Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

ПОРЯДОК проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному архіві Запорізької області

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Державного архіву

Запорізької області

 

13.09.2011 № 51

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

у Державному архіві Запорізької області


 

 1. Відповідно до цього Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному архіві Запорізької області (далі – Порядок проведення конкурсу) проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців п’ятої – шостої категорій у Державному архіві Запорізької області (далі – архів), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

 

2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

 

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців утворюється конкурсна комісія, персональний склад якої затверджується наказом архіву.


4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в архіві, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

Умови проведення конкурсу

 

5. Рішення про проведення конкурсу приймається директором архіву за наявності вакантної посади державного службовця.

 

6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 

визнані в установленому порядку недієздатними;

 

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

 

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

 

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

 

в інших випадках, установлених законами.

 

7. Особи, які подали необхідні документи до архіву для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

 

8. Конкурс проводиться поетапно:

 

1) публікація оголошення архіву про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

 

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

 

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс

 

9. Оголошення про проведення конкурсу опубліковується в пресі або поширюється через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводиться до відома працівників архіву.

 

10. В оголошенні про проведення конкурсу вказуються такі відомості:

 

1) найменування, місцезнаходження, адреса та номери телефонів архіву;

 

2) назва вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається провідним спеціалістом з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи (далі – провідний спеціаліст);

 

3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

 

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

 

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

 

11. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття директором архіву рішення про призначення осіб згідно з пунктом 4 цього Порядку проведення конкурсу в межах архіву конкурс не оголошується.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

 

 12. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії архіву такі документи:

 

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

 

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

 

дві фотокартки розміром 4х6 см;

 

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

 

відомості про майно, доходи, витрати, зобовязання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав;

 

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену провідним спеціалістом;

 

довідку про стан здоровя;

 

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

 

Особи, які працюють в архіві, і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

 

 13. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

14. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

 

15. Провідний спеціаліст перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

 

16. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм письмово повідомляється провідним спеціалістом з відповідним обґрунтуванням.

 

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

 

Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.

 

17. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи архіву.

 

Проведення іспиту та відбір кандидатів

 

18. Іспит проводиться конкурсною комісією архіву, в якому оголошено конкурс, з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду державних службовців.

 

19. Провідний спеціаліст за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення в телефонному режимі або у письмовому виді.

 

20. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень архіву та його структурних підрозділів.

 

21. Порядок проведення іспиту у Державному архіві Запорізької області та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки архіву та його структурних підрозділів затверджується директором архіву, відповідно до цього Порядку проведення конкурсу та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668.

 

22. Кандидати, які не склали іспит не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

 

23. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.


24. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву архіву і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

 

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

 

25. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

 

26. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш ніж 2/3 її складу.

 

27. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

 

У рішенні комісії, що подається директору архіву обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

 

28. Засідання конкурсної комісії оформлюються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається директору архіву не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

 

29. Конкурсна комісія письмово повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після його завершення.

 

30. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає директор архіву на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

 

31. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене директору архіву протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

 

32. Рішення директора архіву може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.


 

 

 

Заступник директора

Державного архіву

Запорізької області О.Л. Пилявська

 

Довідка про стан виконання нормативно-правових актів з питань запобігання корупційним проявам в Державному архіві Запорізької області за 9 місяців 2011 року

Довідка

про стан виконання нормативно-правових актів з питань запобігання корупційним проявам в Державному архіві Запорізької області за 9 місяців 2011 року


З метою виконання закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», який набрав чинності 01.07.2011, на виконання розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації від 22.07.2011 № 298 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та здійснення антикорупційних дій в Запорізькій області» та з метою активізації й упорядкування роботи щодо упередження та протидії корупції в Державному архіві Запорізької області видано накази від 18.07.2011 № 42 «Про затвердження Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» та від 05.08.2011 № 46 «Про додаткові заходи до Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції».

Керівництвом Державного архіву Запорізької області здійснюється систематичний контроль за дотриманням державними службовцями вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», виконанням Указів Президента України від 06.02.2003 № 84 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією», від 09.02.2004 № 175 «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють злочинним проявам корупції в України, від 21.10.2011 № 1001 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», чинних розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією та інших нормативно-правових актів, що регулюють заходи протидії корупції у сфері державної служби.

На виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 22.11.2010 № 382 «Про затвердження плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Концепції подолання корупції в України «На шляху до доброчесності» та розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 22.07.2011 № 298 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та здійснення антикорупційних дій в Запорізької області» Державним архівом Запорізької області станом на 25.10.2011 було вжито заходів, спрямованих на активізацію боротьби з корупцією.

Станом на 04 липня 2011 року у Державному архіві Запорізької області було забезпечено ознайомлення під розпис із вимогами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» працівників Державного архіву Запорізької області. Копії бланків відомостей щодо ознайомлення із Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» директора та заступника директора Державного архіву Запорізької області були надані до відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації.

Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Державного архіву області Петроченко К.О. 22.06.2011 взяла участь у роботі тематичного короткотермінового семінару навчання працівників кадрових служб головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів Запорізької облдержадміністрації з актуальних питань застосування антикорупційного законодавства України значення в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 23.12.2010 № 425 «Про затвердження плану-графіка навчання у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів на 2011 рік» у Державному архіві Запорізької області протягом 2011 року станом на 19.09.2011 підвищили кваліфікацію усього 18 державних службовців з видачею відповідних посвідчень. Два державних службовця VI категорії підвищили кваліфікацію за професійною програмою для спеціалістів відділів структурних підрозділів облдержадміністрації, виконавчого апарату обласної ради, Запорізької міської ради, райадміністрації Запорізької міської ради, які вперше прийняті на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування у Запорізькому центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій та отримали посвідчення. Також ці державні службовці отримали ще посвідчення за навчання протягом 18.04.2011 – 22.04.2011 за професійною програмою підвищення кваліфікації для працівників Державного архіву Запорізької області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кадрів (II сесія).

Також один державний службовець V категорії (заступник директора Державного архіву Запорізької області – Пилявська О.Л.) отримав два посвідчення за:

- функціональне навчання у сфері цивільного захисту та перевірку знань на курсах: підвищення кваліфікації керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької області;

- професійну програму підвищення кваліфікації на базі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління при Національної академії державного управління при Президентові України в період з 21.03.2011 по 24.03.2011.

У II кварталі 2011 року протягом 18.04.2011 – 22.04.2011 пройшло навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації для працівників Державного архіву Запорізької області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кадрів (II сесія), у якому взяли участь 17 державних службовців, із них 5 осіб – V категорії та отримали відповідні посвідчення.

Відповідно до листа Запорізької обласної державної адміністрації від 13.07.2011 № 08-36/2003 «Про участь у семінарі» 18.07.2011 та 19.07.2011 працівники Державного архіву Запорізької області брали участь у короткостроковому семінарі щодо ознайомлення з Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Наказом Державного архіву Запорізької області від 13.09.2011 № 51 внесені відповідні зміни у порядок проведення конкурсу та іспиту для претендентів на посади державної служби Державного архіву Запорізької області у зв’язку з втратою чинності Закону України «Про боротьбу з корупцією» та набранням чинності Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Відповідні дані про результати декларування доходів за 2010 рік державними службовцями Державного архіву Запорізької області. були надіслані до відділу кадрової роботи Запорізької обласної державної адміністрації листом від 04.04.2011 № 01-28/187 та відділу кадрового забезпечення Державного комітету архівів України листом від 12.04.2011 № 01-28/205. Водночас інформуємо, що осіб, які порушили вимоги декларування доходів (недодання, несвоєчасно подання, або подання неповних чи неправильних відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру) в Державному архіві Запорізької області немає.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» серед працівників Державного архіву Запорізької області немає випадків безпосереднього підпорядкування. Також Державним архівом Запорізької області взято до уваги те, що ситуація безпосереднього підпорядкування може виникати і у випадку тимчасового виконання заступником керівника або іншим працівником обов’язків безпосереднього керівника у зв’язку з його відсутністю.

Державний архів Запорізької області постійно вживає заходи щодо забезпечення дотримання державними службовцями Державним архівом Запорізької області обмежень, встановлених статтями 12 і 16 Закону України «Про державну службу» та розділом II Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Відповідно до п.11 Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції», що затверджений наказом від 18.07.2011 № 42 «Про затвердження Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» вживаються заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів.

Постійно діє контроль за вживанням заходів щодо недопущення отримання Державним архівом Запорізької області від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.

З боку директора, заступника директора, начальників відділів Державного архіву Запорізької області забезпечено постійний контроль за належним виконанням спеціалістами Державного архіву Запорізької області своїх посадових обов’язків.

З боку начальників відділів забезпечено належний контроль за недопущенням випадків надання неправдивої (недостовірної) звітності, інформацій до Запорізької обласної державної адміністрації, Державної архівної служби України, інших установ та організацій, яких така інформація стосується. Станом на 25.10.2011 року таких випадків не встановлено.

З боку керівництва Державного архіву Запорізької області забезпечено постійний контроль за недопущенням випадків безпідставної відмови спеціалістами відділів юридичним та фізичним особам у наданні інформації, яка їх стосується, або надання неякісної інформації. У звітному періоді подібних випадків не зафіксовано.

У Державному архіві області постійно вивчається практика реагування керівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на повідомлення правоохоронних органів стосовно корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями та посадовими особами; вивчається та аналізується інформація прокуратури Запорізької області щодо боротьби з корупцією. Проводиться відповідна профілактична та роз’яснювальна робота.

У керівництва Державного архіву Запорізької області постійно перебувало на контролі питання невідкладного інформування облдержадміністрації у разі виявлення фактів корупційних проявів серед державних службовців Державного архіву Запорізької області. Станом на 25.10.2011 року серед державних службовців Державного архіву Запорізької області фактів корупційних проявів не виявлено.

Протягом року на нарадах у керівництва Державного архіву Запорізької області розглядалися наступні питання щодо попередження корупційних діянь:

- 24.01.2011 - про лист облдержадміністрації від 17.01.2010 № 08-41/382 «Про аналіз порушень Закону України «Про боротьбу з корупцією» за 2010 рік»;

- про наказ Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.11.2010 за № 1089/18384 із змінами і доповненнями, зокрема, розділ IV. Запобігання проявам корупції;

- 07.02.2011 - про лист облдержадміністрації від 31.01.2011 № 08-41/382-3 «Про проект Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в України» та надісланий проект Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в України», який внесений на розгляд Верховної Ради Президентом України В.Ф. Януковичем, для організації його вивчення державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування;

- 21.02.2011 - про лист облдержадміністрації від 02.02.2011 № 00276/08-41 «Про стан та результати роботи щодо реалізації антикорупційного законодавства у 2010 році»;

- 14.03.2011 - про методичні комендації щодо заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функції держави, «Декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї», затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.04.2001 № 175 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну № 140 від 27.02.2002).

- 04.04.2011 - про проведення роз’яснювальної роботи із підлеглими працівниками, спрямовану на запобігання та протидію корупційним проявам у Державному архіві Запорізької області, звернувши особливу увагу на знання державними службовцями Державного архіву Запорізької області вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів України з питань державної служби та антикорупційної політики.

- 11.04.2011 - про зміст нового проекту Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в України» та продовження вивчення вищезазначеного проекту.

- 05.05.2011 – про проведення навчання з державними службовцями та іншими працівниками Державного архіву Запорізької області, на яких було забезпечення вивчення основних положень та вимог Законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення».

- 16.06.2011 - про участь у тематичному короткотерміновому семінарі з метою набуття знань, необхідних для ефективного виконання завдань запобігання корупції, підвищення рівня правової культури, який відбудеться 22.06.2011 в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

- 30.06.2011 – про доведення до відома державних службовців Державного архіву Запорізької області вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

- 18.07.2011 – про інформування про проведену роботу Запорізьку облдержадміністрацію стосовно аналізу складу працівників Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення виконання вимог статті 9 «Обмеження щодо роботи близьких осіб» розділу ІІ «Заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції» Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

- 23.08.2011 – про внесення відповідних змін у порядок проведення конкурсного іспиту претендентів на посади державної служби Державного архіву Запорізької області у зв’язку з втратою чинності Закону України «Про боротьбу з корупцією» та набранням чинності Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

- 26.09.2011 – про проведення презентації, присвяченої виконанню вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції та здійснення антикорупційних дій в Запорізькій області».

- 03.10.2011 – про лист облдержадміністрації від 29.09.2011 № 08-36/02752 щодо попередження осіб, прийнятих на державну службу після 01.07.2011 стосовно спеціальних обмежень, встановлених Законом України «Про державну службу».

- 10.10.2011 – про надання пропозиції щодо зарахування до кадрового резерву на посади спеціалістів та начальників відділів Державного архіву Запорізької області.

Відповідні дані про Аналітичну інформацію щодо дотримання вимог законодавства по боротьби з корупцією, вжиття заходів у зв’язку з допущеними порушеннями в Державному архіві Запорізької області за I півріччя 2011 року, були надіслані до відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Запорізької обласної державної адміністрації листом від 14.07.2011 № 01-04/394 та відділу кадрового забезпечення Державної архівної служби України листом від 14.07.2011 № 01-28/393.

Станом на 25.10.2011 року звернень фізичних та юридичних осіб щодо фактів корупції серед працівників Державного архіву Запорізької області не надходило. Посадові особи Державного архіву Запорізької області до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, не притягалися. Відповідні дані про результати вжитих заходів за результатами розгляду звернень щодо фактів корупції, були надіслані до відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Запорізької обласної державної адміністрації листом від 29.07.2011 № 01-04/589, листом від 30.08.2011 № 01-04/589 та листом від 29.09.2011 № 01-04/589.

