Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Стаття директора Державного архіву Запорізької області О.С.Тедєєва

У газеті "Запорізька правда" опубліковано статтю директора Державного архіву Запорізької області О.С.Тедєєва до Дня працівників архівних установ.

"Сховище колективної пам’яті"

Засідання колегії

 

21.12.2011 в Державному архіві області відбулося засідання колегії, в якому взяли участь члени колегії та запрошені: головний спеціаліст-керівник режимно-секретної служби Державного архіву Запорізької області Бондар В.О. та начальник архівного відділу Запорізької райдержадміністрації Романенко О.П.

Детальніше:Засідання колегії

Засідання ЕПК

 

20.12.2011 в Державному архіві Запорізької області відбулося засідання експертно-перевірної комісії, на якому були розглянуті питання:

- Про план роботи ЕПК на 2012 рік;

- Про звіт експерта ЕПК Шишкіної О.В. про результати роботи у відрядженні до Центрального державного архіву громадських об’єднань України (ЦДАГОУ) з питань сучасного громадсько-політичного руху України (1989-2008).

На засіданні було порушено питання про поновлення складу ЕПК і підтримано пропозицію голови ЕПК про залучення до роботи в комісії молодих спеціалістів.

 

План 2012

 

 

Затверджую

 

Директор Державного архіву Запорізької області

 

                                   О.С. Тедєєв

 

30.11.2011

 

 

План

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Державного архіву Запорізької області на 2012 рік

 

№ п/п

Перелік питань щодо підготовки проектів наказів Державного архіву Запорізької області

Мета прийняття наказу Державного архіву Запорізької області

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

1

2

3

4

5

1.

Про затвердження цін на роботи

(послуги), що виконуються

Державним архівом Запорізької

області на договірних засадах

Упорядкування функціонування Державного архіву Запорізької області, залучення позабюджетних коштів і ефективне  їх використання

 

 

Фінансово-господарчий відділ Державного  архіву Запорізької області

ІІ квартал

2012 року

Заступник директора Державного

архіву Запорізької області                                                                                                                                      О.Л. Пилявська

Про забезпечення дотримання Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» в Державному архіві Запорізької області

Про забезпечення дотримання Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» в Державному архіві Запорізької області

1 липня 2011 року набрав чинності Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», окрім статей 11 та 12, які регламентують питання проведення спеціальних перевірок та декларування доходів державних службовців, та набирають чинність з 01 січня 2012 року.

Метою Закону є визначення загальнодержавного механізму запобігання та протидії корупції.

Більш широке у новому законі тлумачення надане терміну «корупція». Так, якщо раніше під корупцією розумілася лише діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, то з 1 липня 2011 року під це поняття підпадає також відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей.

Окрім цього, дається визначення термінам «близькі особи», «конфлікт інтересів», «корупційне правопорушення», «неправомірна вигода», «члени сім'ї» (застосовується при декларуванні доходів державних службовців).

Статтею 9 «Обмеження щодо роботи близьких осіб» розділу ІІ «Заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції» зазначеного Закону, частиною першою пункту 1 якої визначено, що особи, зазначені у підпунктах «а»» - «ж» пункту 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 Закону, не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб, або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їх особам.

Терміни:

безпосереднє підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням;

близькі особи - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону.

Ситуація безпосереднього підпорядкування може виникати і у випадку тимчасового виконання заступником керівника або іншим працівником обов’язків безпосереднього керівника у зв’язку з його відсутністю.

Значно розширився перелік осіб, які можуть бути суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення: від Президента України до посадових осіб, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, юридичних осіб та фізичних осіб (ст.4 Закону). Корупціонером може бути визнана будь-яка особа, що здійснює владні, організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські повноваження на власну користь. Це не тільки держслужбовці, а й ті, хто працює в приватній сфері. Окрім осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, зокрема і депутатів місцевих рад, до цього переліку увійшли також:

- особи, які до них прирівнюються,

- особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків в юридичних особах приватного права;

- посадові особи юридичних осіб, фізичні особи.

У новому законі значно розширено перелік суб'єктів, які діють у напрямку запобігання та протидії корупції. Крім тих органів, які були раніше перелічені, у відповідній статті старого Закону також визначено напрямки діяльності в цій сфері Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів прокуратури України. Здійснено їх функціональне розмежування на суб'єктів, відповідальних за формування, розробку, реалізацію, координацію антикорупційної політики держави, тих, що здійснюють безпосереднє виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень, а також тих, що беруть участь у запобіганні, виявленні та припиненні корупційних правопорушень.

Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори здійснюють координацію роботи правоохоронних органів у напрямку боротьби з корупцією.

До спеціально уповноважених суб'єктів, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень відносяться органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, якщо інше не передбачено законом.

Крім того, новим положенням є й те, що у запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках і у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень можуть брати участь не тільки органи державної влади та місцевого самоврядування, а й підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та форми власності, їх посадові особи, а також громадяни, об'єднання громадян за їх згодою. Таким чином влада намагається офіційно «залучити» до боротьби з корупцією і приватний сектор, покладаючи на простих громадян обов'язок інформувати про корупційні діяння та вживати заходів для їх усунення.

Нововведенням у спеціальних обмеженнях, спрямованих на попередження корупції, стала заборона суб'єктам цього Закону неправомірно сприяти призначенню на посаду особи, органам державної влади, органам місцевого самоврядування одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.

Окрім того, перелік видів діяльності, займатися якою держслужбовцям не заборонено, доповнився інструкторською та суддівською практикою із спорту. Тобто статтею 7. «Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності», особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України; З'явилися нові статті, які встановлюють обмеження:

- щодо одержання подарунків;

- роботи близьких осіб;

- щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування.

Законом чітко визначено які подарунки заборонено отримувати державним службовцям: за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами. Також не можна отримувати дарунки від підлеглих осіб.

Дозволено приймати дарунки які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати. Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості дарунків (пожертв) не поширюється на дарунки (пожертви), які даруються близькими особами та одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Щодо одержання подарунків, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, за умови, що вартість одного подарунка не перевищує розміру однієї податкової соціальної пільги (480 грн.). До зазначених належать подарунки, одержані від близьких осіб, друзів чи знайомих з нагоди, наприклад, дня народження, ювілею, або загальновизнаного свята (Новий рік, міжнародний жіночий день, день захисника Вітчизни) за умови, що ці подарунки не впливатимуть на прийняття службовцями неупереджених рішень або не створюватимуть враження, що це може впливати на їхні рішення. Незабороненими законом є такі прояви гостинності як запрошення на каву, вечерю, перегляд спортивних змагань, знову ж таки за умови, що прояви гостинності не будуть постійними, не впливатимуть на прийняття службовцями рішень або не створюватимуть враження, що це може впливати на їхні рішення.

Крім того, введено нову процедуру - спеціальну перевірку відносно осіб, які претендують на посади державної служби. Сутність процедури полягає в перевірці відомостей про особу (судимість, притягнення до адміністративної відповідальності за корупційні діяння, освіта , стан здоров'я, відомості про доходи та витрати, володіння корпоративними правами), яка претендує на заняття посади, пов'язаної із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

Що стосується порядку здійснення фінансового контролю, особи, які підпадають під дію цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону. Крім того, Закон закріплює, що якщо особа, яка претендує на посаду, подала недостовірні відомості, то вона не може бути призначена.

З'явилися нові норми, що стосуються кодексу поведінки, врегулювання конфлікту інтересів, здійснення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, а також викладено вимоги щодо прозорості інформації. Так, не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними у законі, розміри, види оплати праці осіб, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви).

Значно розширився перелік видів відповідальності за вчинення корупційних діянь. Так, відповідно до положень старого Закону вчинення корупційного діяння тягне за собою адміністративну відповідальність, відповідно ж до статті 21 нового Закону – кримінальну, адміністративну, цивільно-правову або дисциплінарну.

