Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Державного архіву Запорізької області

Затверджую

Директор Державного архіву Запорізької області

О.С. Тедєєв

11.02.2013

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників Державного архіву Запорізької області

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до статті 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Відповідно до статті 38 Конституції України громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби.

Право на працю реалізується шляхом укладення між працівником і керівником трудового договору, за яким працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим договором, з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, а директор Державного архіву Запорізької області (далі – Державний архів) - виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Державного архіву Запорізької області (далі - Правила) мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних, безпечних і здорових умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

1.3. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, відповідальним і свідомим ставленням працівників до роботи, а також заохоченням за сумлінну працю.

1.4 Правила затверджуються зборами трудового колективу за поданням Директора Державного архіву і профспілкового комітету, відповідно до законодавства про працю, державну службу та цих Правил, і є обов'язковими для виконання.

2. Порядок прийняття на роботу

та звільнення працівників

2.1. Працівники Державного архіву призначаються на посаду і звільняються з посади наказом Державного архіву відповідно до Кодексу Законів про працю України (далі – КЗпП) та Закону України «Про державну службу».

2.2. Директор Державного архіву призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови обласної державної адміністрації за погодженням з Державною архівною службою України.

Заступник директора призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови обласної державної адміністрації за поданням директора Державного архіву.

Інші працівники призначаються на посаду і звільняються з посади директором Державного архіву у порядку визначеному чинним законодавством про державну службу та працю.

2.3. Не можуть бути призначеними на посаду в Державний архів особи, які:

- визнані у встановленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

- в інших випадках, встановлених законами України.

2.4. При прийнятті на роботу, кандидат повинен пред’явити:

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та інші документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731 «Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади».

2.5. При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.6. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

2.7. При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється під розпис із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 04.08.2010 № 214.

2.8. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу керівник структурного підрозділу або інший визначений працівник Державного архіву повинен:

- ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розпис),  а також з умовами та оплатою його праці;

- ознайомити його з цими Правилами;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника щодо порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади»;

- проінструктувати працівника з питань техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці тощо.

2.9. Прийняття на роботу оформляється наказом Державного архіву в порядку, передбаченому статтями 23, 24 КЗпП.

2.10. При прийнятті на роботу може бути обумовлене випробування з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, що йому доручається виконувати.

При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу інших категорій працівників не може перевищувати одного місяця.

2.11. Допуск до державної таємниці надається працівникам Державного архіву, які потребують його за умовами службової діяльності, після призначення на посади, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

2.12. При прийнятті на державну службу особа, яка відповідає основним кваліфікаційним вимогам і бажає взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи :

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4х6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

відомості про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав;

засвідчену копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

довідку про стан здоров’я;

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

2.13. Особи, які працюють в Державному архіві, і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

2.14. З кандидатами, що подали заяву на участь у конкурсі, проводяться співбесіди, в ході яких кандидати отримують інформацію щодо функціональних обов’язків, особливостей умов та оплати праці.

2.15. Прийняття на державну службу здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.

2.16. Конкурс проводиться не раніше ніж через місяць після оголошення його в засобах масової інформації.

2.17. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей особи, яка претендує на посаду державного службовця, може проводитися стажування у терміном до двох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

2.18. Прийняття на роботу оформляється наказом, що оголошується працівникові під розпис. У наказі має бути зазначено назву посади відповідно до класифікатору професій, умови оплати праці та інші суттєві умови трудового договору. Фактичне допущення працівника до роботи вважається укладенням трудового договору незалежно від того, чи було прийняття на роботу оформлено належним чином.

2.18. На працівника, який працює в установі понад п’яти днів, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню, оформлюється трудова книжка або заноситься запис до існуючої трудової книжки. На особу, яка працює за сумісництвом, трудова книжка ведеться тільки за місцем основної роботи.

Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться кадровою службою після видання наказу, але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення - у день звільнення і повинні точно відповідати текстові наказу.

Відомості про стягнення до трудової книжки не заносяться.

2.19. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених законодавством.

2.20. Крім загальних підстав, передбачених КЗпП, державна служба припиняється згідно з положеннями Закону України «Про державну службу», а саме:

1) порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4);

2) недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16;

3) досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби (стаття 23);

4) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12);

5) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17;

7) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13.

Зміна керівників або складу державних органів не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників, крім державних службовців патронатної служби.

2.21. Припинення трудового договору оформляється наказом Державного архіву.

За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 КЗпП.

Припинення дії трудового договору за ініціативою директора Державного архіву Запорізької області може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП.

Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 статті 36 КЗпП.

Керівник структурного підрозділу при звільненні працівника повинен забезпечити передачу цим працівником усіх службових документів та матеріальних цінностей іншій особі, визначеній керівництвом Державного архіву.