За результатами моніторингу проведеної у 2010 році кадрової роботи в Державному архіві Запорізької області були підготовлені узагальнені матеріали та розглянуто питання стану кадрової роботи на засіданні колегії Державного архіву Запорізької області 26.01.2011 та прийнято відповідне рішення за № 4.

15.07.2011 відбулось засідання колегії Державного архіву Запорізької області, за результатами підготовленої довідки про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за I півріччя, прийнято відповідне рішення за № 6.

Також на цьому ж засіданні колегії за результатами підготовленої довідки «Про забезпечення дотримання Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» було прийнято відповідне рішення за № 7.

У рубриці «Запобігання проявам корупції» на веб-сайті Державного архіву Запорізької області оприлюднюються щоквартальні звіти про результати виконання плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності».

30 вересня 2011 року у Державному архіві Запорізької області відбувся тематичний семінар з питання профілактики корупційних проявів, у якому розглянуто основні положення законодавства з питань запобігання корупційним проявам та проведення тематичної презентації «Антикорупційне законодавство України» для працівників та про відповідальність за адміністративні корупційні правопорушення.

В Державному архіві Запорізької області було розглянуто лист Національного агентства України з питань державної служби від 15.09.2011 № 08-36/2621 стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. У листі вказано, що керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час. Таким чином, питання щодо застосування статті 12 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» законодавчо врегульовано. Посадові особи місцевих державних адміністрацій можуть здійснювати викладацьку діяльність лише в позаробочий час.


Провідний спеціаліст з питань

кадрової роботи та державної служби К.О. Петроченко

Довідка про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за 9 місяців 2011 року

Довідка

про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області

за 9 місяців 2011 року


Основні організаційні заходи

Державним архівом Запорізької області протягом 9 місяців 2011 року проводилася робота, спрямована на реалізації основних завдань, визначених чинним законодавством України та Положенням про Державний архів Запорізької області.

На виконання розпорядження Президента України від 13.04.2005 № 957/2005-рп та доручення до нього Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 № 19130/1/1-05 Державним архівом Запорізької області надавалась організаційна, консультативно-методична допомога виконавчим органам сільських, селищних, міських рад у діяльності трудових архівів. Питання про підсумки роботи архівних установ області для зберігання документів ліквідованих установ, не віднесених до складу НАФ, за 2010 рік та їх завдання на 2011рік розглядалося на засіданні колегії 15.03.2011. Для працівників трудових архівів Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 15.03.2011 проведено тематичний короткотерміновий семінар з актуальних питань діяльності місцевих архівних установ щодо забезпечення збереження документів та їх використання. Проведено одну перевірку діяльності архівного підрозділу по роботі з документами ліквідованих установ архівного відділу Запорізької міськради. Станом на 01.07.2011 в Запорізькій області діють 70 архівів для зберігання документів, які не належать до складу Національного архівного фонду (трудові архіви), у тому числі при районних, сільських та міських радах – 69, з них 5 – комунальні підприємства, при райдержадміністрації – 1. Згідно з листом Глави Адміністрації Президента України від 23.06.2011 № 02-01/1780 знято з контролю завдання щодо створення архівних установ для зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території.

На виконання наказу Державного комітету архівів України від 10.11.2009 № 190 «Про затвердження Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки» структурними підрозділами архіву та архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад здійснювались заходи відповідно до планових завдань.

На виконання плану заходів з виконання Указу Президента України від 23.01.2009 № 37 «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні» на 2009-2011 роки, затвердженого наказом Держкомархіву України від 28.04.2009 № 70, на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України від 05.07.2010 № 1118-ДСК до листа СБУ від 16.06.2010 № 26/4-5203, наказів Держкомархіву України від 09.07.2010 № 6/ДСК, Укрдержархіву від 11.07.2011 № 1/ДСК скасовано грифи секретності 2534 справам по 6 фондах, з них 44 справам гриф «секретно» змінено на гриф обмеження доступу «Для службового користування». Питання «Про виконання Указу Президента України від 23.01.2009 № 37/2009 «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні» розглянуто на засіданні колегії 30.06.2011, прийнято рішення за № 2.

Відповідно до Указу Президента України від 10.11.2009 № 915/2009 «Про відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі», на виконання наказу Держкомархіву України від 18 листопада 2009 р. № 196 «Про участь державних архівних установ у відзначенні в Україні 1025‑річчя хрещення Київської Русі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 1288-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі», на виконання розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 29.12.2010 № 441 «Про підготовку та відзначення в Запорізькій області 1025-річчя хрещення Київської Русі», з метою відзначення в Україні у липні 2013 року 1025-річчя хрещення Київської Русі Державним архівом Запорізької області протягом 9 місяців 2011 року проводилася робота:

виданий наказ від 27.01.2011 № 9 «Про виконання розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 29.12.2010 № 441»;

‑ надавалося сприяння дослідникам церковної тематики в читальних залах архіву у роботі з підбору архівних документів для підготовки каталогу зруйнованих храмів і монастирів Запорізької області, у читальному залі архіву працювало сім (7) користувачів за темами з історії церкви;

‑ 2 представники церков знайомилися з архівно-слідчими справами репресованих у 1930‑ті роки священнослужителів для їх канонізації;

‑ у рубриці «Церква в роки війни» он-лайнової документальної виставки «Війна і Перемога в історичній пам'яті українського народу
(до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років
та 65-ї річниці завершення Другої світової війни)», що розміщена на сайті Державної архівної служби України, представлені документи архіву з цієї тематики (http://www.archives.gov.ua/Sections/Peremoga_65/fotos_08.php).

у науково-практичному журналі «Архіви України» (випуск 5(270) жовтень-грудень 2010 р.) надрукована стаття Бондаря В. О., Козлової І. В. «Архівні фонди православних церков міста Олександрівська Катеринославської губернії як історичне джерело».

На виконання наказу Держкомархіву України від 16.11.2010 № 190 «Про участь державних архівних установ у відзначенні 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни», Держкомархіву України від 02.06.2011 № 60 «Про внесення змін до наказу Держкомархіву від 11.04.2011 № 44 «Про участь державних архівів у заходах з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни та її учасників на 2011-2015 роки та з підготовки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», наказу Держкомархіву України від 07.06.2011 № 61 «Про проведення 22 червня Хвилини пам’яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років та порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги», наказу Держкомархіву України від 16.10.2010 № 190 «Про участь державних архівних установ у відзначенні 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни»:

23 лютого 2011 року директор Державного архіву Запорізької області відвідав Запорізький багатопрофільний ліцей № 99, де з нагоди Дня захисника Вітчизни провів урок мужності. Від імені голови облдержадміністрації Бориса Петрова, Тедєєв О.С. привітав учнів і педагогів зі святом та вручив у подарунок книги «Запорізький архів. Народна війна 1941-1944. Антифашистський рух опору на території Запорізької області»;

видано наказ від 16.06.2011 № 35 «Про додаткові заходи за участю архівних установ Запорізької області з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни та її учасників на 2011-2015 роки та з підготовки та відзначення 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.»;

21 червня 2011 року був проведений день інформування за темою: «До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни на Україні, 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни»;

22 червня 2011 року було приспущено Державний Прапор України із чорною стрічкою на будівлі архіву, о 10-й годині була зупинена робота працівників архіву та користувачів читальних залів і проведена хвилина мовчання на вшанування пам’яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років;

на веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщено банер «Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років», який був наповнений інформацією;

з метою участі у всеукраїнських заходах з відзначення 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни було проведено виявлення документів, які представлені в розділах он-лайнової виставки, підготовленої Державною архівною службою України та розміщеної на офіційному сайті «До 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни» (http://www.archives.gov.ua/Sections/VVV_70/);

22 червня 2011 року на веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщена он-лайнова виставка: «Запорізький край у перші дні Великої Вітчизняної війни» (До 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни) (http://dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=132&).

на офіційному веб-сайті Запорізької облдержадміністрації постійно експонується он-лайнова виставка документів «Вони наближали Перемогу. До річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.». (http://www.zoda.gov.ua/news/7827/voni-nablizhali-peremogu.-do-65-richchya-peremogi-u-velikiy-vitchiznyaniy-viyni-1941--1945-rr..html);

Було проведено виявлення документів про поховання часів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років на території Запорізької області та складений їх перелік. У документах держархіву Запорізької області було виявлено списки радянських військовополонених, підпільників, мешканців населених пунктів області, закатованих нацистами, на 9355 осіб.

На виконання наказу Державного комітету архівів України від 30.06.2011 № 79 «Про участь державних архівів у заходах з відзначення у 2011 році Дня партизанської слави та 70-ї річниці партизанського руху в Україні у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» було проведено такі заходи:

видано наказ від 21.07.2011 № 44 «Про участь архівних установ Запорізької області у відзначенні у 2011 році Дня партизанської слави та 70-ї річниці партизанського руху в Україні у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років»;

на офіційному веб-сайті Запорізької облдержадміністрації експонується он-лайнова виставка документів «Вони наближали Перемогу. До річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», на якій представлені 39 документів з особового фонду (зберігається у Державному архіві Запорізької області) Андросова Михайла Васильовича, помічника комісара по комсомольській роботі в партизанському з’єднанні С.А.Ковпака, що висвітлюють подвиги партизанів-ковпаковців у роки Великої Вітчизняної війни, зокрема, наших земляків Зінухової Юлії (Уляни), Павліної Валентини та інших. (http://www.zoda.gov.ua/news/7827/voni-nablizhali-peremogu.-do-65-richchya-peremogi-u-velikiy-vitchiznyaniy-viyni-1941--1945-rr..html);

03 серпня 2011 року в ефірі ТРК «Запоріжжя» Запорізької обласної державної телерадіокомпанії вийшла тематична телепередача, підготовлена за документами Державного архіву Запорізької області, присвячена історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. «Мій рідний край. Частина друга». У телепередачі були презентовані документи про антифашистський рух Опору на території Запорізької області в роки Великої Вітчизняної війни та про масові розстріли мирного населення області німецькою окупаційною владою;

19, 22 вересня 2011 року в ефірі обласного радіо ЗОДТРК вийшли 2 радіопередачі, підготовлені працівниками архіву, присвячені 70-й річниці партизанського руху в Україні в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років: «Народна війна. Антифашистський рух опору на території Запорізької області в роки Великої Вітчизняної війни» (частина 1 і частина 2).

20 вересня 2011 року в читальному залі архіву відкрита виставка документів «Народна війна. Антифашистський рух опору у Василівському районі Запорізької області»;

22 вересня 2011 року в газеті Запорізької обласної ради та обласної державної адміністрації «Запорізька правда» (№ 140-141 (22978-22979) опублікована стаття «Ворог не знав спокою на Запорізькій землі», підготовлена працівниками архіву про молодіжні антифашистські організації, які діяли на Запоріжжі у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (офіційний сайт газети: www.zp-pravda.info).

На виконання Указу Президента України від 25.10.2010 № 965/2010 «Про відзначення 15-ї річниці Конституції України», наказу Держкомархіву України від 18.11.2010 № 194 «Про участь державних архівів у відзначенні 15-ї річниці Конституції України», розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 29.11.2010 № 399 «Про відзначення 15-ї річниці Конституції України»:

виданий наказ від 15.02.2011 № 12 «Про участь архівних установ Запорізької області у відзначенні 15-ї річниці Конституції України»;

з метою участі у всеукраїнських заходах з відзначення 15-ї річниці Конституції України проведено виявлення документів, які були направлені до Державної архівної служби України 23 лютого 2011 року для використання у всеукраїнській виставці;

23 червня 2011 року був проведений день інформування за темою: «До 15-ї річниці Конституції України»;

25 червня 2011 року архів брав участь у масових заходах, організованих Запорізькою облдержадміністрацією;

25 червня 2011 року на веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщена он-лайнова виставка 28 червня – День Конституції. Основний Закон України» (обговорення проекту, прийняття, заходи з пропаганди і роз’яснення положень Конституції на території Запорізької області) (http://www.dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=134:28-).

На виконання Указу Президента України від 01.11.2010 № 990/2010 «Про відзначення 20-ї річниці незалежності України», наказу Держкомархіву України від 19.11.2010 № 195 «Про участь державних архівів у відзначенні 20-ї річниці незалежності України», розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 27.01.2011 № 19 «Про відзначення 20-ї річниці незалежності України»:

виданий наказ від 15.02.2011 № 13 «Про участь архівних установ Запорізької області у відзначенні 20-ї річниці незалежності України»;

проведено виявлення документів, підготовлені анотовані переліки документів держархіву Запорізької області та їх електронні копії для використання у підготовці всеукраїнської документальної виставки, що були направлені на адресу Держкомархіву України 23.02.2011;

22 серпня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області «Запоріжжя у серпні 1991 р.» (До 20-річчя незалежності)»http://dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=141:l-1991-r-20-

На виконання постанови Верховної Ради України від 05.07.2011 № 3560‑VI «Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру» та доручення Кабінету Міністрів України від 20.07.2011 № 35184/2/1-11 щодо виконання Плану заходів до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру Державним архівом Запорізької області були проведені заходи з вшанування пам’яті жертв Ґолокосту та 70-х роковин трагедії Бабиного Яру:

видано наказ від 30.08.2011 № 50 «Про участь архівних установ Запорізької області у заходах з вшанування пам’яті жертв Ґолокосту»;

03 серпня 2011 року в ефірі ТРК «Запоріжжя» Запорізької обласної державної телерадіокомпанії вийшла тематична телепередача, підготовлена за документами Державного архіву Запорізької області, присвячена історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. «Мій рідний край. Частина друга». У телепередачі були презентовані документи про антифашистський рух Опору на території Запорізької області в роки Великої Вітчизняної війни та про масові розстріли мирного населення області німецькою окупаційною владою;

22 вересня 2011 року в архіві був проведений день інформування «До 70‑х роковин трагедії Бабиного Яру»;

29 вересня 2011 року в газеті Запорізької обласної ради та обласної державної адміністрації «Запорізька правда» № 144-145 (22982-22983) опублікована стаття Величко О.Г. «Бабини Яри України: Запоріжжя. «Розкажіть усім про наші страждання…» (офіційний сайт газети www.zp-pravda.info);

документи держархіву Запорізької області представлені у спільній он‑лайновій виставці, яка експонується на сайті Укрдержархіву: «До 70-х роковин трагедії Бабиного Яру».