З'явилася нова стаття, яка регламентує особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання органом державної влади копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

Дещо змінився і порядок скасування незаконних нормативно-правових актів. Так, якщо раніше ця норма носила імперативний характер, тобто такі акти підлягали обов'язковому скасуванню, то в новому Законі вона стала більш диспозитивною, тобто такі акти можуть бути скасовані за заявою заінтересованих фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб, прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Закон доповнено новою нормою, що стосується вилучення незаконно одержаного майна.

Що стосується контролю за виконанням законів у сфері запобігання та боротьби з корупцією, то тут теж є деякі зміни. Так, Верховна Рада України здійснює парламентський контроль у сфері запобігання і протидії корупції в межах, визначених Конституцією України.

Отже, виходячи із викладеного, вважаємо, що Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції в Україні» в цілому є більш прогресивним, ніж попередній Закон України "Про боротьбу з корупцією" і внесе позитивні зрушення у боротьбі з корупцією. Важливим для цього є також його сумлінне виконання усіма державними органами, інститутами громадянського суспільства.

Також корупціонерів реєструватимуть.

Передбачається ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення – єдиної бази даних, в якій міститимуться відомості про всіх осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Такі відомості підлягатимуть передачі до реєстру у триденний строк із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили. Функції формування та ведення реєстру покладено на Мін’юст України.

Окрім заходів кримінального та адміністративного покарання, на порушників покладається обов’язок відшкодувати у повному обсязі моральну та/або майнову шкоду, збитки, яких було завдано державі, фізичним, юридичним особам, права яких порушено внаслідок корупційних діянь.

Провідний спеціаліст з питань

кадрової роботи та державної служби К.О. Петроченко

ПЕРЕЛІК питань щодо перевірки знання законодавства при проведенні іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного архіву Запорізької області

13.09.2011 № 51

ПЕРЕЛІК

питань щодо перевірки знання законодавства при проведенні іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

в Державному архіві Запорізької області

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України «Про державну службу» (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов’язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

III. Питання на перевірку знання Закону України

«Про засади запобігання і протидії корупції»

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

1. Поняття Національного архівного фонду (статті 1, 4).

2. Складові законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи (стаття 2).

3. Державна політика у сфері архівної справи і діловодства: зміст, повноваження органів державної влади у формуванні та реалізації (стаття 3).

4. Які документи підлягають централізованому державному обліку (статті 5, 12).

5. Забезпечення збереженості Національного архівного фонду (стаття 13).

6. Підстава для доступу фізичних і юридичних осіб до документів Національного архівного фонду (стаття 15).

7. Обмеження доступу до документів Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам (стаття 16).

8. Форми використання відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду (стаття 18).

9. Права користувачів документами Національного архівного фонду (стаття 20).

10. Обов’язки користувачів документами Національного архівного фонду (стаття 21).

11. Ліквідація архівних установ (стаття 22).

12. Система архівних установ (стаття 23).

13. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства (стаття 24).

14. Статус центральних державних архівів (стаття 25).

15. Галузеві державні архіви (стаття 26).

16. Місцеві державні архівні установи (стаття 28).

17. Архівні підрозділи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій (стаття 31).

18. Архівні підрозділи об’єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності (стаття 32).

19. Платні послуги архівних установ та порядок їх надання (стаття 35).

20. Відповідальність за порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи (стаття 42).

Заступник директора

Державного архіву

Запорізької області О.Л. Пилявська

ПОРЯДОК проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному архіві Запорізької області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного архіву Запорізької області

13.09.2011 № 51

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів

на заміщення вакантних посад державних службовців

у Державному архіві Запорізької області

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному архіві Запорізької області (далі - Порядок проведення іспиту) розроблено для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному архіві Запорізької області (далі – архів) як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 зі змінами, з урахуванням Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668 (далі - Загальний порядок).

1.2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією архіву.

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм письмово повідомляється провідним спеціалістом з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи (далі – провідний спеціаліст) з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі у конкурсі не допускаються.

1.5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень архіву та його структурних підрозділів.

1.7. Порядок проведення іспиту в архіві та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень архіву та його структурних підрозділів затверджуються директором архіву, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку проведення іспиту. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті Державного архіву Запорізької області, та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 1 до цього Порядку проведення іспиту, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень архіву та його структурних підрозділів.

1.10. Питання 1 – 3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», що наведений у додатку 1 до Загального порядку, питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень архіву та його структурних підрозділів, затвердженого директором архіву.

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень архіву та його структурних підрозділів можливе розроблення кількох варіантів комплексів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.13. Процедура іспиту складається с трьох етапів:

організаційна підготовка

складання іспиту

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.14. Провідний спеціаліст за погодження з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

II. Організаційна підготовка до іспиту.

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсною комісії.

III. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводиться одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом архіву. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, імя та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень архіву та його структурних підрозділів.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень архіву та його структурних підрозділів.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета (додаток 2 до цього Порядку проведення іспиту).

Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидатів.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку проведення іспиту. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Заступник директора

Державного архіву

Запорізької області О.Л. Пилявська

Додаток 1

до Порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному архіві Запорізької області

Державний архів Запорізької області

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

_____________ (Прізвище, ініціали)

(підпис)

«____» ____________ 20___р.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу».

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Державного архіву Запорізької області та його структурних підрозділів.

Додаток 2

до Порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному архіві Запорізької області

Прізвище

ім'я

по батькові

Білет № _____

Дата ________

Оцінювання членами конкурсної комісії

складання іспиту кандидатами

Прізвище, ім’я, по

батькові члена

конкурсної комісії

Оцінка

першого

питання

Оцінка

другого

питання

Оцінка

третього

питання

Оцінка

четвертого

питання

Оцінка

п’ятого

питання

Примітка

Підсумкова оцінка

(спільне рішення)

Додаток 3

до Порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному архіві Запорізької області

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних

службовців конкурсною комісією Державного архіву Запорізької області

від ________________ 20____ року

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

кандидата

Посада, на яку

претендує кандидат

Категорія

посади, на

яку

претендує

кандидат

Номер

білета

Загальна

сума балів

1.

2.

3.

Голова комісії

________________________

(підпис)

_______________________

(ПІБ)

Члени комісії

________________________

(підпис)

_______________________

(ПІБ)

________________________

(підпис)

_______________________

(ПІБ)

________________________

(підпис)

_______________________

(ПІБ)

Секретар комісії

________________________

(підпис)

_______________________

(ПІБ)

ПОРЯДОК проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному архіві Запорізької області

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Державного архіву

Запорізької області

 

13.09.2011 № 51

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

у Державному архіві Запорізької області


 

 1. Відповідно до цього Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному архіві Запорізької області (далі – Порядок проведення конкурсу) проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців п’ятої – шостої категорій у Державному архіві Запорізької області (далі – архів), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

 

2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

 

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців утворюється конкурсна комісія, персональний склад якої затверджується наказом архіву.


4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в архіві, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

Умови проведення конкурсу

 

5. Рішення про проведення конкурсу приймається директором архіву за наявності вакантної посади державного службовця.

 

6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 

визнані в установленому порядку недієздатними;

 

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

 

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

 

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

 

в інших випадках, установлених законами.

 

7. Особи, які подали необхідні документи до архіву для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

 

8. Конкурс проводиться поетапно:

 

1) публікація оголошення архіву про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

 

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

 

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс

 

9. Оголошення про проведення конкурсу опубліковується в пресі або поширюється через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводиться до відома працівників архіву.

 

10. В оголошенні про проведення конкурсу вказуються такі відомості:

 

1) найменування, місцезнаходження, адреса та номери телефонів архіву;

 

2) назва вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається провідним спеціалістом з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи (далі – провідний спеціаліст);

 

3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

 

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

 

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

 

11. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття директором архіву рішення про призначення осіб згідно з пунктом 4 цього Порядку проведення конкурсу в межах архіву конкурс не оголошується.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

 

 12. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії архіву такі документи:

 

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

 

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

 

дві фотокартки розміром 4х6 см;

 

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

 

відомості про майно, доходи, витрати, зобовязання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав;

 

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену провідним спеціалістом;

 

довідку про стан здоровя;

 

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

 

Особи, які працюють в архіві, і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

 

 13. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

14. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

 

15. Провідний спеціаліст перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

 

16. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм письмово повідомляється провідним спеціалістом з відповідним обґрунтуванням.