2.22. У день звільнення керівництво Державного архіву зобов’язано видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення і провести з працівником повний розрахунок.

Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності до наказу та законодавства з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону.

Днем звільнення працівника вважається останній день його роботи.

3. Робочий час та час відпочинку в Державному архіві

3.1. Для працівників Державного архіву встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – суботою і неділею.

Тривалість робочого часу державних службовців та інших категорій працівників Державного архіву відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

Тривалість щоденної роботи складає:

- з понеділка по четвер – 8 годин 15 хвилин на день;

- у п’ятницю - 7 годин на день;

- субота, неділя – вихідні.

3.2. Обліковим періодом при підрахунку обліку робочого часу є місяць. Облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем виходу на роботу.

3.3. Відповідно до діючого режиму роботи в обласній державній адміністрації, встановлено такий трудовий розпорядок:

- початок роботи з 8 години – протягом тижня;

- перерва на обід з 12 години до 12 години 45 хвилин – протягом тижня;

- кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер – о 17 годині, у п'ятницю – о 15 годині 45 хвилин;

- напередодні святкових днів кінець робочого дня скорочується на одну годину.

3.4. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці зобов’язані за наказом Державного архіву з’являтись на службу у вихідні, святкові та неробочі дні. Інші категорії працівників Державного архіву можуть залучатися до роботи у ці дні у встановленому законодавством порядку. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується відповідно до трудового законодавства.

3.5. Керівники структурних підрозділів Державного архіву зобов’язані організовувати облік присутності і відсутності на роботі працівників протягом робочого дня.

3.6. Забороняється в робочий час:

- відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, що не пов’язані з основною діяльністю;

- скликати збори, засідання і наради з громадських справ.

3.7. Перебування працівників Державного архіву із службових питань у робочий час поза робочим місцем здійснюється лише за дорученням або з дозволу їх керівників.

Залишення в робочий час працівником приміщення Державного архіву без дозволу безпосереднього керівника не допускається і є порушенням трудової дисципліни.

3.8. Керівники структурних підрозділів Державного архіву погоджують свою відсутність на робочому місці в робочий час із керівництвом архіву, фіксують факт відсутності у відповідному журналі, забезпечують на час своєї відсутності належне заміщення.

Спеціалісти та обслуговуючий персонал структурних підрозділів Державного архіву погоджують свою відсутність на робочому місці в робочий час із керівництвом відділів, фіксують факт відсутності у відповідному журналі.

3.9. Працівника Державного архіву, який з’явився на роботу в нетверезому стані, його безпосередній керівник відсторонює від роботи та вносить пропозиції про притягнення його до відповідальності в установленому порядку.

3.10. Відповідно до законодавства за угодою між працівником і керівництвом Державного архіву може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що знаходиться під її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку керівництво зобов’язане встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

3.11. Під час виконання роботи поза межами Державного архіву області (службове відрядження тощо) працівник працює в режимі, встановленому в установі, до якої його відряджено.

3.12. Працівники мають право на короткотермінові перерви санітарно-гігієнічного призначення.

3.13. Чергування працівників в установі після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться тільки у виняткових випадках. Графік чергування і його тривалість затверджується директором Державного архіву Запорізької області. Залучення працівників до чергування провадиться за письмовим наказом, в якому зазначаються умови та порядок роботи в дні чергування.

3.14. Не допускається залучення працівників до чергувань частіше одного разу на місяць, окрім випадків, передбачених законодавством, а також чергування у вихідні, святкові та неробочі дні вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, і працівників, молодших за 18 років.

Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатися до чергувань у вихідні, святкові та неробочі дні без їх письмової згоди.

3.15. Чергування у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується наданням додаткового відпочинку тієї ж тривалості, що й чергування.

3.16. У разі залучення до чергування працівників після закінчення робочого дня явка на роботу для працівників переноситься в день чергування на більш пізній час. Тривалість чергування або роботи разом із чергуванням не може перевищувати нормальної тривалості робочого дня.

3.17. Залучення працівників до надурочних робіт дозволяється лише у випадках і в порядку, передбачених законодавством.

3.18. Вхід працівників до Державного архіву області в неробочий час, у вихідні, святкові та неробочі дні здійснюється в порядку, встановленому керівництвом Державного архіву Запорізької області.

3.19. Відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу», державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством. Державним службовцям, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:

 

Стаж  державного службовця

10

11

12

13

14

15 більше

Кількість календарних днів додаткової відпустки

5

7

9

11

13

15

 

3.20. За наказом Державного архіву державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

3.21. Працівникам Державного архіву з ненормованим робочим днем та особливим характером праці надається додаткова щорічна відпустка тривалістю 4 календарних дні згідно з Колективним договором.

3.22. Працівникам Державного архіву згідно з їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про відпустки».