(http://www.archives.gov.ua/Sections/Babyn_Yar/Zaporizhzhya/index.php).

На 2011 рік на утримання Державного архіву Запорізької області згідно із затвердженим кошторисом із загального фонду державного бюджету заплановані кошти у сумі 2283230 грн. За 9 місяців ц.р. згідно з планом асигнувань видатки профінансовано у повному обсязі у сумі 861233 грн.

У травні цього року підготовлено розрахунки та розроблено проект бюджетного запиту на 2012 рік. Сума проекту складає 3469062 грн.

Державним архівом Запорізької області у І півріччі 2011 року проведено процедуру закупівлі послуг в одного учасника. За результатами проведеної процедури між Державним архівом Запорізької області та Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області укладено договір про закупівлю послуг охорони за державні кошти від 22.03.2011 за № 01-0003875 на суму 345600 грн.

За 9 місяців 2011 року Державним архівом Запорізької області отримано на виконання листів, доручень та інших документів у кількості 3285 одиниць. З отриманих на виконання документів на кінець 9 місяців 2011 року держархівом області виконано 95%, інші є перехідними.


Розроблення нормативно–правових актів, у т.ч. тих, що підлягають державній реєстрації, з них зареєстровано.

Протягом 9 місяців розроблено один регуляторний нормативно–правовий акт, у т.ч. тих, що підлягають державній реєстрації - 1, з них зареєстровано – 1, а саме:

1. Наказ Державного архіву Запорізької області від 14.01.2011 № 4 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Запорізької області на договірних засадах», який зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області 28.01.2011 за № 2/1444 та за № 3/1445.

Про проведення засідань колегії

Державного архіву Запорізької області


За 9 місяців 2011 року проведено 6 засідань колегії держархіву, на яких розглянуто 25 питань:

І квартал

- Про основні напрямки діяльності Державного архіву області на 2011 рік;

- Про план роботи Державного архіву Запорізької області на І квартал 2011 року;

- Про хід виконання запитів соціально-правового характеру Державним архівом Запорізької області за 2010 рік;

- Про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за 2010 рік;

- Щодо організації контрольної діяльності та стану виконавської дисципліни в Державному архіві Запорізької області у 2010 році;

- Про підсумки роботи архівних установ області за 2010 рік та їх завдання на 2011 рік;

- Про підсумки роботи архівних установ області для зберігання документів, які не відносяться до складу Національного архівного фонду, за 2010 рік;

- Про підсумки щорічного огляду-конкурсу роботи колективів архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за 2010 рік.

ІІ квартал

- Про план роботи Державного архіву області на ІІ квартал 2011 року;

- Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І квартал 2011 року;

- Про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за І квартал 2011року;

- Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І квартал 2011 року;

- Про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області за І квартал 2011 року;

- Про стан охорони праці у Державному архіві Запорізької області;

- Про заохочення представників ЗМІ області за найкраще висвітлення історичного минулого та популяризацію документів Національного архівного фонду до Дня журналіста;

- Про виконання рішення колегії Державного архіву Запорізької області від 26.11.2010 № 2 «Про виконання рішення ЕПК від 25.09.2009 «Про виконання рішення ЕПК від 26.09.2008 «Про виконання рішення ЕПК від 26.10.2007 «Про виконання рішення ЕПК від 29.09.2006 «Про забезпечення формування, збереженості та обліку документів Національного архівного фонду України, упорядкування документів в установах-джерелах комплектування та якість описів, представлених на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області архівним відділом Бердянської райдержадміністрації»;

- Про виконання Указу Президента України від 23.01.2009 № 37/2009 «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні» на 2009-2011 роки;

- Про обговорення Національного плану дій на 2011 рік.

ІІІ квартал

- Про план роботи Державного архіву області на ІІІ квартал 2011 року;

- Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І півріччя 2011 року;

- Про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за І півріччя 2011 року;

- Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І півріччя 2011 року;

- Про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2011 року;

- Про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2011 року;

- Про забезпечення дотримання Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» в Державному архіві Запорізької області.

 

Проведення перевірок архівних установ

За 9 місяців 2011 року проведено 9 перевірок діяльності архівних відділів райдержадміністрацій та міськради з питань контролю за організацією архівної справи і діловодства, упорядкування документів в установах – джерелах формування НАФ, забезпечення збереженості, обліку та використання документів Національного архівного фонду, трудових архівів, в т.ч.: 7 комплексних перевірок архівних відділів Веселівської, Гуляйпільської, Мелітопольської, Пологівської, Запорізької, Токмацької райдержадміністрацій та Запорізької міськради, одну контрольну перевірку архівного відділу Бердянської райдержадміністрації та одну перевірку діяльності архівного підрозділу по роботі з документами ліквідованих установ архівного відділу Запорізької міськради.

Довідки про результати перевіряння надані до облдержадміністрації та надіслані головам райдержадміністрацій та міському голові.

Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду

З метою забезпечення збереженості та державного обліку документів Національного архівного фонду за 9 місяців 2011 року відреставровано 3,1 тис.арк.(у 2010 році 3,0 тис. арк.), відремонтовано 15,7 тис. арк. (у 2010 році 10,0 тис. арк.) документів, оправлено і підшито 1549 справ (у 2010 році 1148 справ), виготовлено 30,3 тис. кадрів страхового фонду ,70 справ (у 2010 році 75,5 тис. кадрів страхового фонду, 321 справа), виконано консерваційно-профілактичну обробку 30 рулонів страхового фонду (у 2010 році – 10 рулонів), 2335 негативи фотодокументів.(у 2010 році 1517 негативів).

Проведено перевіряння наявності і стану документів по 211 фондах (по 191 фонду у 2010 році). Перевірено 17282 справи (16728 справ у 2010 році).

Здійснено державний облік документів, що надійшли на державне зберігання по 230 фондах (14472 справи), у 2010 році 140 фондів (7515 справ) на паперовій основі.

Відповідно до листа Державної архівної служби України від 18.01.2011 № 155/05.1 підготовлено пропозиції щодо заходів із забезпечення пожежної безпеки в Державному архіві Запорізької області, архівних відділах райдержадміністрацій та міськрад до проекту Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2011-2015 роки Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Відповідно до листа Державної архівної служби України від 05.07.2011 № 1785/05.1 з метою підготовки Концепції Державної цільової соціальної програми впровадження сучасних засобів зберігання документів НАФ на 2013-2017 рр. підготовлено пропозиції до заходів із забезпечення Державного архіву Запорізької області, архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад сучасними засобами зберігання документів НАФ із визначенням необхідних обсягів фінансування з розбивкою за роками.


Створення та розвиток науково-довідкового апарату

до документів Національного архівного фонду

Продовжена робота з підготовки путівника про склад і зміст документів НАФ, а саме: продовжено складання характеристик фондів радянської доби та періоду незалежності України по розділах: сільське господарство, лісництво, зв'язок, транспорт, преса, друк, радіомовлення, телебачення, страхування.

Протягом 9 місяців до бази даних «Український мартиролог ХХ століття» внесені дані на 1545 осіб, всього до бази даних внесені дані на 1875 осіб.

До бази даних «Архівні фонди України» внесені дані на 16 нових фондів, зміни та доповнення внесено до 230 фондів.

Продовжена робота з поповнення електронної інформації про місцезнаходження та збереженість документів з особового складу сільськогосподарських підприємств, які діяли на території Запорізької області у 1943-2011 рр. та електронної версії фондового каталогу архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад.

Описані документи особового походження художника, члена спілки художників СРСР, члена Запорізької організації спілки художників УРСР –Шинкаренка Станіслава Гавриловича за 1950-1993 роки (42 од.зб./133 док.); документи з виборів депутатів міських рад та міських голів у 2010 році в Запорізькій області за 2010 рік ( 97од.зб.).


Формування Національного архівного фонду.

Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій


На державне зберігання надійшли 14472 (7515 у 2010 році) справ по 230 (140 у 2010 році) фондах на паперовій основі (план на рік – 12400 справ).

За 9 місяців 2011 року на засіданні ЕПК держархіву схвалено описи на 13910 (9170 спр. у 2010 році) справ постійного зберігання (план на рік – 19000), в т.ч. джерел комплектування держархіву – 2042 спр. (1423 у 2010 році), архівних відділів – 11868 спр. (7747 спр. у 2010 році); 1 відеофільм, представлені архівним відділом Бердянської міськради «Держане підприємство «Бердянський міський торговельний порт» до 180-річчя підприємства. Погоджено 11528 (6235 у 2010 році) справ з особового складу, в т.ч. джерел комплектування держархіву – 4655 спр., архівних відділів – 6873 спр. (план на рік – 13600).

Погоджено 12 (6 у 2010 році) інструкцій з діловодства, 18 (10 у 2010 році) положень про архівні підрозділи та 17 (8 у 2010 році) положень про експертні комісії, 1 положення про службу діловодства, 17(16 у 2010 році) номенклатур справ підприємств, установ і організацій – джерел комплектування держархіву, 185 ( 86 у 2010 році) актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ на справ 489210 (1449180 у 2010 році) установ – джерел формування НАФ.

Погоджено 1 номенклатуру справ, 2 положення про архівний підрозділ та 2 про експертну комісію, описів справ з особового складу на 741 справу, 37 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ на 32526 справ інших установ, організацій, підприємств.

Надана методична та практична допомога в упорядкуванні документів власними силами 13 установам (14 - у 2010 році), які схвалили та погодили описи справ з ЕПК Державного архіву Запорізької області.

Проведено 20 комплексних перевірянь роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб –джерел комплектування Державного архіву Запорізької області (20 - у 2010 році); 24 тематичних перевірянь щодо забезпечення збереженості документів, про виключення зі списку юридичних осіб –джерел формування НАФ, які передають документи до Державного архіву Запорізької області, наявності, стану та руху документів НАФ (21– у 2010 році), 37 контрольних перевірянь щодо виконання пропозицій комплексних перевірянь, якості упорядкування документів (31- у 2010 році).

Проведено 43 перевіряння готовності підприємств, установ, організацій до передання справ постійного зберігання до Державного архіву Запорізької області (38 – у 2010 році).

Продовжено роботу з цільової експертизи цінності документів Переглянуто 1503 справи (1245 справи у 2010 році), до знищення виділено 1503 справ (1245 справ у 2010 році).

Проведення семінарів з підвищення кваліфікації

Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 15.03.2011 проведено тематичний короткотерміновий семінар з актуальних питань діяльності місцевих архівних установ щодо забезпечення збереження документів та їх використання для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та трудових архівів. У заходах взяло участь 45 слухачів.

Взято участь у роботі курсів підвищення кваліфікації, які проводилися Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ, організацій для керівників апарату райдержадміністрацій та міськрад міст обласного значення, секретарів сільрад – проведено два семінарських заняття.

15.06.2011 Державним архівом Запорізької області проведений семінар з питань організації діловодства і архівної справи для працівників діловодних служб і архівних підрозділів установ, організацій, підприємств-джерел формування Національного архівного фонду України у зоні комплектування Державного архіву Запорізької області, в якому взяли участь 37 слухачів.

За участю Державного архіву Запорізької області Управлінням державної служби Головдержслужби України в Запорізькій області 2 червня 2011 р., 6 червня 2011 р., 9 червня 2011 р. було проведено «круглі столи» на тему «Державна служба України в історичному аспекті» для спеціалістів відділів персоніфікації пільг управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, райадмінстрацій Запорізької міської ради та міських рад міст обласного значення, управлінь, відділів економіки райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, відділів економічного розвитку та підприємництва райадміністрацій Запорізької міської ради та для учасників ІІ туру Конкурсу «Кращий державний службовець» у Запорізькій області. Взято участь у роботі семінару з питань сучасного діловодства та архівної справи, який проводився Регіональним відділенням №1 «Центр післядипломної освіти ПАТ «Укртелеком», проведено 4 семінарських заняття.

Використання інформації документів НАФ

Протягом 9 місяців 2011 року були підготовлені та експонувалися 8 виставок документів:

7 березня у читальному залі архіву була відкрита виставка, присвячена 150-річчю з дня смерті Шевченка Т.Г. «Т.Г.Шевченко в пам’яті запоріжців»;

12 квітня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області: «Первопроходцы Вселенной. К 50-й годовщине полета человека в космос»

http://www.dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=118:-50-&catid=43:2011-04-11-12-33-37;

19 квітня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області: «Чорнобильська катастрофа в серцях запоріжців» (до 25-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС)

http://www.dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=49;

22 червня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області «Запорізький край у перші дні Великої Вітчизняної війни» (До 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни) http://dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=132&

24 червня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області: «Поетеса в царстві куліс» (До 80-річчя від дня народження заслуженої артистки України, члена Національної спілки письменників України Нещерет Тетяни Іванівни)

http://www.dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=49;

25 червня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області: «28 червня – День Конституції. Основний Закон України» (обговорення проекту, прийняття, заходи з пропаганди і роз’яснення положень Конституції на території Запорізької області) http://www.dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=134:28-;

22 серпня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області «Запоріжжя у серпні 1991 р.» (До 20-річчя незалежності)» http://dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=141:l-1991-r-20- 20 вересня документальна виставка документів «Народна війна. Антифашистський рух опору у Василівському районі Запорізької області».