 

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

 

Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.

 

17. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи архіву.

 

Проведення іспиту та відбір кандидатів

 

18. Іспит проводиться конкурсною комісією архіву, в якому оголошено конкурс, з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду державних службовців.

 

19. Провідний спеціаліст за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення в телефонному режимі або у письмовому виді.

 

20. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень архіву та його структурних підрозділів.

 

21. Порядок проведення іспиту у Державному архіві Запорізької області та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки архіву та його структурних підрозділів затверджується директором архіву, відповідно до цього Порядку проведення конкурсу та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668.

 

22. Кандидати, які не склали іспит не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

 

23. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.


24. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву архіву і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

 

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

 

25. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

 

26. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш ніж 2/3 її складу.

 

27. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

 

У рішенні комісії, що подається директору архіву обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

 

28. Засідання конкурсної комісії оформлюються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається директору архіву не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

 

29. Конкурсна комісія письмово повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після його завершення.

 

30. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає директор архіву на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

 

31. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене директору архіву протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

 

32. Рішення директора архіву може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.


 

 

 

Заступник директора

Державного архіву

Запорізької області О.Л. Пилявська

 

Довідка про стан виконання нормативно-правових актів з питань запобігання корупційним проявам в Державному архіві Запорізької області за 9 місяців 2011 року

Довідка

про стан виконання нормативно-правових актів з питань запобігання корупційним проявам в Державному архіві Запорізької області за 9 місяців 2011 року


З метою виконання закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», який набрав чинності 01.07.2011, на виконання розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації від 22.07.2011 № 298 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та здійснення антикорупційних дій в Запорізькій області» та з метою активізації й упорядкування роботи щодо упередження та протидії корупції в Державному архіві Запорізької області видано накази від 18.07.2011 № 42 «Про затвердження Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» та від 05.08.2011 № 46 «Про додаткові заходи до Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції».

Керівництвом Державного архіву Запорізької області здійснюється систематичний контроль за дотриманням державними службовцями вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», виконанням Указів Президента України від 06.02.2003 № 84 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією», від 09.02.2004 № 175 «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють злочинним проявам корупції в України, від 21.10.2011 № 1001 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», чинних розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією та інших нормативно-правових актів, що регулюють заходи протидії корупції у сфері державної служби.

На виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 22.11.2010 № 382 «Про затвердження плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Концепції подолання корупції в України «На шляху до доброчесності» та розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 22.07.2011 № 298 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та здійснення антикорупційних дій в Запорізької області» Державним архівом Запорізької області станом на 25.10.2011 було вжито заходів, спрямованих на активізацію боротьби з корупцією.

Станом на 04 липня 2011 року у Державному архіві Запорізької області було забезпечено ознайомлення під розпис із вимогами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» працівників Державного архіву Запорізької області. Копії бланків відомостей щодо ознайомлення із Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» директора та заступника директора Державного архіву Запорізької області були надані до відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації.

Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Державного архіву області Петроченко К.О. 22.06.2011 взяла участь у роботі тематичного короткотермінового семінару навчання працівників кадрових служб головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів Запорізької облдержадміністрації з актуальних питань застосування антикорупційного законодавства України значення в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 23.12.2010 № 425 «Про затвердження плану-графіка навчання у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів на 2011 рік» у Державному архіві Запорізької області протягом 2011 року станом на 19.09.2011 підвищили кваліфікацію усього 18 державних службовців з видачею відповідних посвідчень. Два державних службовця VI категорії підвищили кваліфікацію за професійною програмою для спеціалістів відділів структурних підрозділів облдержадміністрації, виконавчого апарату обласної ради, Запорізької міської ради, райадміністрації Запорізької міської ради, які вперше прийняті на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування у Запорізькому центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій та отримали посвідчення. Також ці державні службовці отримали ще посвідчення за навчання протягом 18.04.2011 – 22.04.2011 за професійною програмою підвищення кваліфікації для працівників Державного архіву Запорізької області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кадрів (II сесія).

Також один державний службовець V категорії (заступник директора Державного архіву Запорізької області – Пилявська О.Л.) отримав два посвідчення за:

- функціональне навчання у сфері цивільного захисту та перевірку знань на курсах: підвищення кваліфікації керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької області;

- професійну програму підвищення кваліфікації на базі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління при Національної академії державного управління при Президентові України в період з 21.03.2011 по 24.03.2011.

У II кварталі 2011 року протягом 18.04.2011 – 22.04.2011 пройшло навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації для працівників Державного архіву Запорізької області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кадрів (II сесія), у якому взяли участь 17 державних службовців, із них 5 осіб – V категорії та отримали відповідні посвідчення.

Відповідно до листа Запорізької обласної державної адміністрації від 13.07.2011 № 08-36/2003 «Про участь у семінарі» 18.07.2011 та 19.07.2011 працівники Державного архіву Запорізької області брали участь у короткостроковому семінарі щодо ознайомлення з Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Наказом Державного архіву Запорізької області від 13.09.2011 № 51 внесені відповідні зміни у порядок проведення конкурсу та іспиту для претендентів на посади державної служби Державного архіву Запорізької області у зв’язку з втратою чинності Закону України «Про боротьбу з корупцією» та набранням чинності Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Відповідні дані про результати декларування доходів за 2010 рік державними службовцями Державного архіву Запорізької області. були надіслані до відділу кадрової роботи Запорізької обласної державної адміністрації листом від 04.04.2011 № 01-28/187 та відділу кадрового забезпечення Державного комітету архівів України листом від 12.04.2011 № 01-28/205. Водночас інформуємо, що осіб, які порушили вимоги декларування доходів (недодання, несвоєчасно подання, або подання неповних чи неправильних відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру) в Державному архіві Запорізької області немає.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» серед працівників Державного архіву Запорізької області немає випадків безпосереднього підпорядкування. Також Державним архівом Запорізької області взято до уваги те, що ситуація безпосереднього підпорядкування може виникати і у випадку тимчасового виконання заступником керівника або іншим працівником обов’язків безпосереднього керівника у зв’язку з його відсутністю.

Державний архів Запорізької області постійно вживає заходи щодо забезпечення дотримання державними службовцями Державним архівом Запорізької області обмежень, встановлених статтями 12 і 16 Закону України «Про державну службу» та розділом II Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Відповідно до п.11 Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції», що затверджений наказом від 18.07.2011 № 42 «Про затвердження Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» вживаються заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів.

Постійно діє контроль за вживанням заходів щодо недопущення отримання Державним архівом Запорізької області від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.

З боку директора, заступника директора, начальників відділів Державного архіву Запорізької області забезпечено постійний контроль за належним виконанням спеціалістами Державного архіву Запорізької області своїх посадових обов’язків.

З боку начальників відділів забезпечено належний контроль за недопущенням випадків надання неправдивої (недостовірної) звітності, інформацій до Запорізької обласної державної адміністрації, Державної архівної служби України, інших установ та організацій, яких така інформація стосується. Станом на 25.10.2011 року таких випадків не встановлено.

З боку керівництва Державного архіву Запорізької області забезпечено постійний контроль за недопущенням випадків безпідставної відмови спеціалістами відділів юридичним та фізичним особам у наданні інформації, яка їх стосується, або надання неякісної інформації. У звітному періоді подібних випадків не зафіксовано.

У Державному архіві області постійно вивчається практика реагування керівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на повідомлення правоохоронних органів стосовно корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями та посадовими особами; вивчається та аналізується інформація прокуратури Запорізької області щодо боротьби з корупцією. Проводиться відповідна профілактична та роз’яснювальна робота.

