины в первой половине ХІХ века (по документам госархива Запорожской области) / Пятые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль"
. - Запорожье, 2001. - С. 248-252.


Матеріали Перших Новицьких читань. 24 жовтня 2002 р. / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
– Запорізьке відділення, Державний архів Запорізької області, Запорізький обласний краєзнавчий музей, Запорізька обласна універсальна бібліотека ім. О.М. Горького; Редкол.: С. Абросимова, А. Бойко, Ю. Головко, В. Мільчев, І. Савченко (відп. секретар), І. Степаненко, О. Тедєєв, Г. Шаповалов. – Запоріжжя, 2002. – 145 с.


Величко О.Г., Козлова І.В. Діяльність Я.П. Новицького (за документами Державного архіву Запорізької області)
/ Матеріали Перших Новицьких читань. Запоріжжя: РА «Тандем ? У», 2002. ? С. 7?12.


Козлова І.В. Мелітопольська центральна бібліотека у 20-ті роки ХХ ст. (за документами Державного архіву Запорізької області)
/ Історія бібліотечної справи на Запоріжжі. Вип. 2: Матеріали обласного семінару. – Запоріжжя, фірма «Поліграф», 2002. – С. 22-26.


Запорізький архів. Студії з історії греків Південної України XVIII-XX ст
.: Наук.-попул. вид. / Державний архів Запорізької області; Авт.-упоряд.: О.Г. Величко, В.О. Бондар, Н.О. Гончарова, І.В. Козлова, Ю.О. Приймак. – Запоріжжя, 2003. – 140 с.


Козлова И.В. Документы фонда «Запорожское окружное статистическое бюро» про еврейские учебные заведения Гуляйпольского района в 1920-е гг.
/ Седьмые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль". - Запорожье, 2003. - С. 170-174.


Величко Е.Г. Из истории еврейской общины г. Александровска IX-нач. XX ст. (о культовых религиозных сооружениях и представителях духовных правлений по документам Госархива Запорожской области)
/ Седьмые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль". - Запорожье, 2003. - С. 122-127.


Величко О.Г., Козлова І.В. Марія Сокіл – співуча українська зірка ХХ ст.
/ Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – Випуск XVII. – С. 298?302.


Бондар В.О. Репресивні дії органів ДПУ на Запоріжжі в 20-ті роки ХХ ст
./ Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – Випуск XVII. – С. 165?167.


Величко О.Г. Мелитопольская швейная фабрика: десятилетия истории / Восьмые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2004. - С. 51-58.


Козлова И.В. Учебные заведения еврейского населения Люксембургского района в 1920-е гг. / Восьмые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2004. - С. 58-65.


Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД;
Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. - 2-е вид., доп. - К., 2005. - C. 272-285


Бондар В.О., Величко О.Г. Українські переселенці з Польщі на теренах Запорізької області в 1944-1946 рр. (оригінальні документи з фондів Держархіву Запорізької області)
// Архіви України. – 2005. ? №4. – С. 200?219.


Бондар В.О., Величко О.Г., Козлова І.В. Запоріжжя під владою окупантів (за спогадами й свідченнями очевидців, учасників руху Опору на території області в 1941-1943 рр.)
// Архіви України. – 2005. ? №1?3. – С. 262?287.


Величко О.Г. З історії “малої” народної війни на Україні (до питання про участь євреїв у антифашистській боротьбі на окупованій території України в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.) / Девятые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2005. - С. 194-198.


Козлова И.В. Мознаимы – купцы, заводовладельцы / Девятые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2005. - С. 323-328.


Козлова И.В. Из истории Гуляйпольской земской библиотеки
/ Бібліотечне краєзнавство: Матеріали краєзнавчих читань 7-9 вересня 2004 р., м. Бердянськ. Вип. 3. – Запоріжжя, СПП «Пані Зося», 2005. – С. 3-7.


Запорізький архів. Народна війна. 1941-1944. Антифашистський рух Опору на території Запорізької області:
Збірник документів і матеріалів: Наук.,довід. вид. / Державний архів Запорізької області; Авт.-упоряд.: В.О. Бондар, О.Г. Величко (керів.), І.В. Козлова. – Запоріжжя, 2005. – 560 с.


Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918-1921: Документы и материалы / Серия: Крестьянская революция в Россия. 1902-1922 гг.: Документы и материалы / Под ред. В. Данилова и Т. Шанина.
Московская высшая школа социальных и экономических наук; Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского; Федеральное архивное агентство. Российский государственный военный архив, Российский государственный архив социально-политической истории, Государственный архив Российской Федерации, Центральный архив ФСБ РФ, Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины, Государственный архив Запорожской области, Государственный архив СБУ. – М. – 2006. – 1000 с.


Документи та матеріали до історії приазовських албанців / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького
, Управління культури та туризму Запорізької облдержадміністрації, Державний архів Запорізької області, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення; Упоряд.: А. Бойко, Л. Брацило, І. Козлова, В. Мільчев, О. Тедєєв. – Запоріжжя, 2006. – 168 с. (Старожитності Південної України; Вип. 18).


Державний архів Запорізької області: Буклет
/ Упоряд.: Бондар В.О., Величко О.Г. , Козлова І.В. – Запоріжжя, 2006.


Бондар В.О., Величко О.Г. Запорізькі євреї – жертви політичних репресій І половини ХХ ст. / Десятые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский национальный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2006. - С. 190-199.


Козлова И.В. Документы фонда «Административный отдел Запорожского окружного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» о еврейском населении Запорожского округа (1924-1930 гг.) / Десятые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский национальный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2006. - С. 230-239.


Бондар В.О., Величко О.Г. Документи про діяльність єврейських релігійних громад у ХІХ ст. (Огляд архівних фондів Державного архіву Запорізької області) / Одиннадцатые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский национальный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2007. - С. 243-250.


Козлова І.В. Єврейські релігійні громади Гуляйпільського району Запорізького округу у 20-х рр. ХХ ст. (за документами держархіву Запорізької області) / Одиннадцатые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский национальный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2007. - С. 250-258.


Бондар В.О. Культурно-освітній процесс на селі та трансформація бібліотек в інструмент ідеологічного впливу більшовиків на українське селянство в 1919-1921 рр.
/ Бібліотечне краєзнавство: Матеріали краєзнавчих читань. Вип. 4. – Запоріжжя, Поліграф, 2007. ? С. 3-9.


Козлова И.В. Из истории Александровской учительской библиотеки шимени А.С.Пушкина.
/ Бібліотечне краєзнавство: Матеріали краєзнавчих читань. Вип. 4. – Запоріжжя, Поліграф, 2007. – С. 9-13.


Бондар В.О., Величко О.Г. Архівні джерела про діяльність єврейських релігійних громад на Запоріжжі у 20-ті роки ХХ ст. / Двенадцатые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский национальный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2008. - С. 64-74.


Козлова И. Еврейские религиозные общины Ореховского района в 20?х годах ХХ века / Двенадцатые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов.
/ Запорожский национальный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль". - Запорожье, 2008. - С. 74-79.


Голодомори на Запоріжжі 1921-1923 рр, 1932-1933 рр., 1946-1947 рр. Статті, документи, спогади
/ Альманах «Спокута» №8-9: Наук.-популярне вид./ Обл. ред. кол.: Фролов М.О. (голова), Клепаков О.О. (заст. голови), Ребро П.П. (заст. голови), Тедєєв О.С. та ін. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2008. – 520 с.


Національна книга пам’яті жертв Голодомору в Україні. Запорізька область: Наук. вид.
/ Український інститут національної пам’яті, Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізький національний університет, Державний архів Запорізької області. – Запоріжжя: Дике поле, 2008. – 1080 с.


Науково-інформаційний проспект “Знати і пам’ятати. Голодомор 1932-1933 років на Запоріжжі”
/ Державний архів Запорізької області. – 2008. – 16 с.


Голодомор 1932-1933: запорізький вимір: Наук. вид.
/ Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізький національний університет Державний архів Запорізької області; Ред. кол.: Турченко Ф.Г. (голова), Чабаненко В.А., Ігнатуша О.М., Ткаченко В.Г., Тедєєв О.С., Стадніченко О.О. (літ. ред.). – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – 320 с.


Бондар В.О. Хлібозаготівельні кризи кінця 1920-х років та Голодомор 1932-1933 років в Україні і середня ланка партійно-радянської номенклатури (за документами Державного архіву Запорізької області)
/ Голодомор 1932-1933: запорізький вимір: Наук. вид. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – С. 59-65.


Величко О.Г., Козлова І.В. Фонди Державного архіву Запорізької області про Голодомор 1932-1933 років
/ Голодомор 1932-1933: запорізький вимір: Наук. вид. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – С. 203-208.