Документи Державного архіву Запорізької області представлені у розділах всеукраїнських он-лайнових виставок, організованих Державною архівною службою України:

до відзначення 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни розміщені в розділах он-лайнової виставки «До 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни» http://www.archives.gov.ua/Sections/VVV_70/.

‑ у рубриці «Церква в роки війни» он-лайнової документальної виставки «Війна і Перемога в історичній пам'яті українського народу
(до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років
та 65-ї річниці завершення Другої світової війни)» (http://www.archives.gov.ua/Sections/Peremoga_65/fotos_08.php);

‑ «До 70-х роковин трагедії Бабиного Яру».

(http://www.archives.gov.ua/Sections/Babyn_Yar/Zaporizhzhya/index.php).

З метою участі у всеукраїнських заходах щодо відзначення ювілейних і пам’ятних дат було проведено виявлення документів, підготовлені анотовані переліки документів держархіву Запорізької області та їх електронні копії за тематичними розділами для використання у підготовці всеукраїнських документальних виставок до Дня Незалежності України (7 документів), до Дня Конституції України (13 документів), до 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (23 документи) Зазначені анотовані переліки документів держархіву Запорізької області та їх електронні копії були направлені на адресу Державної архівної служби України 23.02.2011.

На виконання наказу Укрдержархіву «Про участь державних архівів у заходах з увічнення пам’яті про події Великої вітчизняної війни та її учасників на 2011‑2015 роки та з підготовки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» від 11.04.2011 № 44, листа Укрдержархіву «Щодо виконання розпорядження Президента України від 21.06.2011 № 204/2011-рп «Про додаткові заходи з пошуку, дослідження і впорядкування місць поховання жертв війни, політичних репресій та інших трагедій Українського народу» від 29.06.2011 № 1716/06 було проведено виявлення документів про поховання часів Великої Вітчизняної війни 1941‑1945 років на території Запорізької області та складений їх перелік. У документах держархіву Запорізької області було виявлено списки радянських військовополонених, підпільників, мешканців населених пунктів області, закатованих нацистами, на 9355 осіб.

На обласному радіо Запорізької обласної державної телерадіокомпанії вийшли в ефірі 5 радіопередач:

10 березня 2011 року «Т.Г.Шевченко в пам’яті запоріжців» (До 150-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка);

17 березня 2011 року на обласному радіо Запорізької обласної державної телерадіокомпанії розпочато цикл радіопередач «Державний архів Запорізької області інформує. Актуальні питання архівної справи». 17 та 24 березня вийшли в ефірі радіопередачі: «Надання платних послуг фізичним і юридичним особам держархівом Запорізької області в 2011 році», «Проведення держархівом Запорізької області конкурсу серед представників засобів масової інформації за 2010 рік»;

16 і 20 вересня 2011 року «Народна війна. Антифашистський рух опору на території Запорізької області в роки Великої Вітчизняної війни» (частина 1, частина 2).

Продовжується плідна співпраця з приватним акціонерним товариством «ТРК «Алекс» (м. Запоріжжя). У рамках співробітництва (за письмовим зверненням телеканалу) для підготовки телепередач співробітники відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Державного архіву Запорізької області здійснюють відбір фото- та кінодокументів за темами, періодами, готують акти на видачу документів у тимчасове користування за межі архіву для створення авторами телепередач циклу «Город Z. Хроника», які виходять в ефірі щотижня по суботах.

3 серпня в ефірі ТРК «Запоріжжя» Запорізької обласної державної телерадіокомпанії вийшла тематична передача, підготовлена за документами Державного архіву Запорізької області, присвячена історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. «Мій рідний край. Частина друга».

У газеті Запорізької обласної ради та обласної державної адміністрації «Запорізька правда» надруковані 2 статті:

22.09.2011 № 140-141 (22978-22979) Величко О.Г. «Ворог не знав спокою на Запорізькій землі» www.zp-pravda.info;

29.09.2011 № 144-145 (22982-22983) Величко О.Г. «Бабини Яри України: Запоріжжя. «Розкажіть усім про наші страждання…» www.zp-pravda.info.

За 9 місяців 2011 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 2583 звернення від громадян України, колишніх республік СРСР та інших держав (за 9 місяців 2010 року ‑ 2440), виконано 2517 звернень (за 9 місяців 2010 року ‑ 2374). Кількість питань, порушених у зверненнях громадян – 2711, з них вирішено з позитивним результатом – 1741 (64 %), з рекомендацією звернутися за місцезнаходженням документів‑ 85 (3 %), (за 9 місяців 2010 року – 2501, з них із позитивним результатом – 1460 (58 %).

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином:

‑ про акти цивільного стану – 805;

– про підтвердження стажу роботи – 520;

– про майнові права – 427;

– про заробітну плату – 326;

‑ тематичних – 164;

‑ підтвердження родинних стосунків (родовід) – 138;

– про репресії та розкуркулення – 81;

– про примусове вивезення до Німеччини – 54;

– про підтвердження депутатської діяльності – 39;

‑ проживання на території області – 28;

– про нагородження орденами і медалями – 21 та інші.

У 2011 році кількість запитів за тематикою порушених в них питань залишилася на тому ж рівні.

Протягом 9 місяців 2011 року надійшло запитів від ветеранів війни та інвалідів – 20, від пенсіонерів – 199.

За 9 місяців 2011 року спеціалістами відділу інформації та використання документів на особистому прийомі було прийнято 677 громадян; керівництвом архіву – 58 громадян, усього – 735 громадян.

До Державного архіву Запорізької області надійшло 3 (звернення) з Урядової телефонної «гарячої лінії».

У читальних залах архіву 448 громадянам надавалися документи (13141 од. зб.), необхідні для відновлення їх законних прав та інтересів, для особистого ознайомлення.

Державним архівом Запорізької області було проведено щорічний конкурс серед представників місцевих засобів масової інформації за найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ, історичного минулого України та Запорізької області. На конкурс були представлені матеріали місцевих ЗМІ за 2010 рік архівними відділами Василівської (газета «Нова Таврія»), Гуляйпільської (газета «Голос Гуляйпілля»), Запорізької (газета «Червоний промінь») райдержадміністрацій. Представники засобів масової інформації присвятили свої статті подіям Великої Вітчизняної війни долям своїх земляків, історії окремих населених пунктів.

Рішенням колегії від 25 травня 2011 року переможцем конкурсу визначено Муху Олену Леонідівну, редактора КП «Редакція газети «Голос Гуляйпілля» Гуляйпільської районної ради Запорізької області та до Дня журналіста нагороджено Почесною грамотою Державного архіву Запорізької області.

Методична робота


За 9 місяців 2011 року проведено 6 засідань Науково-методичної ради, на яких розглянуто:

Інструкцію з обліку документів, які зберігаються в трудових архівах райдержадміністрацій, районних та міських рад та про порядок оформлення облікових документів;

Інструкцію про порядок приймання на зберігання документів Національного архівного фонду архівними відділами районних державних адміністрацій та міськрад та передавання їх на постійне зберігання до Державного архіву Запорізької області;

чотири розділи путівника по фондах Державного архіву Запорізької області: «Установи фізичної культури і спорту», «Органи та установи преси, друку, радіомовлення, телебачення», «Установи страхування», «Установи зв’язку» та 4 питання з організації, визначення основних напрямів та оцінки результатів науково-дослідної та методичної роботи Державного архіву Запорізької області.


Заступник директора О.Л. Пилявська

Довідка про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 9 місяців 2011 року

Довідка

про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 9 місяців 2011 року


На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2008 року № 7960/1/1-08, п. 1 Указу Президента «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 № 109/2008 На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 21.02.2011 № 50 «Про стан роботи зі зверненнями громадян в області за підсумками 2010 року та вдосконалення відповідної роботи у 2011 році» Державним архівом Запорізької області у І півріччі 2011 року було проведено такі заходи.

Проводився постійний контроль за своєчасним і якісним виконанням запитів ветеранів війни та праці, інвалідів, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки. Повторних і колективних запитів не надходило.

Було забезпечено здійснення безперешкодного і регулярного прийому громадян директором архіву, заступником директора, начальником відділу інформації та використання документів, згідно з наказом директора Державного архіву Запорізької області від 01.07.2009 № 23, а також спеціалістами відділу інформації та використання документів щотижня в робочий час, згідно із графіком особистого прийому, затвердженим наказом Державного архіву Запорізької області від 30.09.2009 № 37. зі змінами, внесеними згідно з наказом від 18.10.2010 № 74. Громадяни, які мешкають за межами обласного центру, приймалися спеціалістами в день приїзду. Прийом громадян пільгових категорій проводився щоденно.

З понеділка по п’ятницю в робочий час спеціалістами відділу інформації та використання документів у робочі дні з 8.00 до 17.00 здійснювалося надання консультацій та роз’яснень громадянам у телефонному режимі.

У читальних залах архіву 448 громадянам надавалися документи, необхідні для відновлення їх законних прав та інтересів, для особистого ознайомлення.

Діловодство по прийому громадян, що звернулись до держархіву, і виконання запитів соціально-правового характеру велося окремо від іншого діловодства. Реєстрацію запитів громадян проводив завідувач канцелярії. Діє комп’ютерна система обліку звернень громадян. Для обліку громадян та контролю за вирішенням питань, з якими вони звернулись на особистому прийомі до керівників архіву, велися журнали відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян.

Запити соціально-правового характеру, з якими зверталися громадяни до архіву, виконувалися спеціалістами відділу інформації та використання документів, працівники якого мають вищу спеціальну освіту та пройшли підвищення кваліфікації у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

За 9 місяців 2011 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 2583 звернення від громадян України, колишніх республік СРСР та інших держав (за 9 місяців 2010 року ‑ 2440), виконано 2517 звернень (за 9 місяців 2010 року ‑ 2374). Кількість питань, порушених у зверненнях громадян – 2711, з них вирішено з позитивним результатом – 1741 (64 %), з рекомендацією звернутися за місцезнаходженням документів‑ 85 (3 %), (за 9 місяців 2010 року – 2501, з них із позитивним результатом – 1460 (58 %).

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином:

‑ про акти цивільного стану – 805;

– про підтвердження стажу роботи – 520;

– про майнові права – 427;

– про заробітну плату – 326;

‑ тематичних – 164;

‑ підтвердження родинних стосунків (родовід) – 138;

– про репресії та розкуркулення – 81;

– про примусове вивезення до Німеччини – 54;

– про підтвердження депутатської діяльності – 39;

‑ проживання на території області – 28;

– про нагородження орденами і медалями – 21 та інші.

У 2011 році кількість запитів за тематикою порушених в них питань залишилася на тому ж рівні.

Протягом 9 місяців 2011 року надійшло запитів від ветеранів війни та інвалідів – 20, від пенсіонерів – 199.

За 9 місяців 2011 року спеціалістами відділу інформації та використання документів на особистому прийомі було прийнято 677 громадян; керівництвом архіву – 58 громадян, усього – 735 громадян.

До Державного архіву Запорізької області надійшло 3 (звернення) з Урядової телефонної «гарячої лінії».

Порушень Закону України від 02.10.96 № 393/96-ВР № «Про звернення громадян» не було. Скарг від заявників на роботу працівників архіву не надходило.

На нарадах директора з керівниками структурних підрозділів Державного архіву Запорізької області 21.02.2011, 28.02.2011, 14.03.2011, 05.05.2011, 30.05.2011, 30.06.2011, 26.09.2011 заслуховувалися інформації начальника відділу інформації та використання документів Величко О.Г. про стан виконання запитів соціально-правового характеру, щодо порядку опрацювання та розгляду запитів.

З метою інформаційного забезпечення громадян Порядок організації та проведення особистого прийому громадян, Стандарт адміністративної послуги з надання інформаційних документів на заяви (запити) фізичних та юридичних осіб, графік прийому громадян директором архіву, заступником директора, начальником відділу інформації та використання документів, спеціалістами столу довідок, інформаційні матеріали щодо надання документів на заяви (запити) фізичних та юридичних осіб розміщено на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та Державного архіву Запорізької області, на інформаційних стендах Державного архіву Запорізької області.

На веб-сайті Державного архіву Запорізької області. (http://www.dazo.ho.ua/) розміщена інформація щодо організації роботи із зверненнями громадян, Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Державному архіві Запорізької області, форми для подання до Державного архіву Запорізької області запитів на отримання публічної інформації.

15.03.2011 був проведений семінар з актуальних питань діяльності місцевих архівних установ щодо забезпечення збереження документів та їх використання для працівників архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад, міст обласного значення та трудових архівів. Начальником відділу інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області була проведена тематична зустріч за темою: «Порядок надання інформаційних документів на заяви (запити) фізичних і юридичних осіб».

19.09.2011 і 20.09.2011 у навчальному центрі ПАТ «Укртелеком» для працівників товариства було проведено тематичні заняття «Порядок розгляду звернень фізичних і юридичних осіб», «Ведення діловодства за зверненнями громадян».

Усі спеціалісти відділу інформації та використання документів виконували запити соціально-правового характеру, на даний час є вакансія провідного спеціаліста-архівіста відділу.