У керівництва Державного архіву Запорізької області постійно перебувало на контролі питання невідкладного інформування облдержадміністрації у разі виявлення фактів корупційних проявів серед державних службовців Державного архіву Запорізької області. Станом на 25.10.2011 року серед державних службовців Державного архіву Запорізької області фактів корупційних проявів не виявлено.

Протягом року на нарадах у керівництва Державного архіву Запорізької області розглядалися наступні питання щодо попередження корупційних діянь:

- 24.01.2011 - про лист облдержадміністрації від 17.01.2010 № 08-41/382 «Про аналіз порушень Закону України «Про боротьбу з корупцією» за 2010 рік»;

- про наказ Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.11.2010 за № 1089/18384 із змінами і доповненнями, зокрема, розділ IV. Запобігання проявам корупції;

- 07.02.2011 - про лист облдержадміністрації від 31.01.2011 № 08-41/382-3 «Про проект Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в України» та надісланий проект Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в України», який внесений на розгляд Верховної Ради Президентом України В.Ф. Януковичем, для організації його вивчення державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування;

- 21.02.2011 - про лист облдержадміністрації від 02.02.2011 № 00276/08-41 «Про стан та результати роботи щодо реалізації антикорупційного законодавства у 2010 році»;

- 14.03.2011 - про методичні комендації щодо заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функції держави, «Декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї», затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.04.2001 № 175 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну № 140 від 27.02.2002).

- 04.04.2011 - про проведення роз’яснювальної роботи із підлеглими працівниками, спрямовану на запобігання та протидію корупційним проявам у Державному архіві Запорізької області, звернувши особливу увагу на знання державними службовцями Державного архіву Запорізької області вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів України з питань державної служби та антикорупційної політики.

- 11.04.2011 - про зміст нового проекту Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в України» та продовження вивчення вищезазначеного проекту.

- 05.05.2011 – про проведення навчання з державними службовцями та іншими працівниками Державного архіву Запорізької області, на яких було забезпечення вивчення основних положень та вимог Законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення».

- 16.06.2011 - про участь у тематичному короткотерміновому семінарі з метою набуття знань, необхідних для ефективного виконання завдань запобігання корупції, підвищення рівня правової культури, який відбудеться 22.06.2011 в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

- 30.06.2011 – про доведення до відома державних службовців Державного архіву Запорізької області вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

- 18.07.2011 – про інформування про проведену роботу Запорізьку облдержадміністрацію стосовно аналізу складу працівників Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення виконання вимог статті 9 «Обмеження щодо роботи близьких осіб» розділу ІІ «Заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції» Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

- 23.08.2011 – про внесення відповідних змін у порядок проведення конкурсного іспиту претендентів на посади державної служби Державного архіву Запорізької області у зв’язку з втратою чинності Закону України «Про боротьбу з корупцією» та набранням чинності Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

- 26.09.2011 – про проведення презентації, присвяченої виконанню вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції та здійснення антикорупційних дій в Запорізькій області».

- 03.10.2011 – про лист облдержадміністрації від 29.09.2011 № 08-36/02752 щодо попередження осіб, прийнятих на державну службу після 01.07.2011 стосовно спеціальних обмежень, встановлених Законом України «Про державну службу».

- 10.10.2011 – про надання пропозиції щодо зарахування до кадрового резерву на посади спеціалістів та начальників відділів Державного архіву Запорізької області.

Відповідні дані про Аналітичну інформацію щодо дотримання вимог законодавства по боротьби з корупцією, вжиття заходів у зв’язку з допущеними порушеннями в Державному архіві Запорізької області за I півріччя 2011 року, були надіслані до відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Запорізької обласної державної адміністрації листом від 14.07.2011 № 01-04/394 та відділу кадрового забезпечення Державної архівної служби України листом від 14.07.2011 № 01-28/393.

Станом на 25.10.2011 року звернень фізичних та юридичних осіб щодо фактів корупції серед працівників Державного архіву Запорізької області не надходило. Посадові особи Державного архіву Запорізької області до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, не притягалися. Відповідні дані про результати вжитих заходів за результатами розгляду звернень щодо фактів корупції, були надіслані до відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Запорізької обласної державної адміністрації листом від 29.07.2011 № 01-04/589, листом від 30.08.2011 № 01-04/589 та листом від 29.09.2011 № 01-04/589.

За результатами моніторингу проведеної у 2010 році кадрової роботи в Державному архіві Запорізької області були підготовлені узагальнені матеріали та розглянуто питання стану кадрової роботи на засіданні колегії Державного архіву Запорізької області 26.01.2011 та прийнято відповідне рішення за № 4.

15.07.2011 відбулось засідання колегії Державного архіву Запорізької області, за результатами підготовленої довідки про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за I півріччя, прийнято відповідне рішення за № 6.

Також на цьому ж засіданні колегії за результатами підготовленої довідки «Про забезпечення дотримання Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» було прийнято відповідне рішення за № 7.

У рубриці «Запобігання проявам корупції» на веб-сайті Державного архіву Запорізької області оприлюднюються щоквартальні звіти про результати виконання плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності».

30 вересня 2011 року у Державному архіві Запорізької області відбувся тематичний семінар з питання профілактики корупційних проявів, у якому розглянуто основні положення законодавства з питань запобігання корупційним проявам та проведення тематичної презентації «Антикорупційне законодавство України» для працівників та про відповідальність за адміністративні корупційні правопорушення.

В Державному архіві Запорізької області було розглянуто лист Національного агентства України з питань державної служби від 15.09.2011 № 08-36/2621 стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. У листі вказано, що керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час. Таким чином, питання щодо застосування статті 12 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» законодавчо врегульовано. Посадові особи місцевих державних адміністрацій можуть здійснювати викладацьку діяльність лише в позаробочий час.


Провідний спеціаліст з питань

кадрової роботи та державної служби К.О. Петроченко

Довідка про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за 9 місяців 2011 року

Довідка

про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області

за 9 місяців 2011 року


Основні організаційні заходи

Державним архівом Запорізької області протягом 9 місяців 2011 року проводилася робота, спрямована на реалізації основних завдань, визначених чинним законодавством України та Положенням про Державний архів Запорізької області.

На виконання розпорядження Президента України від 13.04.2005 № 957/2005-рп та доручення до нього Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 № 19130/1/1-05 Державним архівом Запорізької області надавалась організаційна, консультативно-методична допомога виконавчим органам сільських, селищних, міських рад у діяльності трудових архівів. Питання про підсумки роботи архівних установ області для зберігання документів ліквідованих установ, не віднесених до складу НАФ, за 2010 рік та їх завдання на 2011рік розглядалося на засіданні колегії 15.03.2011. Для працівників трудових архівів Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 15.03.2011 проведено тематичний короткотерміновий семінар з актуальних питань діяльності місцевих архівних установ щодо забезпечення збереження документів та їх використання. Проведено одну перевірку діяльності архівного підрозділу по роботі з документами ліквідованих установ архівного відділу Запорізької міськради. Станом на 01.07.2011 в Запорізькій області діють 70 архівів для зберігання документів, які не належать до складу Національного архівного фонду (трудові архіви), у тому числі при районних, сільських та міських радах – 69, з них 5 – комунальні підприємства, при райдержадміністрації – 1. Згідно з листом Глави Адміністрації Президента України від 23.06.2011 № 02-01/1780 знято з контролю завдання щодо створення архівних установ для зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території.

На виконання наказу Державного комітету архівів України від 10.11.2009 № 190 «Про затвердження Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки» структурними підрозділами архіву та архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад здійснювались заходи відповідно до планових завдань.