3.23. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.

3.24. Жінкам, які працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або які усиновили дитину, одиноким матерям, батькам, які виховують дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також працівникам, які взяли дитину під опіку, надавати щорічно додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

3.25. Умови, тривалість і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників Державного архіву встановлюється згідно із Законом України «Про відпустки» та Кодексом законів про працю України.

3.26. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які в термін до 15 січня затверджуються директором за погодженням з профспілковим комітетом і доводяться до відома всіх працівників шляхом ознайомлення їх під розпис. При складанні графіків відпусток враховувати інтереси діяльності архіву та сімейні обставини, особисті інтереси, можливості відпочинку кожного працівника.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і директором, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Графік є обов’язковим для сторін трудового договору. Перенесення відпусток на інший час може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.

4. Основні обов’язки і права державних службовців

та інших категорій працівників

4.1. Основні обов’язки та права державних службовців Державного архіву визначені в Законі України «Про державну службу» та інших правових актах, що регламентують діяльність державних службовців:

4.1.1. Державний службовець при виконанні службових обов’язків повинен діяти на підставі, в межах та у спосіб, які передбачені Конституцією України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами Державної архівної служби, наказами Державного архіву, виданими в межах повноважень та відповідно до чинного законодавства;

4.1.2. Державний службовець:

- повинен сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчі здібності, постійно підвищувати професійну кваліфікацію та удосконалювати організацію своєї роботи;

- має виконувати свої посадові обов’язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

- повинен сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, інших осіб, з якими у нього виникають відносини під час виконання своїх посадових обов’язків;

- зобов’язаний не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам суспільства та держави чи негативно вплинути на його репутацію;

- має з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не повинен проявляти свавілля або байдужість до їх правомірних дій та вимог, допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманість у висловлюваннях та не вчиняти дій, що дискредитують орган державної влади або ганьблять репутацію державного службовця;

- має виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанувати народні звичаї і національні традиції, при цьому не демонструвати свої релігійні переконання чи уподобання, дотримуватися установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та громадян;

- повинен постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень;

- зобов’язаний своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади або їх посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;

- при виконанні своїх повноважень має забезпечувати раціональне, ефективне та економне використання матеріальних та фінансових ресурсів, які йому доручені.

4.1.3. Державний службовець зобов’язаний діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству України, державний службовець зобов’язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це посадову особу, яка дала доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.

4.1.4. Одяг державного службовця повинен бути офіційно-ділового стилю і не суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності.

4.1.5. Державні службовці не можуть брати участь у страйках і вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.

4.1.6. Державному службовцю забороняється розголошувати довірену йому державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про державну таємницю», та інформацію, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, у тому числі й після залишення ним державної служби, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб у формі порад чи рекомендацій.

Водночас державний службовець не повинен приховувати від громадян факти й обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки людей.

4.2. Коло обов’язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю посадою, визначається посадовими інструкціями, положеннями та іншими документами, затвердженими в установленому порядку.

4.3. Державні службовці та інші працівники Державного архіву також зобов’язані:

- дотримуватися виконавської та трудової дисципліни, цих Правил;

- тримати в чистоті й порядку закріплене робоче місце, службове приміщення, а також дотримуватися чистоти й порядку у службових приміщеннях, закріплених за іншими працівниками апарату, у приміщеннях загального користування;

- дотримуватися законодавства про мови, правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки;

- користуватися спецодягом (в передбаченому порядку), необхідними засобами колективного та індивідуального захисту та запобіжними пристроями;

- утримувати своє робоче місце в чистоті і справному стані, а також дотримуватися чистоти на території Державного архіву;

- використовувати послуги телефонного зв’язку, комп’ютерної системи та факсу лише для службових потреб;

- дотримуватися архівного законодавства, Основних правил роботи державних архівів України та розроблених на їх виконання внутрішніх інструкцій;

- додержуватися встановленого порядку зберігання архівних документів, матеріальних цінностей, майна Державного архіву;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

постійно вдосконалювати організацію своєї праці, підвищувати професійний рівень і ділову кваліфікацію шляхом навчання, стажування, участі у тематичних семінарах.

4.4. Державні службовці підлягають атестації та щорічній оцінці у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922.

4.5. Державні службовці та інші категорії працівників Державного архіву мають право:

- користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників Державного архіву та інших осіб;

- брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (у межах своїх службових повноважень);

- на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоєно (якщо він державний службовець), якості виконання своїх обов’язків, досвіду та стажу роботи;

- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

- захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та у судовому порядку.

- на участь у діяльності професійних спілок з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов’язки працівників, доводяться до їхнього відома в установленому порядку.

4.6. Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Державному архіву внаслідок порушення покладених на них службових обов’язків.