До повноважень відділу інформації та використання документів входить організаційно-методичне керівництво і контроль з питань використання документів у держархіві області, державних архівних установах області, інших власників документів Національного архівного фонду; організація заходів архіву суспільно-громадського значення; організація інформування органів влади та управління, установ, організацій, громадськості про наявність і склад документів з актуальної тематики; підготовка документів архіву до публікації, виставок, радіопередач та телепередач; надання методично-консультативної допомоги архівним підрозділам державних органів, організацій і підприємств області з питань особистого прийому громадян і роботи із запитами фізичних і юридичних осіб; проведення дослідження і розроблення методичних посібників з профільних питань, впровадження результатів у практику роботи архівних установ області; проведення особистого прийому громадян; виконання запитів соціально-правового характеру та тематичних запитів; організація роботи користувачів у читальних залах архіву.

Робота із зверненнями громадян проводиться відповідно до вимог Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630.

 

Начальник відділу інформації

та використання документів О.Г. Величко

Cемінар з питань формування Національного архівного фонду

Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій в приміщенні центру 19.10.2011 проведено тематичний короткостроковий семінар з питань формування Національного архівного фонду, упорядкування документів постійного зберігання та з особового складу для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та трудових архівів. У заході взяло участь 39 слухачів.

Детальніше:Cемінар з питань формування Національного архівного фонду

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Державного архіву Запорізької області

Затверджую

Директор Державного архіву Запорізької області

О.С. Тедєєв

11.02.2013

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників Державного архіву Запорізької області

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до статті 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Відповідно до статті 38 Конституції України громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби.

Право на працю реалізується шляхом укладення між працівником і керівником трудового договору, за яким працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим договором, з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, а директор Державного архіву Запорізької області (далі – Державний архів) - виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Державного архіву Запорізької області (далі - Правила) мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних, безпечних і здорових умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

1.3. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, відповідальним і свідомим ставленням працівників до роботи, а також заохоченням за сумлінну працю.

1.4 Правила затверджуються зборами трудового колективу за поданням Директора Державного архіву і профспілкового комітету, відповідно до законодавства про працю, державну службу та цих Правил, і є обов'язковими для виконання.

2. Порядок прийняття на роботу

та звільнення працівників

2.1. Працівники Державного архіву призначаються на посаду і звільняються з посади наказом Державного архіву відповідно до Кодексу Законів про працю України (далі – КЗпП) та Закону України «Про державну службу».

2.2. Директор Державного архіву призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови обласної державної адміністрації за погодженням з Державною архівною службою України.

Заступник директора призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови обласної державної адміністрації за поданням директора Державного архіву.

Інші працівники призначаються на посаду і звільняються з посади директором Державного архіву у порядку визначеному чинним законодавством про державну службу та працю.

2.3. Не можуть бути призначеними на посаду в Державний архів особи, які:

- визнані у встановленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

- в інших випадках, встановлених законами України.

2.4. При прийнятті на роботу, кандидат повинен пред’явити:

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та інші документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731 «Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади».

2.5. При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.6. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

2.7. При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється під розпис із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 04.08.2010 № 214.

2.8. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу керівник структурного підрозділу або інший визначений працівник Державного архіву повинен:

- ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розпис),  а також з умовами та оплатою його праці;

- ознайомити його з цими Правилами;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника щодо порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади»;

- проінструктувати працівника з питань техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці тощо.

2.9. Прийняття на роботу оформляється наказом Державного архіву в порядку, передбаченому статтями 23, 24 КЗпП.

2.10. При прийнятті на роботу може бути обумовлене випробування з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, що йому доручається виконувати.

При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу інших категорій працівників не може перевищувати одного місяця.

2.11. Допуск до державної таємниці надається працівникам Державного архіву, які потребують його за умовами службової діяльності, після призначення на посади, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

2.12. При прийнятті на державну службу особа, яка відповідає основним кваліфікаційним вимогам і бажає взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи :

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4х6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

відомості про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав;

засвідчену копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

довідку про стан здоров’я;

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

2.13. Особи, які працюють в Державному архіві, і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

2.14. З кандидатами, що подали заяву на участь у конкурсі, проводяться співбесіди, в ході яких кандидати отримують інформацію щодо функціональних обов’язків, особливостей умов та оплати праці.

2.15. Прийняття на державну службу здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.

2.16. Конкурс проводиться не раніше ніж через місяць після оголошення його в засобах масової інформації.

2.17. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей особи, яка претендує на посаду державного службовця, може проводитися стажування у терміном до двох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

2.18. Прийняття на роботу оформляється наказом, що оголошується працівникові під розпис. У наказі має бути зазначено назву посади відповідно до класифікатору професій, умови оплати праці та інші суттєві умови трудового договору. Фактичне допущення працівника до роботи вважається укладенням трудового договору незалежно від того, чи було прийняття на роботу оформлено належним чином.

2.18. На працівника, який працює в установі понад п’яти днів, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню, оформлюється трудова книжка або заноситься запис до існуючої трудової книжки. На особу, яка працює за сумісництвом, трудова книжка ведеться тільки за місцем основної роботи.

Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться кадровою службою після видання наказу, але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення - у день звільнення і повинні точно відповідати текстові наказу.

Відомості про стягнення до трудової книжки не заносяться.

2.19. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених законодавством.

2.20. Крім загальних підстав, передбачених КЗпП, державна служба припиняється згідно з положеннями Закону України «Про державну службу», а саме:

1) порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4);

2) недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16;

3) досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби (стаття 23);

4) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12);

5) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17;

7) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13.

Зміна керівників або складу державних органів не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників, крім державних службовців патронатної служби.

2.21. Припинення трудового договору оформляється наказом Державного архіву.

За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 КЗпП.

Припинення дії трудового договору за ініціативою директора Державного архіву Запорізької області може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП.

Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 статті 36 КЗпП.

Керівник структурного підрозділу при звільненні працівника повинен забезпечити передачу цим працівником усіх службових документів та матеріальних цінностей іншій особі, визначеній керівництвом Державного архіву.

2.22. У день звільнення керівництво Державного архіву зобов’язано видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення і провести з працівником повний розрахунок.

Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності до наказу та законодавства з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону.

Днем звільнення працівника вважається останній день його роботи.

3. Робочий час та час відпочинку в Державному архіві

3.1. Для працівників Державного архіву встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – суботою і неділею.

Тривалість робочого часу державних службовців та інших категорій працівників Державного архіву відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

Тривалість щоденної роботи складає:

- з понеділка по четвер – 8 годин 15 хвилин на день;

- у п’ятницю - 7 годин на день;

- субота, неділя – вихідні.

3.2. Обліковим періодом при підрахунку обліку робочого часу є місяць. Облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем виходу на роботу.

3.3. Відповідно до діючого режиму роботи в обласній державній адміністрації, встановлено такий трудовий розпорядок:

- початок роботи з 8 години – протягом тижня;

- перерва на обід з 12 години до 12 години 45 хвилин – протягом тижня;

- кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер – о 17 годині, у п'ятницю – о 15 годині 45 хвилин;

- напередодні святкових днів кінець робочого дня скорочується на одну годину.

3.4. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці зобов’язані за наказом Державного архіву з’являтись на службу у вихідні, святкові та неробочі дні. Інші категорії працівників Державного архіву можуть залучатися до роботи у ці дні у встановленому законодавством порядку. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується відповідно до трудового законодавства.

3.5. Керівники структурних підрозділів Державного архіву зобов’язані організовувати облік присутності і відсутності на роботі працівників протягом робочого дня.

3.6. Забороняється в робочий час:

- відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, що не пов’язані з основною діяльністю;

- скликати збори, засідання і наради з громадських справ.

3.7. Перебування працівників Державного архіву із службових питань у робочий час поза робочим місцем здійснюється лише за дорученням або з дозволу їх керівників.

Залишення в робочий час працівником приміщення Державного архіву без дозволу безпосереднього керівника не допускається і є порушенням трудової дисципліни.

3.8. Керівники структурних підрозділів Державного архіву погоджують свою відсутність на робочому місці в робочий час із керівництвом архіву, фіксують факт відсутності у відповідному журналі, забезпечують на час своєї відсутності належне заміщення.

Спеціалісти та обслуговуючий персонал структурних підрозділів Державного архіву погоджують свою відсутність на робочому місці в робочий час із керівництвом відділів, фіксують факт відсутності у відповідному журналі.

3.9. Працівника Державного архіву, який з’явився на роботу в нетверезому стані, його безпосередній керівник відсторонює від роботи та вносить пропозиції про притягнення його до відповідальності в установленому порядку.

3.10. Відповідно до законодавства за угодою між працівником і керівництвом Державного архіву може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що знаходиться під її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку керівництво зобов’язане встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

3.11. Під час виконання роботи поза межами Державного архіву області (службове відрядження тощо) працівник працює в режимі, встановленому в установі, до якої його відряджено.

3.12. Працівники мають право на короткотермінові перерви санітарно-гігієнічного призначення.

3.13. Чергування працівників в установі після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться тільки у виняткових випадках. Графік чергування і його тривалість затверджується директором Державного архіву Запорізької області. Залучення працівників до чергування провадиться за письмовим наказом, в якому зазначаються умови та порядок роботи в дні чергування.

3.14. Не допускається залучення працівників до чергувань частіше одного разу на місяць, окрім випадків, передбачених законодавством, а також чергування у вихідні, святкові та неробочі дні вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, і працівників, молодших за 18 років.

Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатися до чергувань у вихідні, святкові та неробочі дні без їх письмової згоди.

3.15. Чергування у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується наданням додаткового відпочинку тієї ж тривалості, що й чергування.

3.16. У разі залучення до чергування працівників після закінчення робочого дня явка на роботу для працівників переноситься в день чергування на більш пізній час. Тривалість чергування або роботи разом із чергуванням не може перевищувати нормальної тривалості робочого дня.

3.17. Залучення працівників до надурочних робіт дозволяється лише у випадках і в порядку, передбачених законодавством.

3.18. Вхід працівників до Державного архіву області в неробочий час, у вихідні, святкові та неробочі дні здійснюється в порядку, встановленому керівництвом Державного архіву Запорізької області.

3.19. Відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу», державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством. Державним службовцям, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:

 

Стаж  державного службовця

10

11

12

13

14

15 більше

Кількість календарних днів додаткової відпустки

5

7

9

11

13

15

 

3.20. За наказом Державного архіву державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

3.21. Працівникам Державного архіву з ненормованим робочим днем та особливим характером праці надається додаткова щорічна відпустка тривалістю 4 календарних дні згідно з Колективним договором.

3.22. Працівникам Державного архіву згідно з їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про відпустки».

3.23. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.

3.24. Жінкам, які працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або які усиновили дитину, одиноким матерям, батькам, які виховують дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також працівникам, які взяли дитину під опіку, надавати щорічно додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

3.25. Умови, тривалість і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників Державного архіву встановлюється згідно із Законом України «Про відпустки» та Кодексом законів про працю України.

3.26. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які в термін до 15 січня затверджуються директором за погодженням з профспілковим комітетом і доводяться до відома всіх працівників шляхом ознайомлення їх під розпис. При складанні графіків відпусток враховувати інтереси діяльності архіву та сімейні обставини, особисті інтереси, можливості відпочинку кожного працівника.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і директором, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Графік є обов’язковим для сторін трудового договору. Перенесення відпусток на інший час може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.

4. Основні обов’язки і права державних службовців

та інших категорій працівників

4.1. Основні обов’язки та права державних службовців Державного архіву визначені в Законі України «Про державну службу» та інших правових актах, що регламентують діяльність державних службовців:

4.1.1. Державний службовець при виконанні службових обов’язків повинен діяти на підставі, в межах та у спосіб, які передбачені Конституцією України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами Державної архівної служби, наказами Державного архіву, виданими в межах повноважень та відповідно до чинного законодавства;

4.1.2. Державний службовець:

- повинен сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчі здібності, постійно підвищувати професійну кваліфікацію та удосконалювати організацію своєї роботи;

- має виконувати свої посадові обов’язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

- повинен сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, інших осіб, з якими у нього виникають відносини під час виконання своїх посадових обов’язків;

- зобов’язаний не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам суспільства та держави чи негативно вплинути на його репутацію;

- має з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не повинен проявляти свавілля або байдужість до їх правомірних дій та вимог, допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманість у висловлюваннях та не вчиняти дій, що дискредитують орган державної влади або ганьблять репутацію державного службовця;

- має виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанувати народні звичаї і національні традиції, при цьому не демонструвати свої релігійні переконання чи уподобання, дотримуватися установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та громадян;

- повинен постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень;

- зобов’язаний своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади або їх посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;

- при виконанні своїх повноважень має забезпечувати раціональне, ефективне та економне використання матеріальних та фінансових ресурсів, які йому доручені.

4.1.3. Державний службовець зобов’язаний діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству України, державний службовець зобов’язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це посадову особу, яка дала доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.

4.1.4. Одяг державного службовця повинен бути офіційно-ділового стилю і не суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності.

4.1.5. Державні службовці не можуть брати участь у страйках і вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.

4.1.6. Державному службовцю забороняється розголошувати довірену йому державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про державну таємницю», та інформацію, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, у тому числі й після залишення ним державної служби, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб у формі порад чи рекомендацій.

Водночас державний службовець не повинен приховувати від громадян факти й обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки людей.