На виконання плану заходів з виконання Указу Президента України від 23.01.2009 № 37 «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні» на 2009-2011 роки, затвердженого наказом Держкомархіву України від 28.04.2009 № 70, на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України від 05.07.2010 № 1118-ДСК до листа СБУ від 16.06.2010 № 26/4-5203, наказів Держкомархіву України від 09.07.2010 № 6/ДСК, Укрдержархіву від 11.07.2011 № 1/ДСК скасовано грифи секретності 2534 справам по 6 фондах, з них 44 справам гриф «секретно» змінено на гриф обмеження доступу «Для службового користування». Питання «Про виконання Указу Президента України від 23.01.2009 № 37/2009 «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні» розглянуто на засіданні колегії 30.06.2011, прийнято рішення за № 2.

Відповідно до Указу Президента України від 10.11.2009 № 915/2009 «Про відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі», на виконання наказу Держкомархіву України від 18 листопада 2009 р. № 196 «Про участь державних архівних установ у відзначенні в Україні 1025‑річчя хрещення Київської Русі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 1288-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі», на виконання розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 29.12.2010 № 441 «Про підготовку та відзначення в Запорізькій області 1025-річчя хрещення Київської Русі», з метою відзначення в Україні у липні 2013 року 1025-річчя хрещення Київської Русі Державним архівом Запорізької області протягом 9 місяців 2011 року проводилася робота:

виданий наказ від 27.01.2011 № 9 «Про виконання розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 29.12.2010 № 441»;

‑ надавалося сприяння дослідникам церковної тематики в читальних залах архіву у роботі з підбору архівних документів для підготовки каталогу зруйнованих храмів і монастирів Запорізької області, у читальному залі архіву працювало сім (7) користувачів за темами з історії церкви;

‑ 2 представники церков знайомилися з архівно-слідчими справами репресованих у 1930‑ті роки священнослужителів для їх канонізації;

‑ у рубриці «Церква в роки війни» он-лайнової документальної виставки «Війна і Перемога в історичній пам'яті українського народу
(до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років
та 65-ї річниці завершення Другої світової війни)», що розміщена на сайті Державної архівної служби України, представлені документи архіву з цієї тематики (http://www.archives.gov.ua/Sections/Peremoga_65/fotos_08.php).

у науково-практичному журналі «Архіви України» (випуск 5(270) жовтень-грудень 2010 р.) надрукована стаття Бондаря В. О., Козлової І. В. «Архівні фонди православних церков міста Олександрівська Катеринославської губернії як історичне джерело».

На виконання наказу Держкомархіву України від 16.11.2010 № 190 «Про участь державних архівних установ у відзначенні 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни», Держкомархіву України від 02.06.2011 № 60 «Про внесення змін до наказу Держкомархіву від 11.04.2011 № 44 «Про участь державних архівів у заходах з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни та її учасників на 2011-2015 роки та з підготовки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», наказу Держкомархіву України від 07.06.2011 № 61 «Про проведення 22 червня Хвилини пам’яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років та порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги», наказу Держкомархіву України від 16.10.2010 № 190 «Про участь державних архівних установ у відзначенні 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни»:

23 лютого 2011 року директор Державного архіву Запорізької області відвідав Запорізький багатопрофільний ліцей № 99, де з нагоди Дня захисника Вітчизни провів урок мужності. Від імені голови облдержадміністрації Бориса Петрова, Тедєєв О.С. привітав учнів і педагогів зі святом та вручив у подарунок книги «Запорізький архів. Народна війна 1941-1944. Антифашистський рух опору на території Запорізької області»;

видано наказ від 16.06.2011 № 35 «Про додаткові заходи за участю архівних установ Запорізької області з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни та її учасників на 2011-2015 роки та з підготовки та відзначення 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.»;

21 червня 2011 року був проведений день інформування за темою: «До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни на Україні, 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни»;

22 червня 2011 року було приспущено Державний Прапор України із чорною стрічкою на будівлі архіву, о 10-й годині була зупинена робота працівників архіву та користувачів читальних залів і проведена хвилина мовчання на вшанування пам’яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років;

на веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщено банер «Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років», який був наповнений інформацією;

з метою участі у всеукраїнських заходах з відзначення 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни було проведено виявлення документів, які представлені в розділах он-лайнової виставки, підготовленої Державною архівною службою України та розміщеної на офіційному сайті «До 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни» (http://www.archives.gov.ua/Sections/VVV_70/);

22 червня 2011 року на веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщена он-лайнова виставка: «Запорізький край у перші дні Великої Вітчизняної війни» (До 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни) (http://dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=132&).

на офіційному веб-сайті Запорізької облдержадміністрації постійно експонується он-лайнова виставка документів «Вони наближали Перемогу. До річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.». (http://www.zoda.gov.ua/news/7827/voni-nablizhali-peremogu.-do-65-richchya-peremogi-u-velikiy-vitchiznyaniy-viyni-1941--1945-rr..html);

Було проведено виявлення документів про поховання часів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років на території Запорізької області та складений їх перелік. У документах держархіву Запорізької області було виявлено списки радянських військовополонених, підпільників, мешканців населених пунктів області, закатованих нацистами, на 9355 осіб.

На виконання наказу Державного комітету архівів України від 30.06.2011 № 79 «Про участь державних архівів у заходах з відзначення у 2011 році Дня партизанської слави та 70-ї річниці партизанського руху в Україні у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» було проведено такі заходи:

видано наказ від 21.07.2011 № 44 «Про участь архівних установ Запорізької області у відзначенні у 2011 році Дня партизанської слави та 70-ї річниці партизанського руху в Україні у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років»;

на офіційному веб-сайті Запорізької облдержадміністрації експонується он-лайнова виставка документів «Вони наближали Перемогу. До річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», на якій представлені 39 документів з особового фонду (зберігається у Державному архіві Запорізької області) Андросова Михайла Васильовича, помічника комісара по комсомольській роботі в партизанському з’єднанні С.А.Ковпака, що висвітлюють подвиги партизанів-ковпаковців у роки Великої Вітчизняної війни, зокрема, наших земляків Зінухової Юлії (Уляни), Павліної Валентини та інших. (http://www.zoda.gov.ua/news/7827/voni-nablizhali-peremogu.-do-65-richchya-peremogi-u-velikiy-vitchiznyaniy-viyni-1941--1945-rr..html);

03 серпня 2011 року в ефірі ТРК «Запоріжжя» Запорізької обласної державної телерадіокомпанії вийшла тематична телепередача, підготовлена за документами Державного архіву Запорізької області, присвячена історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. «Мій рідний край. Частина друга». У телепередачі були презентовані документи про антифашистський рух Опору на території Запорізької області в роки Великої Вітчизняної війни та про масові розстріли мирного населення області німецькою окупаційною владою;

19, 22 вересня 2011 року в ефірі обласного радіо ЗОДТРК вийшли 2 радіопередачі, підготовлені працівниками архіву, присвячені 70-й річниці партизанського руху в Україні в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років: «Народна війна. Антифашистський рух опору на території Запорізької області в роки Великої Вітчизняної війни» (частина 1 і частина 2).

20 вересня 2011 року в читальному залі архіву відкрита виставка документів «Народна війна. Антифашистський рух опору у Василівському районі Запорізької області»;

22 вересня 2011 року в газеті Запорізької обласної ради та обласної державної адміністрації «Запорізька правда» (№ 140-141 (22978-22979) опублікована стаття «Ворог не знав спокою на Запорізькій землі», підготовлена працівниками архіву про молодіжні антифашистські організації, які діяли на Запоріжжі у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (офіційний сайт газети: www.zp-pravda.info).