Коло обов’язків (робіт), що виконує кожен працівник за своєю спеціальністю (кваліфікацією, посадою), визначається колективним договором, трудовим договором, цими Правилами, а також технічними правилами, посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими у встановленому порядку.

Конкретні обов’язки та права державних службовців визначаються на основі типових кваліфікаційних характеристик і відображаються в посадових інструкціях, що затверджуються Директором Державного архіву.

Працівники Державного архіву не мають права без відома керівництва тримати в робочих кабінетах необліковані архівні документи.

5. Основні обов’язки керівництва Державного архіву

Керівництво Державного архіву зобов’язане:

ознайомлювати працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

- неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;

- створювати для працівників Державного архіву умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;

- забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення державних службовців та інших працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлені терміни (за першу половину місяця 14 числа місяця, за другу половину місяця – 30 числа цього місяця. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні);

- здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

- забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до законодавства;

- сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;

- застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

- у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації в зв’язку з умовами праці;

- створювати умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників Державного архіву у навчальних закладах, на семінарах та шляхом самоосвіти;

- проводити в установленому порядку періодичні медичні огляди.

Директор Державного архіву здійснює свої повноваження у відповідних випадках разом або за погодженням із профспілковим комітетом установи, а також з урахуванням повноважень трудового колективу.

Керівництво Державного архіву має право:

- вимагати від працівника дотримання Правил та вживати необхідних заходів щодо притягнення порушників трудової дисципліни до відповідальності;

- вживати відповідних заходів для морального та матеріального заохочення за виконання вимог Правил.

6. Відповідальність працівників Державного архіву

за порушення Правил

6.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, в тому числі за таке:

- невиконання Основних правил роботи державних архівів України;

- невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього трудових обов’язків, визначених трудовим і колективним договорами та цими Правилами;

- невиконання наказів та безпосередніх доручень керівництва Державного архіву;

- прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

- виконання під час роботи інших (сторонніх) робіт, не передбачених планом та завданнями керівника;

- появу на роботі в нетверезому стані або стані наркотичного (токсичного) сп’яніння;

- розпивання під час роботи спиртних напоїв;

- вчинення за місцем роботи крадіжок.

7. Заохочення за успіхи в роботі

7.1. За зразкове виконання обов’язків, встановлених трудовим договором, ініціативу, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові досягнення застосовуються такі заходи заохочення:

- оголошення подяки;

- преміювання;

- нагородження Почесною грамотою Державного архіву та вищих керівних установ;

7.2. За сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове виконання трудових обов’язків державним службовцям видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

7.3. Заохочення застосовуються на підставі сукупної оцінки професійних якостей, результатів роботи, ступеня активності, ініціативності та дисциплінованості працівника.

7.4. Заохочення впроваджується наказом, доводиться до відома колективу і заноситься до трудової книжки працівника.

7.5. За особливі трудові досягнення, трудові заслуги директор Державного архіву разом з профспілковим комітетом можуть порушити клопотання щодо представлення працівників до державних нагород. Для державних службовців також можуть порушуватися клопотання щодо заохочення відзнаками Нацагенства України з питань державної служби.

Клопотання про представлення працівників до державних нагород вноситься директором Державного архіву голові Запорізької облдержадміністрації.

8. Стягнення за порушення трудової дисципліни

8.1. Порушення трудової дисципліни, цих Правил або невиконання чи неналежне виконання з вини працівника Державного архіву покладених на нього трудових обов’язків і перевищення своїх повноважень, недотримання обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби, а також вчинок, який порочить працівника як державного службовця або дискредитує Державний архів, тягне за собою застосування дисциплінарного стягнення.

8.2. За порушення трудової дисципліни до працівника Державного архіву може бути застосований один з таких заходів дисциплінарного стягнення:

- догана;

- звільнення.

7.3. До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

8.4. Стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. Стосовно державного службовця може бути призначене та проведене службове розслідування у порядку, визначеному чинним законодавством.

8.5. До застосування дисциплінарного стягнення безпосередній керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. При відмові останнього дати такі пояснення про це складається відповідний акт.

8.6. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців від дня вчинення проступку.

8.7. При обранні виду дисциплінарного стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

8.8. Дисциплінарне стягнення застосовується директором Державного архіву.

8.9. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

8.10. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то дисциплінарне стягнення може бути знято до закінчення одного року.

8.11. Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

9. Порядок вирішення трудових спорів

Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом Державного архіву, розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Правила внутрішнього трудового розпорядку розміщують у вестибюлі корпусу 1 Державного архіву Запорізької області в доступному для вільного огляду місці та на веб-сайті Державного архіву.


затверджено

Загальними зборами трудового колективу

Державного архіву Запорізької області


Протокол

від 11 лютого 2013 року