4.2. Коло обов’язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю посадою, визначається посадовими інструкціями, положеннями та іншими документами, затвердженими в установленому порядку.

4.3. Державні службовці та інші працівники Державного архіву також зобов’язані:

- дотримуватися виконавської та трудової дисципліни, цих Правил;

- тримати в чистоті й порядку закріплене робоче місце, службове приміщення, а також дотримуватися чистоти й порядку у службових приміщеннях, закріплених за іншими працівниками апарату, у приміщеннях загального користування;

- дотримуватися законодавства про мови, правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки;

- користуватися спецодягом (в передбаченому порядку), необхідними засобами колективного та індивідуального захисту та запобіжними пристроями;

- утримувати своє робоче місце в чистоті і справному стані, а також дотримуватися чистоти на території Державного архіву;

- використовувати послуги телефонного зв’язку, комп’ютерної системи та факсу лише для службових потреб;

- дотримуватися архівного законодавства, Основних правил роботи державних архівів України та розроблених на їх виконання внутрішніх інструкцій;

- додержуватися встановленого порядку зберігання архівних документів, матеріальних цінностей, майна Державного архіву;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

постійно вдосконалювати організацію своєї праці, підвищувати професійний рівень і ділову кваліфікацію шляхом навчання, стажування, участі у тематичних семінарах.

4.4. Державні службовці підлягають атестації та щорічній оцінці у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922.

4.5. Державні службовці та інші категорії працівників Державного архіву мають право:

- користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників Державного архіву та інших осіб;

- брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (у межах своїх службових повноважень);

- на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоєно (якщо він державний службовець), якості виконання своїх обов’язків, досвіду та стажу роботи;

- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

- захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та у судовому порядку.

- на участь у діяльності професійних спілок з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов’язки працівників, доводяться до їхнього відома в установленому порядку.

4.6. Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Державному архіву внаслідок порушення покладених на них службових обов’язків.

Коло обов’язків (робіт), що виконує кожен працівник за своєю спеціальністю (кваліфікацією, посадою), визначається колективним договором, трудовим договором, цими Правилами, а також технічними правилами, посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими у встановленому порядку.

Конкретні обов’язки та права державних службовців визначаються на основі типових кваліфікаційних характеристик і відображаються в посадових інструкціях, що затверджуються Директором Державного архіву.

Працівники Державного архіву не мають права без відома керівництва тримати в робочих кабінетах необліковані архівні документи.

5. Основні обов’язки керівництва Державного архіву

Керівництво Державного архіву зобов’язане:

ознайомлювати працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

- неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;

- створювати для працівників Державного архіву умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;

- забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення державних службовців та інших працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлені терміни (за першу половину місяця 14 числа місяця, за другу половину місяця – 30 числа цього місяця. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні);

- здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

- забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до законодавства;

- сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;

- застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

- у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації в зв’язку з умовами праці;

- створювати умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників Державного архіву у навчальних закладах, на семінарах та шляхом самоосвіти;

- проводити в установленому порядку періодичні медичні огляди.

Директор Державного архіву здійснює свої повноваження у відповідних випадках разом або за погодженням із профспілковим комітетом установи, а також з урахуванням повноважень трудового колективу.

Керівництво Державного архіву має право:

- вимагати від працівника дотримання Правил та вживати необхідних заходів щодо притягнення порушників трудової дисципліни до відповідальності;

- вживати відповідних заходів для морального та матеріального заохочення за виконання вимог Правил.

6. Відповідальність працівників Державного архіву

за порушення Правил

6.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, в тому числі за таке:

- невиконання Основних правил роботи державних архівів України;

- невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього трудових обов’язків, визначених трудовим і колективним договорами та цими Правилами;

- невиконання наказів та безпосередніх доручень керівництва Державного архіву;

- прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

- виконання під час роботи інших (сторонніх) робіт, не передбачених планом та завданнями керівника;

- появу на роботі в нетверезому стані або стані наркотичного (токсичного) сп’яніння;

- розпивання під час роботи спиртних напоїв;

- вчинення за місцем роботи крадіжок.

7. Заохочення за успіхи в роботі

7.1. За зразкове виконання обов’язків, встановлених трудовим договором, ініціативу, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові досягнення застосовуються такі заходи заохочення:

- оголошення подяки;

- преміювання;

- нагородження Почесною грамотою Державного архіву та вищих керівних установ;

7.2. За сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове виконання трудових обов’язків державним службовцям видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

7.3. Заохочення застосовуються на підставі сукупної оцінки професійних якостей, результатів роботи, ступеня активності, ініціативності та дисциплінованості працівника.

7.4. Заохочення впроваджується наказом, доводиться до відома колективу і заноситься до трудової книжки працівника.

7.5. За особливі трудові досягнення, трудові заслуги директор Державного архіву разом з профспілковим комітетом можуть порушити клопотання щодо представлення працівників до державних нагород. Для державних службовців також можуть порушуватися клопотання щодо заохочення відзнаками Нацагенства України з питань державної служби.

Клопотання про представлення працівників до державних нагород вноситься директором Державного архіву голові Запорізької облдержадміністрації.

8. Стягнення за порушення трудової дисципліни

8.1. Порушення трудової дисципліни, цих Правил або невиконання чи неналежне виконання з вини працівника Державного архіву покладених на нього трудових обов’язків і перевищення своїх повноважень, недотримання обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби, а також вчинок, який порочить працівника як державного службовця або дискредитує Державний архів, тягне за собою застосування дисциплінарного стягнення.

8.2. За порушення трудової дисципліни до працівника Державного архіву може бути застосований один з таких заходів дисциплінарного стягнення:

- догана;

- звільнення.

7.3. До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

8.4. Стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. Стосовно державного службовця може бути призначене та проведене службове розслідування у порядку, визначеному чинним законодавством.

8.5. До застосування дисциплінарного стягнення безпосередній керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. При відмові останнього дати такі пояснення про це складається відповідний акт.

8.6. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців від дня вчинення проступку.

8.7. При обранні виду дисциплінарного стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

8.8. Дисциплінарне стягнення застосовується директором Державного архіву.

8.9. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

8.10. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то дисциплінарне стягнення може бути знято до закінчення одного року.

8.11. Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

9. Порядок вирішення трудових спорів

Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом Державного архіву, розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Правила внутрішнього трудового розпорядку розміщують у вестибюлі корпусу 1 Державного архіву Запорізької області в доступному для вільного огляду місці та на веб-сайті Державного архіву.


затверджено

Загальними зборами трудового колективу

Державного архіву Запорізької області


Протокол

від 11 лютого 2013 року

 

«Запоріжжя у серпні 1991 р.» (До 20-річчя незалежності)

Державним архівом Запорізької області підготовлено виставку: «Запоріжжя у серпні 1991 р.» (До 20-річчя незалежності)

Детальніше:«Запоріжжя у серпні 1991 р.» (До 20-річчя незалежності)

Довідка про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І півріччя 2011 року

Довідка

про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області

за І півріччя 2011 року


Основні організаційні заходи

Державним архівом Запорізької області протягом І півріччя 2011 року проводилася робота, спрямована на реалізації основних завдань, визначених чинним законодавством України та Положенням про Державний архів Запорізької області.

На виконання розпорядження Президента України від 13.04.2005 № 957/2005-рп та доручення до нього Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 № 19130/1/1-05 Державним архівом Запорізької області надавалась організаційна, консультативно-методична допомога виконавчим органам сільських, селищних, міських рад у діяльності трудових архівів. Питання про підсумки роботи архівних установ області для зберігання документів ліквідованих установ, не віднесених до складу НАФ, за 2010 рік та їх завдання на 2011рік розглядалося на засіданні колегії 15.03.2011. Для працівників трудових архівів Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 15.03.2011 проведено тематичний короткотерміновий семінар з актуальних питань діяльності місцевих архівних установ щодо забезпечення збереження документів та їх використання. Проведено одну перевірку діяльності архівного підрозділу по роботі з документами ліквідованих установ архівного відділу Запорізької міськради. Станом на 01.07.2011 в Запорізькій області діють 70 архівів для зберігання документів, які не належать до складу Національного архівного фонду (трудові архіви), у тому числі при районних, сільських та міських радах – 69, з них 5 – комунальні підприємства, при райдержадміністрації – 1. Згідно з листом Глави Адміністрації Президента України від 23.06.2011 № 02-01/1780 знято з контролю завдання щодо створення архівних установ для зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території.


На виконання наказу Державного комітету архівів України від 10.11.2009 № 190 «Про затвердження Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки» структурними підрозділами архіву та архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад здійснювались заходи відповідно до планових завдань.

На виконання плану заходів з виконання Указу Президента України від 23.01.2009 № 37 «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні» на 2009-2011 роки, затвердженого наказом Держкомархіву України від 28.04.2009 № 70, на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України від 05.07.2010 № 1118-ДСК до листа СБУ від 16.06.2010 № 26/4-5203 та наказу Держкомархіву України від 09.07.2010 № 6/ДСК скасовано грифи секретності 2470 справам по 5 фондах, ще 26 справам постійного зберігання інвентарного обліку, гриф «секретно» змінено на гриф обмеження доступу «Для службового користування». Усього скасовано грифи секретності 2496 справам. З них 2482 справам, засекреченим за часів колишнього СРСР та 14 справам, засекреченим після 1992 року. Питання «Про виконання Указу Президента України від 23.01.2009 № 37/2009 «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні» розглянуто на засіданні колегії 30.06.2011, прийнято рішення за № 2.

Відповідно до Указу Президента України від 10.11.2009 № 915/2009 «Про відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі», на виконання наказу Держкомархіву України від 18 листопада 2009 р. № 196 «Про участь державних архівних установ у відзначенні в Україні 1025‑річчя хрещення Київської Русі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 1288-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі», на виконання розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 29.12.2010 № 441 «Про підготовку та відзначення в Запорізькій області 1025-річчя хрещення Київської Русі», з метою відзначення в Україні у липні 2013 року 1025-річчя хрещення Київської Русі Державним архівом Запорізької області протягом І півріччя 2011 року проводилася робота:

виданий наказ від 27.01.2011 № 9 «Про виконання розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 29.12.2010 № 441»;

‑ надавалося сприяння дослідникам церковної тематики в читальних залах архіву у роботі з підбору архівних документів для підготовки каталогу зруйнованих храмів і монастирів Запорізької області, у читальному залі архіву працювало сім (7) користувачів за темами з історії церкви;

‑ 2 представники церков знайомилися з архівно-слідчими справами репресованих у 1930‑ті роки священнослужителів для їх канонізації;

‑ у рубриці «Церква в роки війни» он-лайнової документальної виставки «Війна і Перемога в історичній пам'яті українського народу
(до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років
та 65-ї річниці завершення Другої світової війни)», що розміщена на сайті Державної архівної служби України, представлені документи архіву з цієї тематики (http://www.archives.gov.ua/Sections/Peremoga_65/fotos_08.php).

у науково-практичному журналі «Архіви України» (випуск 5(270) жовтень-грудень 2010 р.) надрукована стаття Бондаря В. О., Козлової І. В. «Архівні фонди православних церков міста Олександрівська Катеринославської губернії як історичне джерело».

На виконання наказу Держкомархіву України від 16.11.2010 № 190 «Про участь державних архівних установ у відзначенні 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни», Держкомархіву України від 02.06.2011 № 60 «Про внесення змін до наказу Держкомархіву від 11.04.2011 № 44 «Про участь державних архівів у заходах з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни та її учасників на 2011-2015 роки та з підготовки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», наказу Держкомархіву України від 07.06.2011 № 61 «Про проведення 22 червня Хвилини пам’яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років та порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги», наказу Держкомархіву України від 16.10.2010 № 190 «Про участь державних архівних установ у відзначенні 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни»:

23 лютого 2011 року директор Державного архіву Запорізької області відвідав Запорізький багатопрофільний ліцей № 99, де з нагоди Дня захисника Вітчизни провів урок мужності. Від імені голови облдержадміністрації Бориса Петрова, Тедєєв О.С. привітав учнів і педагогів зі святом та вручив у подарунок книги «Запорізький архів. Народна війна 1941-1944. Антифашистський рух опору на території Запорізької області»;

видано наказ від 16.06.2011 № 35 «Про додаткові заходи за участю архівних установ Запорізької області з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни та її учасників на 2011-2015 роки та з підготовки та відзначення 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.»;

21 червня 2011 року був проведений день інформування за темою: «До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни на Україні, 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни»;

22 червня 2011 року було приспущено Державний Прапор України із чорною стрічкою на будівлі архіву, о 10-й годині була зупинена робота працівників архіву та користувачів читальних залів і проведена хвилина мовчання на вшанування пам’яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років;

на веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщено банер «Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років», який був наповнений інформацією;

з метою участі у всеукраїнських заходах з відзначення 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни було проведено виявлення документів, які представлені в розділах он-лайнової виставки, підготовленої Державною архівною службою України та розміщеної на офіційному сайті «До 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни» (http://www.archives.gov.ua/Sections/VVV_70/);

22 червня 2011 року на веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщена он-лайнова виставка: «Запорізький край у перші дні Великої Вітчизняної війни» (До 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни).

на офіційному веб-сайті Запорізької облдержадміністрації постійно експонується он-лайнова виставка документів «Вони наближали Перемогу. До річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.». (http://www.zoda.gov.ua/news/7827/voni-nablizhali-peremogu.-do-65-richchya-peremogi-u-velikiy-vitchiznyaniy-viyni-1941--1945-rr..html).