На виконання Указу Президента України від 25.10.2010 № 965/2010 «Про відзначення 15-ї річниці Конституції України», наказу Держкомархіву України від 18.11.2010 № 194 «Про участь державних архівів у відзначенні 15-ї річниці Конституції України», розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 29.11.2010 № 399 «Про відзначення 15-ї річниці Конституції України»:

виданий наказ від 15.02.2011 № 12 «Про участь архівних установ Запорізької області у відзначенні 15-ї річниці Конституції України»;

з метою участі у всеукраїнських заходах з відзначення 15-ї річниці Конституції України проведено виявлення документів, які були направлені до Державної архівної служби України 23 лютого 2011 року для використання у всеукраїнській виставці;

23 червня 2011 року був проведений день інформування за темою: «До 15-ї річниці Конституції України»;

25 червня 2011 року архів брав участь у масових заходах, організованих Запорізькою облдержадміністрацією;

25 червня 2011 року на веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщена он-лайнова виставка 28 червня – День Конституції. Основний Закон України» (обговорення проекту, прийняття, заходи з пропаганди і роз’яснення положень Конституції на території Запорізької області) (http://www.dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=134:28-).

На виконання Указу Президента України від 01.11.2010 № 990/2010 «Про відзначення 20-ї річниці незалежності України», наказу Держкомархіву України від 19.11.2010 № 195 «Про участь державних архівів у відзначенні 20-ї річниці незалежності України», розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 27.01.2011 № 19 «Про відзначення 20-ї річниці незалежності України»:

виданий наказ від 15.02.2011 № 13 «Про участь архівних установ Запорізької області у відзначенні 20-ї річниці незалежності України»;

проведено виявлення документів, підготовлені анотовані переліки документів держархіву Запорізької області та їх електронні копії для використання у підготовці всеукраїнської документальної виставки, що були направлені на адресу Держкомархіву України 23.02.2011;

22 серпня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області «Запоріжжя у серпні 1991 р.» (До 20-річчя незалежності)»http://dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=141:l-1991-r-20-

На виконання постанови Верховної Ради України від 05.07.2011 № 3560‑VI «Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру» та доручення Кабінету Міністрів України від 20.07.2011 № 35184/2/1-11 щодо виконання Плану заходів до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру Державним архівом Запорізької області були проведені заходи з вшанування пам’яті жертв Ґолокосту та 70-х роковин трагедії Бабиного Яру:

видано наказ від 30.08.2011 № 50 «Про участь архівних установ Запорізької області у заходах з вшанування пам’яті жертв Ґолокосту»;

03 серпня 2011 року в ефірі ТРК «Запоріжжя» Запорізької обласної державної телерадіокомпанії вийшла тематична телепередача, підготовлена за документами Державного архіву Запорізької області, присвячена історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. «Мій рідний край. Частина друга». У телепередачі були презентовані документи про антифашистський рух Опору на території Запорізької області в роки Великої Вітчизняної війни та про масові розстріли мирного населення області німецькою окупаційною владою;

22 вересня 2011 року в архіві був проведений день інформування «До 70‑х роковин трагедії Бабиного Яру»;

29 вересня 2011 року в газеті Запорізької обласної ради та обласної державної адміністрації «Запорізька правда» № 144-145 (22982-22983) опублікована стаття Величко О.Г. «Бабини Яри України: Запоріжжя. «Розкажіть усім про наші страждання…» (офіційний сайт газети www.zp-pravda.info);

документи держархіву Запорізької області представлені у спільній он‑лайновій виставці, яка експонується на сайті Укрдержархіву: «До 70-х роковин трагедії Бабиного Яру».

(http://www.archives.gov.ua/Sections/Babyn_Yar/Zaporizhzhya/index.php).

На 2011 рік на утримання Державного архіву Запорізької області згідно із затвердженим кошторисом із загального фонду державного бюджету заплановані кошти у сумі 2283230 грн. За 9 місяців ц.р. згідно з планом асигнувань видатки профінансовано у повному обсязі у сумі 861233 грн.

У травні цього року підготовлено розрахунки та розроблено проект бюджетного запиту на 2012 рік. Сума проекту складає 3469062 грн.

Державним архівом Запорізької області у І півріччі 2011 року проведено процедуру закупівлі послуг в одного учасника. За результатами проведеної процедури між Державним архівом Запорізької області та Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області укладено договір про закупівлю послуг охорони за державні кошти від 22.03.2011 за № 01-0003875 на суму 345600 грн.

За 9 місяців 2011 року Державним архівом Запорізької області отримано на виконання листів, доручень та інших документів у кількості 3285 одиниць. З отриманих на виконання документів на кінець 9 місяців 2011 року держархівом області виконано 95%, інші є перехідними.


Розроблення нормативно–правових актів, у т.ч. тих, що підлягають державній реєстрації, з них зареєстровано.

Протягом 9 місяців розроблено один регуляторний нормативно–правовий акт, у т.ч. тих, що підлягають державній реєстрації - 1, з них зареєстровано – 1, а саме:

1. Наказ Державного архіву Запорізької області від 14.01.2011 № 4 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Запорізької області на договірних засадах», який зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області 28.01.2011 за № 2/1444 та за № 3/1445.

Про проведення засідань колегії

Державного архіву Запорізької області


За 9 місяців 2011 року проведено 6 засідань колегії держархіву, на яких розглянуто 25 питань:

І квартал

- Про основні напрямки діяльності Державного архіву області на 2011 рік;

- Про план роботи Державного архіву Запорізької області на І квартал 2011 року;

- Про хід виконання запитів соціально-правового характеру Державним архівом Запорізької області за 2010 рік;

- Про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за 2010 рік;

- Щодо організації контрольної діяльності та стану виконавської дисципліни в Державному архіві Запорізької області у 2010 році;

- Про підсумки роботи архівних установ області за 2010 рік та їх завдання на 2011 рік;

- Про підсумки роботи архівних установ області для зберігання документів, які не відносяться до складу Національного архівного фонду, за 2010 рік;

- Про підсумки щорічного огляду-конкурсу роботи колективів архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за 2010 рік.

ІІ квартал

- Про план роботи Державного архіву області на ІІ квартал 2011 року;

- Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І квартал 2011 року;

- Про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за І квартал 2011року;

- Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І квартал 2011 року;

- Про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області за І квартал 2011 року;

- Про стан охорони праці у Державному архіві Запорізької області;

- Про заохочення представників ЗМІ області за найкраще висвітлення історичного минулого та популяризацію документів Національного архівного фонду до Дня журналіста;

- Про виконання рішення колегії Державного архіву Запорізької області від 26.11.2010 № 2 «Про виконання рішення ЕПК від 25.09.2009 «Про виконання рішення ЕПК від 26.09.2008 «Про виконання рішення ЕПК від 26.10.2007 «Про виконання рішення ЕПК від 29.09.2006 «Про забезпечення формування, збереженості та обліку документів Національного архівного фонду України, упорядкування документів в установах-джерелах комплектування та якість описів, представлених на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області архівним відділом Бердянської райдержадміністрації»;

- Про виконання Указу Президента України від 23.01.2009 № 37/2009 «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні» на 2009-2011 роки;

- Про обговорення Національного плану дій на 2011 рік.

ІІІ квартал

- Про план роботи Державного архіву області на ІІІ квартал 2011 року;

- Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І півріччя 2011 року;

- Про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за І півріччя 2011 року;

- Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І півріччя 2011 року;

- Про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2011 року;

- Про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2011 року;

- Про забезпечення дотримання Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» в Державному архіві Запорізької області.

 

Проведення перевірок архівних установ

За 9 місяців 2011 року проведено 9 перевірок діяльності архівних відділів райдержадміністрацій та міськради з питань контролю за організацією архівної справи і діловодства, упорядкування документів в установах – джерелах формування НАФ, забезпечення збереженості, обліку та використання документів Національного архівного фонду, трудових архівів, в т.ч.: 7 комплексних перевірок архівних відділів Веселівської, Гуляйпільської, Мелітопольської, Пологівської, Запорізької, Токмацької райдержадміністрацій та Запорізької міськради, одну контрольну перевірку архівного відділу Бердянської райдержадміністрації та одну перевірку діяльності архівного підрозділу по роботі з документами ліквідованих установ архівного відділу Запорізької міськради.

Довідки про результати перевіряння надані до облдержадміністрації та надіслані головам райдержадміністрацій та міському голові.

Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду

З метою забезпечення збереженості та державного обліку документів Національного архівного фонду за 9 місяців 2011 року відреставровано 3,1 тис.арк.(у 2010 році 3,0 тис. арк.), відремонтовано 15,7 тис. арк. (у 2010 році 10,0 тис. арк.) документів, оправлено і підшито 1549 справ (у 2010 році 1148 справ), виготовлено 30,3 тис. кадрів страхового фонду ,70 справ (у 2010 році 75,5 тис. кадрів страхового фонду, 321 справа), виконано консерваційно-профілактичну обробку 30 рулонів страхового фонду (у 2010 році – 10 рулонів), 2335 негативи фотодокументів.(у 2010 році 1517 негативів).

Проведено перевіряння наявності і стану документів по 211 фондах (по 191 фонду у 2010 році). Перевірено 17282 справи (16728 справ у 2010 році).

Здійснено державний облік документів, що надійшли на державне зберігання по 230 фондах (14472 справи), у 2010 році 140 фондів (7515 справ) на паперовій основі.

Відповідно до листа Державної архівної служби України від 18.01.2011 № 155/05.1 підготовлено пропозиції щодо заходів із забезпечення пожежної безпеки в Державному архіві Запорізької області, архівних відділах райдержадміністрацій та міськрад до проекту Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2011-2015 роки Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Відповідно до листа Державної архівної служби України від 05.07.2011 № 1785/05.1 з метою підготовки Концепції Державної цільової соціальної програми впровадження сучасних засобів зберігання документів НАФ на 2013-2017 рр. підготовлено пропозиції до заходів із забезпечення Державного архіву Запорізької області, архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад сучасними засобами зберігання документів НАФ із визначенням необхідних обсягів фінансування з розбивкою за роками.


Створення та розвиток науково-довідкового апарату

до документів Національного архівного фонду

Продовжена робота з підготовки путівника про склад і зміст документів НАФ, а саме: продовжено складання характеристик фондів радянської доби та періоду незалежності України по розділах: сільське господарство, лісництво, зв'язок, транспорт, преса, друк, радіомовлення, телебачення, страхування.

Протягом 9 місяців до бази даних «Український мартиролог ХХ століття» внесені дані на 1545 осіб, всього до бази даних внесені дані на 1875 осіб.

До бази даних «Архівні фонди України» внесені дані на 16 нових фондів, зміни та доповнення внесено до 230 фондів.

Продовжена робота з поповнення електронної інформації про місцезнаходження та збереженість документів з особового складу сільськогосподарських підприємств, які діяли на території Запорізької області у 1943-2011 рр. та електронної версії фондового каталогу архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад.

Описані документи особового походження художника, члена спілки художників СРСР, члена Запорізької організації спілки художників УРСР –Шинкаренка Станіслава Гавриловича за 1950-1993 роки (42 од.зб./133 док.); документи з виборів депутатів міських рад та міських голів у 2010 році в Запорізькій області за 2010 рік ( 97од.зб.).


Формування Національного архівного фонду.

Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій


На державне зберігання надійшли 14472 (7515 у 2010 році) справ по 230 (140 у 2010 році) фондах на паперовій основі (план на рік – 12400 справ).

За 9 місяців 2011 року на засіданні ЕПК держархіву схвалено описи на 13910 (9170 спр. у 2010 році) справ постійного зберігання (план на рік – 19000), в т.ч. джерел комплектування держархіву – 2042 спр. (1423 у 2010 році), архівних відділів – 11868 спр. (7747 спр. у 2010 році); 1 відеофільм, представлені архівним відділом Бердянської міськради «Держане підприємство «Бердянський міський торговельний порт» до 180-річчя підприємства. Погоджено 11528 (6235 у 2010 році) справ з особового складу, в т.ч. джерел комплектування держархіву – 4655 спр., архівних відділів – 6873 спр. (план на рік – 13600).

Погоджено 12 (6 у 2010 році) інструкцій з діловодства, 18 (10 у 2010 році) положень про архівні підрозділи та 17 (8 у 2010 році) положень про експертні комісії, 1 положення про службу діловодства, 17(16 у 2010 році) номенклатур справ підприємств, установ і організацій – джерел комплектування держархіву, 185 ( 86 у 2010 році) актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ на справ 489210 (1449180 у 2010 році) установ – джерел формування НАФ.

Погоджено 1 номенклатуру справ, 2 положення про архівний підрозділ та 2 про експертну комісію, описів справ з особового складу на 741 справу, 37 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ на 32526 справ інших установ, організацій, підприємств.

Надана методична та практична допомога в упорядкуванні документів власними силами 13 установам (14 - у 2010 році), які схвалили та погодили описи справ з ЕПК Державного архіву Запорізької області.

Проведено 20 комплексних перевірянь роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб –джерел комплектування Державного архіву Запорізької області (20 - у 2010 році); 24 тематичних перевірянь щодо забезпечення збереженості документів, про виключення зі списку юридичних осіб –джерел формування НАФ, які передають документи до Державного архіву Запорізької області, наявності, стану та руху документів НАФ (21– у 2010 році), 37 контрольних перевірянь щодо виконання пропозицій комплексних перевірянь, якості упорядкування документів (31- у 2010 році).

Проведено 43 перевіряння готовності підприємств, установ, організацій до передання справ постійного зберігання до Державного архіву Запорізької області (38 – у 2010 році).

Продовжено роботу з цільової експертизи цінності документів Переглянуто 1503 справи (1245 справи у 2010 році), до знищення виділено 1503 справ (1245 справ у 2010 році).

Проведення семінарів з підвищення кваліфікації

Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 15.03.2011 проведено тематичний короткотерміновий семінар з актуальних питань діяльності місцевих архівних установ щодо забезпечення збереження документів та їх використання для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та трудових архівів. У заходах взяло участь 45 слухачів.

Взято участь у роботі курсів підвищення кваліфікації, які проводилися Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ, організацій для керівників апарату райдержадміністрацій та міськрад міст обласного значення, секретарів сільрад – проведено два семінарських заняття.

15.06.2011 Державним архівом Запорізької області проведений семінар з питань організації діловодства і архівної справи для працівників діловодних служб і архівних підрозділів установ, організацій, підприємств-джерел формування Національного архівного фонду України у зоні комплектування Державного архіву Запорізької області, в якому взяли участь 37 слухачів.

За участю Державного архіву Запорізької області Управлінням державної служби Головдержслужби України в Запорізькій області 2 червня 2011 р., 6 червня 2011 р., 9 червня 2011 р. було проведено «круглі столи» на тему «Державна служба України в історичному аспекті» для спеціалістів відділів персоніфікації пільг управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, райадмінстрацій Запорізької міської ради та міських рад міст обласного значення, управлінь, відділів економіки райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, відділів економічного розвитку та підприємництва райадміністрацій Запорізької міської ради та для учасників ІІ туру Конкурсу «Кращий державний службовець» у Запорізькій області. Взято участь у роботі семінару з питань сучасного діловодства та архівної справи, який проводився Регіональним відділенням №1 «Центр післядипломної освіти ПАТ «Укртелеком», проведено 4 семінарських заняття.

Використання інформації документів НАФ

Протягом 9 місяців 2011 року були підготовлені та експонувалися 8 виставок документів:

7 березня у читальному залі архіву була відкрита виставка, присвячена 150-річчю з дня смерті Шевченка Т.Г. «Т.Г.Шевченко в пам’яті запоріжців»;

12 квітня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області: «Первопроходцы Вселенной. К 50-й годовщине полета человека в космос»

http://www.dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=118:-50-&catid=43:2011-04-11-12-33-37;

19 квітня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області: «Чорнобильська катастрофа в серцях запоріжців» (до 25-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС)

http://www.dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=49;

22 червня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області «Запорізький край у перші дні Великої Вітчизняної війни» (До 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни) http://dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=132&

24 червня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області: «Поетеса в царстві куліс» (До 80-річчя від дня народження заслуженої артистки України, члена Національної спілки письменників України Нещерет Тетяни Іванівни)

http://www.dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=49;

25 червня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області: «28 червня – День Конституції. Основний Закон України» (обговорення проекту, прийняття, заходи з пропаганди і роз’яснення положень Конституції на території Запорізької області) http://www.dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=134:28-;

22 серпня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області «Запоріжжя у серпні 1991 р.» (До 20-річчя незалежності)» http://dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=141:l-1991-r-20- 20 вересня документальна виставка документів «Народна війна. Антифашистський рух опору у Василівському районі Запорізької області».