На виконання Указу Президента України від 25.10.2010 № 965/2010 «Про відзначення 15-ї річниці Конституції України», наказу Держкомархіву України від 18.11.2010 № 194 «Про участь державних архівів у відзначенні 15-ї річниці Конституції України», розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 29.11.2010 № 399 «Про відзначення 15-ї річниці Конституції України»:

виданий наказ від 15.02.2011 № 12 «Про участь архівних установ Запорізької області у відзначенні 15-ї річниці Конституції України»;

з метою участі у всеукраїнських заходах з відзначення 15-ї річниці Конституції України проведено виявлення документів, які були направлені до Державної архівної служби України 23 лютого 2011 року для використання у всеукраїнській виставці;

23 червня 2011 року був проведений день інформування за темою: «До 15-ї річниці Конституції України»;

25 червня 2011 року архів брав участь у масових заходах, організованих Запорізькою облдержадміністрацією;

25 червня 2011 року на веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщена он-лайнова виставка 28 червня – День Конституції. Основний Закон України» (обговорення проекту, прийняття, заходи з пропаганди і роз’яснення положень Конституції на території Запорізької області).

На виконання Указу Президента України від 01.11.2010 № 990/2010 «Про відзначення 20-ї річниці незалежності України», наказу Держкомархіву України від 19.11.2010 № 195 «Про участь державних архівів у відзначенні 20-ї річниці незалежності України», розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 27.01.2011 № 19 «Про відзначення 20-ї річниці незалежності України»:

виданий наказ від 15.02.2011 № 13 «Про участь архівних установ Запорізької області у відзначенні 20-ї річниці незалежності України»;

проведено виявлення документів, підготовлені анотовані переліки документів держархіву Запорізької області та їх електронні копії для використання у підготовці всеукраїнської документальної виставки, що були направлені на адресу Держкомархіву України 23.02.2011.

На 2011 рік на утримання Державного архіву Запорізької області згідно із затвердженим кошторисом із загального фонду державного бюджету заплановані кошти у сумі 2283230 грн. За І півріччя ц.р. згідно з планом асигнувань видатки профінансовано у повному обсязі у сумі 861233 грн.

У травні цього року підготовлено розрахунки та розроблено проект бюджетного запиту на 2012 рік. Сума проекту складає 3469062 грн.

Державним архівом Запорізької області у І півріччі 2011 року проведено процедуру закупівлі послуг в одного учасника. За результатами проведеної процедури між Державним архівом Запорізької області та Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області укладено договір про закупівлю послуг охорони за державні кошти від 22.03.2011 за № 01-0003875 на суму 345600 грн.

За І півріччя 2011 року Державним архівом Запорізької області отримано на виконання листів, доручень та інших документів у кількості 2273 одиниць. З отриманих на виконання документів на кінець І півріччя 2011 року держархівом області виконано 96%, інші є перехідними.


Розроблення нормативно–правових актів, у т.ч. тих, що підлягають державній реєстрації, з них зареєстровано.

Протягом І півріччя розроблено один регуляторний нормативно–правовий акт, у т.ч. тих, що підлягають державній реєстрації - 1, з них зареєстровано – 1, а саме:

1. Наказ Державного архіву Запорізької області від 14.01.2011 № 4 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Запорізької області на договірних засадах», який зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області 28.01.2011 за № 2/1444 та за № 3/1445.

Про проведення засідань колегії

Державного архіву Запорізької області

За І півріччя 2011 року проведено 5 засідань колегії держархіву, на яких розглянуто 18 питань:

І квартал

- Про основні напрямки діяльності Державного архіву області на 2011 рік;

- Про план роботи Державного архіву Запорізької області на І квартал 2011 року;

- Про хід виконання запитів соціально-правового характеру Державним архівом Запорізької області за 2010 рік;

- Про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за 2010 рік;

- Щодо організації контрольної діяльності та стану виконавської дисципліни в Державному архіві Запорізької області у 2010 році;

- Про підсумки роботи архівних установ області за 2010 рік та їх завдання на 2011 рік;

- Про підсумки роботи архівних установ області для зберігання документів, які не відносяться до складу Національного архівного фонду, за 2010 рік;

- Про підсумки щорічного огляду-конкурсу роботи колективів архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за 2010 рік.

ІІ квартал

- Про план роботи Державного архіву області на ІІ квартал 2011 року

- Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І квартал 2011 року;

- Про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за І квартал 2011року;

- Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І квартал 2011 року;

- Про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області за І квартал 2011 року;

- Про стан охорони праці у Державному архіві Запорізької області;

- Про заохочення представників ЗМІ області за найкраще висвітлення історичного минулого та популяризацію документів Національного архівного фонду до Дня журналіста;

- Про виконання рішення колегії Державного архіву Запорізької області від 26.11.2010 № 2 «Про виконання рішення ЕПК від 25.09.2009 «Про виконання рішення ЕПК від 26.09.2008 «Про виконання рішення ЕПК від 26.10.2007 «Про виконання рішення ЕПК від 29.09.2006 «Про забезпечення формування, збереженості та обліку документів Національного архівного фонду України, упорядкування документів в установах-джерелах комплектування та якість описів, представлених на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області архівним відділом Бердянської райдержадміністрації»;

- Про виконання Указу Президента України від 23.01.2009 № 37/2009 «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні» на 2009-2011 роки;

- Про обговорення Національного плану дій на 2011 рік.

Проведення перевірок архівних установ

За І півріччя 2011 року проведено 7 перевірок діяльності архівних відділів райдержадміністрацій та міськради з питань контролю за організацією архівної справи і діловодства, упорядкування документів в установах – джерелах формування НАФ, забезпечення збереженості, обліку та використання документів Національного архівного фонду, трудових архівів, в т.ч.: 5 комплексних перевірок архівних відділів Веселівської, Мелітопольської, Пологівської, Запорізької райдержадміністрацій та Запорізької міськради, одну контрольну перевірку архівного відділу Бердянської райдержадміністрації та одну перевірку діяльності архівного підрозділу по роботі з документами ліквідованих установ архівного відділу Запорізької міськради.

Довідки про результати перевіряння надані до облдержадміністрації та надіслані головам райдержадміністрацій та міському голові.

Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду

З метою забезпечення збереженості та державного обліку документів Національного архівного фонду за І півріччя 2011 року відреставровано 1,5 тис.арк.(у 2010 році 3,0 тис. арк.), відремонтовано 10,4 тис. арк. (у 2010 році 10,0 тис. арк.) документів, оправлено і підшито 600 справ (у 2010 році 1148 справ), виготовлено 30,3 тис. кадрів страхового фонду ,70 справ (у 2010 році 75,5 тис. кадрів страхового фонду, 321 справа), виконано консерваційно-профілактичну обробку 20 рулонів страхового фонду (у 2010 році – 10 рулонів), 1545 негативи фотодокументів.(у 2010 році 1517 негативів).

Проведено перевіряння наявності і стану документів по 146 фондах (по 172 фондах у 2010 році). Перевірено 11343 справ (16023 справ у 2010 році).

Здійснено державний облік документів, що надійшли на державне зберігання по 174 фондах (10528 справ), у 2010 році 108 фондів (5682 справи) на паперовій основі.

Відповідно до листа Державної архівної служби України від 05.07.2011 № 1785/05.1 розпочато підготовку пропозицій до проекту Державної цільової соціальної програми впровадження сучасних засобів зберігання документів НАФ на 2013-2017 роки.

Створення та розвиток науково-довідкового апарату

до документів Національного архівного фонду

Продовжена робота з підготовки путівника про склад і зміст документів НАФ, а саме: продовжено складання характеристик фондів радянської доби та періоду незалежності України по розділах: сільське господарство, транспорт, преса, друк, радіомовлення, телебачення, страхування.

Протягом І півріччя до бази даних «Український мартиролог ХХ століття» внесені дані на 1041 особу, всього до бази даних внесені дані на 1371 особу.

До бази даних «Архівні фонди України» внесені дані на 8 нових фондів, зміни та доповнення внесено до 100 фондів.

Продовжена робота з поповнення електронної інформації про місцезнаходження та збереженість документів з особового складу сільськогосподарських підприємств, які діяли на території Запорізької області у 1943-2010 рр. та електронної версії фондового каталогу архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад.

Формування Національного архівного фонду.

Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій

На державне зберігання надійшли 10528 (5627 у 2010 році) справ по 174 (108 у 2010 році) фондах на паперовій основі (план на рік – 12400 справ).

За І півріччя 2011 року на засіданні ЕПК держархіву схвалено описи на 13910 (9170 спр. у 2010 році) справ постійного зберігання (план на рік – 19000), в т.ч. джерел комплектування держархіву – 2042 спр. (1423 у 2010 році), архівних відділів – 11868 спр. (7747 спр. у 2010 році); 1 відеофільм, представлені архівним відділом Бердянської міськради «Держане підприємство «Бердянський міський торговельний порт» до 180-річчя підприємства. Погоджено 11528 (6235 у 2010 році) справ з особового складу, в т.ч. джерел комплектування держархіву – 4655 спр., архівних відділів – 6873 спр. (план на рік – 13600).

Погоджено 12 (6 у 2010 році) інструкцій з діловодства, 18 (10 у 2010 році) положень про архівні підрозділи та 17 (8 у 2010 році) положень про експертні комісії, 1 положення про службу діловодства, 17(16 у 2010 році) номенклатур справ підприємств, установ і організацій – джерел комплектування держархіву, 185 ( 86 у 2010 році) актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ на справ 489210 (1449180 у 2010 році) установ – джерел формування НАФ.

Погоджено 1 номенклатуру справ, 2 положення про архівний підрозділ та 2 про експертну комісію, описів справ з особового складу на 741 справу, 37 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ на 32526 справ інших установ, організацій, підприємств.

Надана методична та практична допомога в упорядкуванні документів власними силами 9 установам (11 - у 2010 році), які схвалили та погодили описи справ з ЕПК держархіву області.

Проведено 14 комплексних перевірянь роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб –джерел комплектування Державного архіву Запорізької області (14 - у 2010 році); 16 тематичних перевірянь щодо забезпечення збереженості документів, про виключення зі списку юридичних осіб –джерел формування НАФ, які передають документи до Державного архіву Запорізької області, наявності, стану та руху документів НАФ (13– у 2010 році), 25 контрольних перевірянь щодо виконання пропозицій комплексних перевірянь, якості упорядкування документів ( 20 - у 2010 році).

Проведено 35 перевірянь готовності підприємств, установ, організацій до передання справ постійного зберігання до Державного архіву Запорізької області (31 – у 2010 році).

Продовжено роботу з цільової експертизи цінності документів Переглянуто 1503 справи (1245 справи у 2010 році), до знищення виділено 1503 справ (1245 справ у 2010 році).

Проведення семінарів з підвищення кваліфікації

Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 15.03.2011 проведено тематичний короткотерміновий семінар з актуальних питань діяльності місцевих архівних установ щодо забезпечення збереження документів та їх використання для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та трудових архівів.

Взято участь у роботі курсів підвищення кваліфікації, які проводилися Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ, організацій для керівників апарату райдержадміністрацій та міськрад міст обласного значення, секретарів сільрад – проведено два семінарських заняття.

15.06.2011 Державним архівом Запорізької області проведений семінар з питань організації діловодства і архівної справи для працівників діловодних служб і архівних підрозділів установ, організацій, підприємств-джерел формування Національного архівного фонду України у зоні комплектування Державного архіву Запорізької області, в якому взяли участь 37 слухачів.

За участю Державного архіву Запорізької області Управлінням державної служби Головдержслужби України в Запорізькій області 2 червня 2011 р., 6 червня 2011 р., 9 червня 2011 р. було проведено «круглі столи» на тему«Державна служба України в історичному аспекті» для спеціалістів відділів персоніфікації пільг управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, райадмінстрацій Запорізької міської ради та міських рад міст обласного значення, управлінь, відділів економіки райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, відділів економічного розвитку та підприємництва райадміністрацій Запорізької міської ради та для учасників ІІ туру Конкурсу «Кращий державний службовець» у Запорізькій області.


Використання інформації документів НАФ

Протягом І півріччя 2011 року були підготовлені та експонувалися 6 виставок документів:

7 березня у читальному залі архіву була відкрита виставка, присвячена 150-річчю з дня смерті Шевченка Т.Г. «Т.Г.Шевченко в пам’яті запоріжців»;

12 квітня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області: «Первопроходцы Вселенной. К 50-й годовщине полета человека в космос»

19 квітня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області: «Чорнобильська катастрофа в серцях запоріжців» (до 25-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС)

22 червня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області «Запорізький край у перші дні Великої Вітчизняної війни» (До 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни)

24 червня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області: «Поетеса в царстві куліс» (До 80-річчя від дня народження заслуженої артистки України, члена Національної спілки письменників України Нещерет Тетяни Іванівни)

25 червня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області: «28 червня – День Конституції. Основний Закон України» (обговорення проекту, прийняття, заходи з пропаганди і роз’яснення положень Конституції на території Запорізької області)

З метою участі у всеукраїнських заходах щодо відзначення ювілейних і пам’ятних дат було проведено виявлення документів, підготовлені анотовані переліки документів держархіву Запорізької області та їх електронні копії за тематичними розділами для використання у підготовці всеукраїнських документальних виставок до Дня Незалежності України (7 документів), до Дня Конституції України (13 документів), до 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (23 документи) Зазначені анотовані переліки документів держархіву Запорізької області та їх електронні копії були направлені на адресу Державної архівної служби України 23.02.2011.