Документи Державного архіву Запорізької області представлені у розділах всеукраїнських он-лайнових виставок, організованих Державною архівною службою України:

до відзначення 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни розміщені в розділах он-лайнової виставки «До 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни» http://www.archives.gov.ua/Sections/VVV_70/.

‑ у рубриці «Церква в роки війни» он-лайнової документальної виставки «Війна і Перемога в історичній пам'яті українського народу
(до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років
та 65-ї річниці завершення Другої світової війни)» (http://www.archives.gov.ua/Sections/Peremoga_65/fotos_08.php);

‑ «До 70-х роковин трагедії Бабиного Яру».

(http://www.archives.gov.ua/Sections/Babyn_Yar/Zaporizhzhya/index.php).

З метою участі у всеукраїнських заходах щодо відзначення ювілейних і пам’ятних дат було проведено виявлення документів, підготовлені анотовані переліки документів держархіву Запорізької області та їх електронні копії за тематичними розділами для використання у підготовці всеукраїнських документальних виставок до Дня Незалежності України (7 документів), до Дня Конституції України (13 документів), до 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (23 документи) Зазначені анотовані переліки документів держархіву Запорізької області та їх електронні копії були направлені на адресу Державної архівної служби України 23.02.2011.

На виконання наказу Укрдержархіву «Про участь державних архівів у заходах з увічнення пам’яті про події Великої вітчизняної війни та її учасників на 2011‑2015 роки та з підготовки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» від 11.04.2011 № 44, листа Укрдержархіву «Щодо виконання розпорядження Президента України від 21.06.2011 № 204/2011-рп «Про додаткові заходи з пошуку, дослідження і впорядкування місць поховання жертв війни, політичних репресій та інших трагедій Українського народу» від 29.06.2011 № 1716/06 було проведено виявлення документів про поховання часів Великої Вітчизняної війни 1941‑1945 років на території Запорізької області та складений їх перелік. У документах держархіву Запорізької області було виявлено списки радянських військовополонених, підпільників, мешканців населених пунктів області, закатованих нацистами, на 9355 осіб.

На обласному радіо Запорізької обласної державної телерадіокомпанії вийшли в ефірі 5 радіопередач:

10 березня 2011 року «Т.Г.Шевченко в пам’яті запоріжців» (До 150-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка);

17 березня 2011 року на обласному радіо Запорізької обласної державної телерадіокомпанії розпочато цикл радіопередач «Державний архів Запорізької області інформує. Актуальні питання архівної справи». 17 та 24 березня вийшли в ефірі радіопередачі: «Надання платних послуг фізичним і юридичним особам держархівом Запорізької області в 2011 році», «Проведення держархівом Запорізької області конкурсу серед представників засобів масової інформації за 2010 рік»;

16 і 20 вересня 2011 року «Народна війна. Антифашистський рух опору на території Запорізької області в роки Великої Вітчизняної війни» (частина 1, частина 2).

Продовжується плідна співпраця з приватним акціонерним товариством «ТРК «Алекс» (м. Запоріжжя). У рамках співробітництва (за письмовим зверненням телеканалу) для підготовки телепередач співробітники відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Державного архіву Запорізької області здійснюють відбір фото- та кінодокументів за темами, періодами, готують акти на видачу документів у тимчасове користування за межі архіву для створення авторами телепередач циклу «Город Z. Хроника», які виходять в ефірі щотижня по суботах.

3 серпня в ефірі ТРК «Запоріжжя» Запорізької обласної державної телерадіокомпанії вийшла тематична передача, підготовлена за документами Державного архіву Запорізької області, присвячена історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. «Мій рідний край. Частина друга».

У газеті Запорізької обласної ради та обласної державної адміністрації «Запорізька правда» надруковані 2 статті:

22.09.2011 № 140-141 (22978-22979) Величко О.Г. «Ворог не знав спокою на Запорізькій землі» www.zp-pravda.info;

29.09.2011 № 144-145 (22982-22983) Величко О.Г. «Бабини Яри України: Запоріжжя. «Розкажіть усім про наші страждання…» www.zp-pravda.info.

За 9 місяців 2011 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 2583 звернення від громадян України, колишніх республік СРСР та інших держав (за 9 місяців 2010 року ‑ 2440), виконано 2517 звернень (за 9 місяців 2010 року ‑ 2374). Кількість питань, порушених у зверненнях громадян – 2711, з них вирішено з позитивним результатом – 1741 (64 %), з рекомендацією звернутися за місцезнаходженням документів‑ 85 (3 %), (за 9 місяців 2010 року – 2501, з них із позитивним результатом – 1460 (58 %).

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином:

‑ про акти цивільного стану – 805;

– про підтвердження стажу роботи – 520;

– про майнові права – 427;

– про заробітну плату – 326;

‑ тематичних – 164;

‑ підтвердження родинних стосунків (родовід) – 138;

– про репресії та розкуркулення – 81;

– про примусове вивезення до Німеччини – 54;

– про підтвердження депутатської діяльності – 39;

‑ проживання на території області – 28;

– про нагородження орденами і медалями – 21 та інші.

У 2011 році кількість запитів за тематикою порушених в них питань залишилася на тому ж рівні.

Протягом 9 місяців 2011 року надійшло запитів від ветеранів війни та інвалідів – 20, від пенсіонерів – 199.

За 9 місяців 2011 року спеціалістами відділу інформації та використання документів на особистому прийомі було прийнято 677 громадян; керівництвом архіву – 58 громадян, усього – 735 громадян.

До Державного архіву Запорізької області надійшло 3 (звернення) з Урядової телефонної «гарячої лінії».

У читальних залах архіву 448 громадянам надавалися документи (13141 од. зб.), необхідні для відновлення їх законних прав та інтересів, для особистого ознайомлення.

Державним архівом Запорізької області було проведено щорічний конкурс серед представників місцевих засобів масової інформації за найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ, історичного минулого України та Запорізької області. На конкурс були представлені матеріали місцевих ЗМІ за 2010 рік архівними відділами Василівської (газета «Нова Таврія»), Гуляйпільської (газета «Голос Гуляйпілля»), Запорізької (газета «Червоний промінь») райдержадміністрацій. Представники засобів масової інформації присвятили свої статті подіям Великої Вітчизняної війни долям своїх земляків, історії окремих населених пунктів.

Рішенням колегії від 25 травня 2011 року переможцем конкурсу визначено Муху Олену Леонідівну, редактора КП «Редакція газети «Голос Гуляйпілля» Гуляйпільської районної ради Запорізької області та до Дня журналіста нагороджено Почесною грамотою Державного архіву Запорізької області.

Методична робота


За 9 місяців 2011 року проведено 6 засідань Науково-методичної ради, на яких розглянуто:

Інструкцію з обліку документів, які зберігаються в трудових архівах райдержадміністрацій, районних та міських рад та про порядок оформлення облікових документів;

Інструкцію про порядок приймання на зберігання документів Національного архівного фонду архівними відділами районних державних адміністрацій та міськрад та передавання їх на постійне зберігання до Державного архіву Запорізької області;

чотири розділи путівника по фондах Державного архіву Запорізької області: «Установи фізичної культури і спорту», «Органи та установи преси, друку, радіомовлення, телебачення», «Установи страхування», «Установи зв’язку» та 4 питання з організації, визначення основних напрямів та оцінки результатів науково-дослідної та методичної роботи Державного архіву Запорізької області.


Заступник директора О.Л. Пилявська