Документи Державного архіву Запорізької області представлені у розділах всеукраїнських он-лайнових виставок, організованих Державною архівною службою України:

до відзначення 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни розміщені в розділах он-лайнової виставки «До 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни» http://www.archives.gov.ua/Sections/VVV_70/.

‑ у рубриці «Церква в роки війни» он-лайнової документальної виставки «Війна і Перемога в історичній пам'яті українського народу
(до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років
та 65-ї річниці завершення Другої світової війни)» (http://www.archives.gov.ua/Sections/Peremoga_65/fotos_08.php).

На обласному радіо Запорізької обласної державної телерадіокомпанії вийшли в ефірі 3 радіопередачі:

10 березня 2011 року «Т.Г.Шевченко в пам’яті запоріжців» (До 150-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка).

17 березня 2011 року на обласному радіо Запорізької обласної державної телерадіокомпанії розпочато цикл радіопередач «Державний архів Запорізької області інформує. Актуальні питання архівної справи». 17 та 24 березня вийшли в ефірі радіопередачі: «Надання платних послуг фізичним і юридичним особам держархівом Запорізької області в 2011 році», «Проведення держархівом Запорізької області конкурсу серед представників засобів масової інформації за 2010 рік».

Продовжується плідна співпраця з приватним акціонерним товариством «ТРК «Алекс» (м. Запоріжжя). У рамках співробітництва (за письмовим зверненням телеканалу) для підготовки телепередач співробітники відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Державного архіву Запорізької області здійснюють відбір фото- та кінодокументів за темами, періодами, готують акти на видачу документів у тимчасове користування за межі архіву для створення авторами телепередач циклу «Город Z. Хроника», які виходять в ефірі щотижня по суботах.

У І півріччі 2011 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 1691 звернення від громадян України, колишніх республік СРСР та інших держав (за І півріччя 2010 року ‑ 1706). Кількість питань, порушених у зверненнях громадян – 1822.

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином:

‑ про акти цивільного стану – 522;

– про підтвердження стажу роботи – 360;

– про майнові права – 275;

– про заробітну плату – 248;

‑ фактографічних – 139;

‑ підтвердження родинних стосунків (родовід) – 104;

– про репресії та розкуркулення – 53;

– про підтвердження депутатської діяльності – 30;

‑ проживання на території області – 21;

– про примусове вивезення до Німеччини – 20;

– про нагородження орденами і медалями – 7 та інші.

У 2011 році кількість запитів за тематикою порушених в них питань залишилася на тому ж рівні.

Протягом І півріччя 2011 року надійшло запитів від ветеранів війни та інвалідів – 10, від пенсіонерів – 101.

За І півріччя 2011 року спеціалістами відділу інформації та використання документів на особистому прийомі було прийнято 448 громадян; керівництвом архіву – 39 громадян, усього – 487 громадян.

До Державного архіву Запорізької області надійшли 3 (звернення) з Урядової телефонної «гарячої лінії».

У читальних залах архіву працювали 339 користувачів.

Користувачам у читальний зал видано 7500 од. зб. на паперовій основі (7711 у 2010 році).

Державним архівом Запорізької області було проведено щорічний конкурс серед представників місцевих засобів масової інформації за найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ, історичного минулого України та Запорізької області. На конкурс були представлені матеріали місцевих ЗМІ за 2010 рік архівними відділами Василівської (газета «Нова Таврія»), Гуляйпільської (газета «Голос Гуляйпілля»), Запорізької (газета «Червоний промінь») райдержадміністрацій. Представники засобів масової інформації присвятили свої статті подіям Великої Вітчизняної війни долям своїх земляків, історії окремих населених пунктів.

Рішенням колегії від 25 травня 2011 року переможцем конкурсу визначено Муху Олену Леонідівну, редактора КП «Редакція газети «Голос Гуляйпілля» Гуляйпільської районної ради Запорізької області та до Дня журналіста нагороджено Почесною грамотою Державного архіву Запорізької області.

Методична робота


У І півріччі 2011 року проведено 4 засідання Науково-методичної ради, на яких розглянуто три розділи путівника по фондах Державного архіву Запорізької області: «Установи фізичної культури і спорту», «Органи та установи преси, друку, радіомовлення, телебачення», «Установи страхування» та 3 питання з організації, визначення основних напрямів та оцінки результатів науково-дослідної та методичної роботи Державного архіву Запорізької області.

 

Заступник директора О.Л. Пилявська

Довідка про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І півріччя 2011 року

Довідка

про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області

зі зверненнями громадян за І півріччя 2011 року

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2008 року № 7960/1/1-08, п. 1 Указу Президента «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 № 109/2008 На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 21.02.2011 № 50 «Про стан роботи зі зверненнями громадян в області за підсумками 2010 року та вдосконалення відповідної роботи у 2011 році» Державним архівом Запорізької області у І півріччі 2011 року було проведено такі заходи.

Проводився постійний контроль за своєчасним і якісним виконанням запитів ветеранів війни та праці, інвалідів, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Повторних і колективних запитів не надходило.

Було забезпечено здійснення безперешкодного і регулярного прийому громадян директором архіву, заступником директора, начальником відділу інформації та використання документів, згідно з наказом директора Державного архіву Запорізької області від 01.07.2009 № 23, а також спеціалістами відділу інформації та використання документів щотижня в робочий час, згідно із графіком особистого прийому, затвердженим наказом Державного архіву Запорізької області від 30.09.2009 № 37. зі змінами, внесеними згідно з наказом від 18.10.2010 № 74. Громадяни, які мешкають за межами обласного центру, приймалися спеціалістами в день приїзду. Прийом громадян пільгових категорій проводився щоденно.

З понеділка по п’ятницю в робочий час спеціалістами відділу інформації та використання документів у робочі дні з 8.00 до 17.00 здійснювалося надання консультацій та роз’яснень громадянам у телефонному режимі.

У читальних залах архіву громадянам надавалися документи, необхідні для відновлення їх законних прав та інтересів, для особистого ознайомлення.

У читальних залах архіву працювали 339 користувачів.

Діловодство по прийому громадян, що звернулись до держархіву, і виконання запитів соціально-правового характеру велося окремо від іншого діловодства. Реєстрацію запитів громадян проводив завідувач канцелярії. Діє комп’ютерна система обліку звернень громадян. Для обліку громадян та контролю за вирішенням питань, з якими вони звернулись на особистому прийомі до керівників архіву, велися журнали відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян і електронна реєстрація.

Запити соціально-правового характеру, з якими зверталися громадяни до архіву, виконувалися спеціалістами відділу інформації та використання документів, працівники якого мають вищу спеціальну освіту та пройшли підвищення кваліфікації у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

У І півріччі 2011 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 1691 звернення від громадян України, колишніх республік СРСР та інших держав (за І півріччя 2010 року ‑ 1706). Кількість питань, порушених у зверненнях громадян – 1822.

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином:

‑ про акти цивільного стану – 522;

– про підтвердження стажу роботи – 360;

– про майнові права – 275;

– про заробітну плату – 248;

‑ фактографічних – 139;

‑ підтвердження родинних стосунків (родовід) – 104;

– про репресії та розкуркулення – 53;

– про підтвердження депутатської діяльності – 30;

‑ проживання на території області – 21;

– про примусове вивезення до Німеччини – 20;

– про нагородження орденами і медалями – 7 та інші.

У 2011 році кількість запитів за тематикою порушених в них питань залишилася на тому ж рівні.

Протягом І півріччя 2011 року надійшло запитів від ветеранів війни та інвалідів – 10, від пенсіонерів – 101.

За І півріччя 2011 року спеціалістами відділу інформації та використання документів на особистому прийомі було прийнято 448 громадян; керівництвом архіву – 39 громадян, усього – 487 громадян.

До Державного архіву Запорізької області надійшло 3 (звернення) з Урядової телефонної «гарячої лінії».

Порушень Закону України від 02.10.96 № 393/96-ВР № «Про звернення громадян» не було. Скарг від заявників на роботу працівників архіву не надходило.

На нарадах директора з керівниками структурних підрозділів Державного архіву Запорізької області 21.02.2011, 28.02.2011, 14.03.2011, 05.05.2011, 30.05.2011 заслуховувалися інформації начальника відділу інформації та використання документів Величко О.Г. про стан виконання запитів соціально-правового характеру, про роботу читальних залів, щодо порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації.

З метою інформаційного забезпечення громадян Порядок організації та проведення особистого прийому громадян, Стандарт адміністративної послуги з надання інформаційних документів на заяви (запити) фізичних та юридичних осіб, графік прийому громадян директором архіву, заступником директора, начальником відділу інформації та використання документів, спеціалістами столу довідок, інформаційні матеріали щодо надання документів на заяви (запити) фізичних та юридичних осіб розміщено на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та Державного архіву Запорізької області, на інформаційних стендах Державного архіву Запорізької області.

На веб-сайті Державного архіву Запорізької області. (http://www.dazo.ho.ua/) розміщена інформація щодо організації роботи із зверненнями громадян, Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Державному архіві Запорізької області, форми для подання до Державного архіву Запорізької області запитів на отримання публічної інформації.

15.03.2011 був проведений семінар з актуальних питань діяльності місцевих архівних установ щодо забезпечення збереження документів та їх використання для працівників архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад, міст обласного значення та трудових архівів. Начальником відділу інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області була проведена тематична зустріч за темою: «Порядок надання інформаційних документів на заяви (запити) фізичних і юридичних осіб».

Усі спеціалісти відділу інформації та використання документів виконували запити соціально-правового характеру, на даний час є вакансія провідного спеціаліста-архівіста відділу.

До повноважень відділу інформації та використання документів входить організаційно-методичне керівництво і контроль з питань використання документів у держархіві області, державних архівних установах області, інших власників документів Національного архівного фонду; організація заходів архіву суспільно-громадського значення; організація інформування органів влади та управління, установ, організацій, громадськості про наявність і склад документів з актуальної тематики; підготовка документів архіву до публікації, виставок, радіопередач та телепередач; надання методично-консультативної допомоги архівним підрозділам державних органів, організацій і підприємств області з питань особистого прийому громадян і роботи із запитами фізичних і юридичних осіб; проведення дослідження і розроблення методичних посібників з профільних питань, впровадження результатів у практику роботи архівних установ області; проведення особистого прийому громадян; виконання запитів соціально-правового характеру та тематичних запитів; організація роботи користувачів у читальних залах архіву.

Робота із зверненнями громадян проводиться відповідно до вимог Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630.

Начальник відділу інформації

та використання документів О.Г. Величко

Звернення громадян

Державний архів Запорізької області вул. Українська, 48, м. Запоріжжя

Робота столу довідок (каб. 4):

Прийом громадян: вівторок, четвер 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00.

Прийом іногородніх громадян та громадян пільгових категорій проводиться у понеділок – четвер 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, у п’ятницю 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.30;

У відділі інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області (стіл довідок) особистий прийом громадян проводять спеціалісти відділу:

1) науковий співробітник Желізна Аліна Юріївна, у разі її відсутності науковий співробітник Стовбур Олена Станіславівна. Прийом здійснюється за адресою: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, адміністративний корпус 1 Державного архіву Запорізької області, кабінет № 4;

2) науковий співробітник Максименко Євген, у разі його відсутності науковий співробітник Желізна Аліна Юріївна. Прийом здійснюється за адресою: проспект Соборний, 162-б, м. Запоріжжя, адміністративний корпус 2 Державного архіву Запорізької області, вестибюль.

Особи з обмеженими фізичними можливостями можуть одержати консультації в телефонному режимі або на веб-сайті Державного архіву Запорізької області від працівників архіву щодо документів, одержати архівні довідки, копії документів на свої запити.

Прийом осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі з порушенням опорно-рухового апарату, що пересуваються на кріслах колісних, проводиться у корпусі 2 архіву (вестибюль) за адресою: проспект Соборний, 162 б, м. Запоріжжя, де розміщений спеціально збудований пандус, на вхідних дверях розташований дзвоник, вхідні двері скляні, прозорі. Там же є можливість працювати з документами (у присутності відповідального працівника).

Якщо громадянин – особа з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі з порушенням опорно-рухового апарату, що пересуваються на кріслах колісних,  звернулася безпосередньо в корпус 1 Державного архіву Запорізької області за адресою: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, то на сходах на рівні руки особи на візку розташована кнопка виклику, сигнал від якої лунає на першому поверсі будівлі. До заявника виходить відповідальна особа, надає консультацію

Читальні зали у 1 та 2 корпусах Державного архіву Запорізької області працюють в обмеженому режимі через віднесення частини території Запорізької області, у тому числі м. Запоріжжя до Переліку територій можливих бойових дій, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (зі змінами). Доступ користувачів до документів та довідкового апарату архіву у читальних залах архіву здійснюється таким чином: у більшості випадків ознайомлення з документами здійснюється через надсилання їх цифрових копій електронною поштою.

З користувачами, які бажають працювати безпосередньо в читальних залах архіву, проводиться інструктаж щодо дій під час повітряної тривоги та інформування їх про найближчі укриття.

 

Прийом звернень громадян, запитів фізичних і юридичних осіб, консультування буде проводитися таким чином:

на особистому прийомі;

через поштові скриньки: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

через номери засобів зв’язку (телефон, факс):

тел.: (061) 787 47 44; 280 07 30; 280 07 31; 280 07 32; 280 07 33; 280 07 35.

 

Нормативно-правова база

Засвідчення та проставлення апостилю на архівних документах.

Довідки про підсумки роботи із зверненнями громадян

Особистий прийом громадян

Доступ до публічної інформації

Державні послуги

Соціально-правові запити

Форми документів для соціально-правових запитів

Перелік запитів, які виконуються Державним архівом Запорізької області на платній основі